Первинні та зведені документи з обліку витрат та виходу продукції в сільськогосподарських підприємствах

Назва документа

Форма

документа

Призначення документа

та його коротка характеристика

Застосування документа для обліку витрат у різних галузях*

Документи з обліку витрат виробництва

Р

Т

Д

П

Табель обліку робочого часу

Ф. №64

Застосовують для обліку використання робочого часу для працівників з погодинною оплатою праці

Обліковий лист праці та виконаних робіт

Ф. №66

Ф. №66а

Застосовують для обліку виробітку і нарахування оплати праці в цілому для бригади або ланки чи індивідуально на кожного працівника при ручних та кінно-ручних роботах

Обліковий лист тракториста-машиніста

Ф. №67

Застосовують для обліку виконаних робіт, списання нафтопродуктів і нарахування оплати праці механізаторам

Книжку бригадира для обліку праці та виконаних робіт

Ф. №65

Спеціалізований документ, який доцільно застосовувати у тракторно-рільничих бригадах для ведення обліку кінно-ручних і механізованих робіт; заміняє облікові листи і табелі

Розрахунок нарахованої оплати праці працівникам тваринництва

Ф. №69

Застосовують для обліку відпрацьованого часу, об’єму виконаних робіт та нарахування оплати праці за відрядними розцінками

Акт на оприбуткування приплоду тварин

Ф. №95

Застосовують для нарахування оплати праці дояркам, скотарям, чабанам та іншим працівникам за оприбуткований приплід телят, поросят, ягнят та інших тварин. Складають на підставі первинних документів з обліку виходу продукції тваринництва

Акт на переведення тварин із групи в групу

Ф. №97

Використовують для нарахування оплати праці свинарям, чабанам та ін. працівникам тваринництва

Відомість зважування тварин

Ф. №98

Використовують для визначення приросту живої маси, за який нараховується оплата праці телятницям, скотарям та іншим працівникам тваринництва

Розрахунок визначення приросту

Ф. №98а

Журнал обліку надою молока

Ф. №112

Є підставою для нарахування оплати праці дояркам, майстрам машинного надою

Акт настригу та прийому вовни

Ф. №115

Є підставою для нарахування оплати праці стригалям та чабанам

Наряд на відрядну роботу (для бригади)

Ф. №70

Використовують для оформлення та обліку об’єму виконаних робіт, витраченого часу та оплати праці членів бригади чи конкретного працівника

Наряд на відрядну роботу (індивідуальний)

Ф. №70а

Журнал обліку робіт і витрат

Ф. №37

Застосовують для узагальнення даних про обсяг виконаних робіт, нарахованої оплати праці та відпрацьованого часу, а також витрат пального. Складають на підставі Облікових листів праці та виконаних робіт, Накопичувальної відомості обліку використання машинно-тракторного парку, Накопичувальних відомостей роботи вантажного автотранспорту та ін. Є підставою для здійснення записів у Виробничий звіт

Відомість дефектів на ремонт машин

Ф. №130

Складають для визначення складності ремонту, обсягу робіт і потреби в запчастинах, а також для визначення фактичної вартості витрачених запасних частин і ремонтних матеріалів, оплати праці та інших фактичних витрат на ремонт

Журнал обліку витрат у ремонтній майстерні

Ф. №36

Зазначають прямі витрати на ремонт тракторів, машин і устаткування на підставі Відомості дефектів та інших первинних документів. Є підставою для здійснення записів у Виробничий звіт

Зведена відомість нарахування і розподілу оплати праці та відрахувань на неї за об’єктами обліку

Ф. №10.2.1

с.-г.

Використовують для узагальнення інформації про суми нарахованої оплати праці та відрахувань на неї за об’єктами обліку, складається щомісячно на підставі первинних документів з оплати праці, Накопичувальних відомостей, Журналів обліку робіт і витрат. Є підставою для здійснення записів у Виробничий звіт

Лімітно-забірна картка

Ф. №117 та 117а

Використовують для систематичного відпуску під звіт різних матеріалів (мінеральних добрив, насіння і садивного матеріалу, нафтопродуктів, запасних частин тощо)

Накладну внутрішньогоспо-дарського призначення

Ф. №87

Використовують для разового відпуску під звіт матеріальних цінностей (для використання або переміщення в середині підприємства)

Акт на списання насіння і садивного матеріалу

Ф. №119

Є підставою для списання насіння і садивного матеріалу з підзвіту після завершення сівби

Акт про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив, пестицидів і гербіцидів

Ф. №118

Є підставою для списання з підзвіту добрив та засобів захисту рослин під відповідні культури

Акт на списання виробничого та господарського інвентарю, малоцінних та швидкозношу-ваних предметів

Ф. №126

Є підставою для списання на витрати виробництва зношеного інвентарю, малоцінних та швидкозношуваних предметів

Акт на вибуття худоби і птиці

Ф. №100

Складають у разі забою тварин, знятих з відгодівлі або загулу, вимушеної дорізки, падежу або з інших причин; застосовують у забійних цехах для відображення матеріальних витрат

Відомість витрат кормів

Ф. №94

Застосовують для обліку відпуску кормів на ферму і списання їх вартості з підзвіту завідувача ферми на годівлю тварин

Журнал обліку витрат кормів

Ф. №35

Складають за даними Відомостей витрат кормів на фермі і призначений для зведеного обліку витрат кормів на фермі за кожним видом і групою тварин. Є підставою для здійснення записів у виробничий звіт

Звіт про рух матеріальних цінностей

Ф. №121

Застосовують для узагальнення даних про надходження, відпуск та списання різних матеріальних цінностей. Є підставою для здійснення записів у виробничий звіт

Звіт про рух пального та мастильних матеріалів

Ф. №120

Звіт про переробку продукції

Ф. №123

Застосовують в промислових виробництвах для відображення витрат сировини і матеріалів та виходу продукції

Відомість переробки молока і молочних продуктів

Ф. №124

Застосовують у виробництвах із переробки молока для відображення витрат молочної сировини (молока, вершків) та виходу продукції

Журнал обліку роботи електрогенера-тора

Ф. №128

Застосовують для обліку виробленої власними електростанціями електроенергії

Звіт про роботу електростанції

Ф. №129

Складають щомісяця на підставі Журналу обліку роботи електрогенератора; містить дані про кількість виробленої електроенергії, витратах нафтопродуктів, кількості відпрацьованих годин і людино-годин працівниками електростанції та оплати праці. Є підставою для здійснення записів у Виробничий звіт

Звіт про використання електроенергії

Ф. №127

Призначений для списання виробленої електроенергії на рахунки її споживачів; фіксує інформацію про загальну кількість виробленої і отриманої зі сторони електроенергії та її використання за основними споживачами; є підставою для записів у Виробничий звіт

Звіт про використання води на виробничі та інші потреби

Є підставою для щомісячного списання за фактичною собівартістю 1м3 води на рахунки споживачів води

Дорожній лист вантажного автомобіля

Ф. №4а, 4с, 4м

Застосовують для обліку кількості годин роботи водіїв у наряді, суми нарахованої оплати праці, витрат нафтопродуктів і обсягу виконаних робіт

Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту

Ф. №38

Застосовують для узагальнення інформації про кількість годин роботи водіїв у наряді, суми нарахованої оплати праці, витрат нафтопродуктів і обсягу виконаних робіт. Складають за даними Дорожніх листів вантажного автотранспорту. Є підставою для списання послуг автотранспорту за об’єктами споживачів послуг та записів у Виробничий звіт

Дорожній лист трактора

Ф. №68

Служить підставою для списання витрат на транспортні роботи тракторів

Накопичувальна відомість обліку використання машинно-тракторного парку

Ф. №37а

Застосовують для узагальнення інформації про витрати на оплату праці трактористів-машиністів за структурними підрозділами і по підприємству загалом. Складають за даними Дорожніх листів трактора. Є підставою для списання послуг машинно-тракторного парку за об’єктами обліку та записів у Виробничий звіт

Відомості нарахування амортизації

Ф. №10.2.5

-10.2.8 с.-г.

Застосовують для нарахування амортизації. Є підставою для віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва

Рахунок-фактура

Ф. №868

Документ, в якому зазначається вартість робіт і послуг, наданих сторонніми організаціями, і який служить підставою для віднесення цих витрат на об’єкти обліку виробництва

Відомість розподілу витрат

Використовуються для розподілу загальновиробничих витрат та списання їх за об’єктами обліку

Довідка бухгалтерії

Акт про брак

Ф. Т-46

Містять дані про забраковану продукцію, причину виникнення браку, винну особу, вид браку. Є підставою для віднесення браку на витрати

Повідомлення про брак

Ф. Т-47

Документи з обліку виходу готової продукції

Р

Т

Д

П

Реєстр відправки зерна та іншої продукції з поля

Ф. № 77

Застосовують для обліку зернової продукції отриманої від урожаю

Реєстр приймання зерна та іншої продукції

Ф. № 78

Застосовують для обліку надходження від урожаю зернових і зернобобових культур: озимих зернових, ярої пшениці, кукурудзи на зерно, гречки тощо

Щоденник надходження сільськогоспо-дарської продукції

Ф. №81

Застосовують для обліку надходження від урожаю картоплі, овочів, кормових та баштанних культур. Є підставою для оприбуткування продукції бджільництва, (мед, віск, маточне молочко, прополіс і ін.) птахівництва (яйця (цілі і биті)), рибництва (виловлена товарна риба), інших видів продукції тваринництва (кокони, шерсть-линька тощо)

Щоденник надходження продукції закритого ґрунту

Ф. №83

Застосовують для оприбуткування продукції овочівництва закритого ґрунту: парники, теплиці (весняні, зимові, печеричниці), овочі під плівковим покриттям тощо

Щоденник надходження продукції садівництва

Ф. №84

Застосовують для оприбуткування плодів та ягід яблуневих, сливових, абрикосових та інших садів, виноградників, квітників тощо

Акт приймання грубих і соковитих кормів

Ф. №92

Застосовують для оприбуткування сіна, соломи, сінажу, силосу

Акт на оприбуткування пасовищних кормів

Ф. №93

Застосовують для оприбуткування пасовищних кормів природних сіножатей, пасовищ, сіяних однорічних та багаторічних трав

Журнал обліку надою молока

Ф. №112

Застосовують для обліку надходження молока від основного стада

Відомість руху молока

Ф. №114

Застосовують для обліку щоденного надходження і витрачання молока впродовж місяця на кожній фермі

Щоденник надходження і відправки вовни

Ф. №116

Застосовують для обліку настриженої вовни на вівчарських фермах

Акт настригу та приймання вовни

Ф. №115

Акт на оприбуткування приплоду тварин

Ф. №95

Застосовують для обліку новонароджених тварин (телят, поросят, лошат і ін)

Нагромаджу- вальний акт на оприбуткування приплоду звірів

Ф. №96

Застосовують для обліку приплоду звірів і кролів у звірівницьких господарствах

Відомість зважування тварин

Ф. №98

Є підставою для оприбуткування приросту живої маси

Розрахунок визначення приросту

Ф. №98а

Звіт про переробку продукції

Ф. №123

Застосовують для виходу різних видів промислової продукції

Відомість переробки молока і молочних продуктів

Ф. №124

Застосовують для виходу різних видів молочної продукції

Відомість забою і переробки птиці

Ф. №110

Застосовують для обліку виходу продукції переробки птиці

Накладна внутрігосподар-ського призначення

Ф. №87

Застосовують для оприбуткування готової продукції, що відправляється з пунктів переробки на склад

Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранс-порту

Ф. №38

Застосовують для обліку виконаних робіт та наданих послуг вантажним автотранспортом та тракторами

Накопичувальна відомість обліку використання машинно-тракторного парку

Ф. №37а

Звіт про використання електроенергії

Ф. №127

Фіксує інформацію про загальну кількість виробленої власними електростанціями електроенергії та її використання за основними споживачами

Тощо

* Застосування статті: Р – у рослинництві; Т – у тваринництві; Д – у допоміжних виробництвах; П – у підсобних промислових виробництвах.