Управленческий учет

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства

  • 2006
  • Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук М.М., Нагавичко І.П., Немкович О.Б.
У посібнику розкриваються особливості бухгалтерського обліку в таких галузях економіки як промисловість, будівництво, сільське та лісове господарство, транспорт, торгівля, громадське харчування та інших з урахуванням вимог Національних П(С)БО та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Економіка та підприємництво» за фахом «Облік і аудит». Книга буде корисною також керівникам підприємств і організацій, підприємцям, бухгалтерам-практикам, всім кого цікавлять організація і методика бухгалтерського обліку в зазначених галузях економіки.

Производство. Учет, налогообложение

  • 2008
  • Гуккаев В.Б.
В настоящей книге рассмотрен порядок отражения в бухгалтерском учете финансово-хозяйственной деятельности производственных предприятий. Для сравнения приводятся нормы налогового учета с пояснением, какие возникают различия и как их устранить или сгладить. Кроме того, указывается, как их учесть при составлении учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения. Также приводится образец учетной политики.

Бухгалтерський облік у галузях економіки

  • 2003
  • Свідерський Є. І.
Посібник написано відповідно до програми курсу «Бухгалтерський облік у галузях економічної діяльності» навчального плану підготовки студентів економічних вузів, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Посібник можна використовувати для поглибленого вивчення окремих тем дисциплін «Фінансовий облік» та «Управлінський облік». Він складається із п’яти розділів, у яких висвітлено особливості організації бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: сільському господарстві, будівництві, автотранспорті, торгівлі, громадському харчуванні. Особливу увагу приділено облікові витрат і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) кожної галузі.

Посібник призначений для підготовки фахівців з економіки, а також для бухгалтерів, фінансистів, економістів, аудиторів, працівників податкових служб і тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік у цих галузях та в окремих підрозділах підприємств відповідного галузевого спрямування.

Облік в галузях економіки

  • 2010
  • Максімова В.Ф., Кузіна З.В., Степова Т.Г.
Навчальний посібник орієнтує студентів на опанування методикою та технікою ведення бухгалтерського (фінансового) обліку з урахуванням галузевих особливостей. З обов’язковим урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку, плану рахунків, а також із посиланням на діючі законодавчі та нормативні чинники у навчальному посібнику систематизовано методики бухгалтерського обліку власного капіталу, матеріальних і нематеріальних необоротних активів, виробничих запасів, затрат, доходів і фінансових результатів, грошових коштів, розрахунків, зобов’язань тощо.

Головна цінність навчального посібника – це сучасний, обґрунтований діючими законодавчими і нормативними чинниками матеріал, що певним чином сприятиме зростанню пізнавально-фахового рівня та інтелектуальному розвитку студентів, підвищенню якості вивчання курсу «Облік в галузях економіки».

Современный учет и аудит: теория, практика, перспективы развития

  • 2013
  • Колобов С.В. (ред.)
Издание содержит материалы представителей научного сообщества высших учебных заведений и организаций Российской Федерации и Украины - участников международной инновационной научно-практической конференции «Современный учет и аудит: теория, практика, перспективы развития». Сборник посвящен вопросам бухгалтерского, управленческого и налогового учета, ведения учета и отчетности по правилам МСФО, проблемам подготовки бакалавров и магистров в области учета и аудита, бухгалтерской и аудиторской профессии в России.

Материалы конференции предназначены для использования специалистами в сферах торговли и промышленности, учеными, преподавателями, аспирантами высших учебных заведений в практике образовательных учреждений, торговых и производственных предприятий и организаций, предприятий общественного питания.