Перелік та склад витрат сільськогосподарських підприємств, які включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) а також витрат, які покриваються за рахунок інших джерел

Перелік витрат

Склад витрат

Витрати, що включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)

Прямі матеріальні витрати

Витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням випуску продукції (суми цих витрат відносяться на собівартість продукції з початку її виробництва)

Витрати, пов’язані з виконанням технологічного процесу з виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг (сировина, насіння, паливо, енергія, добрива, засоби захисту рослин, ліки, корми, інструмент, пристрої та інші засоби і предмети праці, а також матеріали)

Витрати, пов’язані з проведенням поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних виробничих засобів, у тому числі взятих у тимчасове користування за угодами операційної оренди, за винятком їх реконструкції і модернізації

Витрати, пов’язані з із забезпеченням працівників спеціальним одягом і взуттям, захисними пристроями та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодавством, коли ці суми можна віднести на відповідний об’єкт

Прямі

витрати

на оплату праці

Включають суми основної і додаткової оплати праці, які нараховані згідно із прийнятою підприємством системою оплати праці і які відносяться на конкретний об’єкт обліку витрат. При нарахуванні оплати праці натурою продукція оцінюється в порядку, передбаченому податковим законодавством

Інші прямі витрати

Платежі зі страхування майна підприємства та цивільної відповідальності власників транспортних засобів, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (виконанні робіт, наданні послуг), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством

Плата за оренду основних засобів, що може бути віднесена на конкретний об’єкт

Витрати на утримання необоротних активів, що використовуються в конкретному виробничому процесі, зокрема їх амортизацію, витрати на освітлення, опалення, водопостачання, електропостачання тощо

Податки і збори (обов’язкові платежі), які згідно із законодавством відносяться на витрати виробництва

Інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту витрат

Загально виробничі витрати

сільськогосподар-ських підприємствах не діляться на постійні і змінні)

Витрати на управління виробництвом (оплата праці, відрахування на соціальні заходи й медичне страхування та витрати на оплату службових відряджень апарату управління та спеціалістів галузей (цехів), дільниць, підрозділів тощо)

Амортизація необоротних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, бригадного) призначення

Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці, включаючи відрахування на соціальні заходи, працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; оплата послуг сторонніх організацій тощо)

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання загальних приміщень виробничого призначення

Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці та інші витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг тощо)

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища

Інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв тощо)

Плата за оренду землі і майна виробничого призначення

Витрати, що не відносяться на собівартість виробленої і реалізованої продукції і покриваються за рахунок інших джерел

Адміністративні витрати

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо)

Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу

Витрати на утримання основних засобів та необоротних активів адміністративного призначення (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона тощо)

Винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо)

Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо)

Витрати на вирішення судових спорів

Податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг)

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків

Інші витрати адміністративного призначення

Витрати на збут

Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах

Витрати на ремонт тари для зберігання продукції

Оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг)

Витрати на передпродажну підготовку товарів

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом

Витрати на утримання необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона)

Витрати на транспортування і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування

Інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг

До складу витрат на збут не відносяться витрати, які згідно з договором поставки виконуються постачальником за окрему плату (вартість тари, відпускна ціна доставки цінностей до споживача тощо)

Інші витрати операційної діяльності

Витрати на дослідження та розробки

Собівартість реалізованої іноземної валюти

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів

Втрати від операційної курсової різниці

Втрати від знецінення запасів

Нестачі та втрати від псування цінностей

Визнані штрафи, пені та неустойки

Втрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення

Інші витрати операційної діяльності

Фінансові витрати

До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки (за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу

Втрати від участі в капіталі

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, що обліковуються методом участі в капіталі

Інші витрати

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією фінансових інвестицій)

Собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов’язані з реалізацією необоротних активів)

Собівартість реалізованих майнових комплексів

Втрати від неопераційних курсових різниць

Сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій

Витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо)

Залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів

Інші витрати звичайної діяльності