Фінансовий облік – 1

Навчальний посібник «Фінансовий облік-1» укладено відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Фінансовий облік-1», затвердже-ної Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з врахуванням вимог П(С)БО, а також інших нормативних документів. У посібнику викладе-но методику фінансового обліку активів. Навчальний матеріал даного посіб-ника систематизовано таким чином, щоб студенти могли засвоїти логіку і ме-тодологію фінансового обліку активів з мінімальними затратами часу в умо-вах кредитно-модульної системи.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю «Облік і аудит»

Содержание