Финансовый учет

Бухгалтерський фінансовий облік

  • 2009
  • Бутинець Ф.Ф.
Підручник містить теми, що висвітлюють облікову політику підприємства, методику ведення єдиного бухгалтерського обліку, направленого на соціальний захист працюючих, характеристику і порядок складання фінансової звітності та приміток до неї згідно з П(С)БО.

Підручник підготовлений співробітниками кафедр бухгалтерського обліку і контролю, аналізу і статистики, Житомирського державного технологічного університету, пройшов апробацію шляхом використання при викладанні навчальної дисципліни у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації та в практичній діяльності бухгалтерів підприємств.

Восьме видання враховує всі зауваження і побажання, що надійшли на адресу кафедр університету, доповнене характеристикою всіх чинних на момент видання П(С)БО, первинними документами, обліковими регістрами та особливостями обліку для податкових розрахунків.

Призначений для студентів економічних спеціальностей ВНЗ усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення кваліфікації, бухгалтерів-практиків, економістів, а також всіх, хто вивчає бухгалтерський облік.

Фінансовий облік 2

  • 2016
  • Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є.
Навчальний посібник «Фінансовий облік ІІ» написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік ІІ», затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів.

У посібнику в розрізі тем висвітлено: облік довгострокових і короткострокових зобов’язань та забезпечень; облік праці та її оплати; облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів; облік доходів та витрат; облік доходів майбутніх періодів; облік фінансових результатів діяльності; облік власного капіталу; фінансова звітність підприємства.

У кінці підручника подаються оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з фінансового обліку, а також список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник «Фінансовий облік ІІ» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.

Фінансовий облік 1

  • 2016
  • Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є.
Навчальний посібник «Фінансовий облік І» написано відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік І», затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів.

У посібнику в розрізі тем висвітлено: основи побудови фінансового обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік випуску готової продукції; облік витрат майбутніх періодів.

У кінці підручника подаються оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з фінансового обліку, а також список рекомендованої літератури.

Навчальний посібник «Фінансовий облік І» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.

Фінансовий облік – 1

  • 2013
  • Воляник Г. М., Огородник М. М.
Навчальний посібник «Фінансовий облік-1» укладено відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік-1», затвердже-ної Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з врахуванням вимог П(С)БО, а також інших нормативних документів. У посібнику викладе-но методику фінансового обліку активів. Навчальний матеріал даного посіб-ника систематизовано таким чином, щоб студенти могли засвоїти логіку і ме-тодологію фінансового обліку активів з мінімальними затратами часу в умо-вах кредитно-модульної системи.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит»

Бухгалтерский финансовый учет

  • 2009
  • Лекции
Учет вложений во внеоборотные активы.
Понятие и классификация долгосрочных инвестиций.
Организация учета долгосрочных инвестиций.
Учет источников финансирования вложений во внеоборотные активы.
Учет НДС по поступившим основным средствам и нематериальным активам.
Определение суммы прибыли, подлежащей льготированию по налогу на прибыль (капитальным вложениям).
Учет основных средств.
Понятие, классификация и оценка основных средств.
Документальное оформление и аналитический учет движения основных средств.
Учет поступления основных средств.
Учет выбытия основных средств.
Учет амортизации основных средств.
Учет затрат на ремонт основных средств.
Аренда основных средств.
Инвентаризация основных средств.
Учет труда и заработной платы.
Учет личного состава организации и использования рабочего времени.
Формы и системы оплаты труда. Повременная форма.
Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.
Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Удержания и вычеты из заработной платы.
и т. д.