Умовний числовий приклад з обліку виробничих витрат, виходу продукції, визначення фактичної собівартості готової продукції тваринництва та доведення планової собівартості до рівня фактичної

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій за рахунком

232 „Тваринництво” за грудень місяць поточного року

з/п

Зміст господарських операцій

Сума, грн.

Кореспон-денція рахунків

Дт

Кт

1

Нараховано оплату праці працівникам, зайнятим обслуговуванням молочного стада великої рогатої худоби (ВРХ)

2000

232

661

2

Здійснено відрахування на соціальні заходи на фонд оплати праці працівників, зайнятих обслуговуванням молочного стада ВРХ

720

232

651, 652, 653, 656

3

Нараховано резерв на оплату відпусток працівникам, зайнятим обслуговуванням основного молочного стада ВРХ (5%)

100

232

471

4

Списано вартість витрачених кормів на годівлю основного молочного стада ВРХ

10000

232

208

5

Списано вартість підстилки на основне молочне стадо ВРХ

500

232

208

6

Списано вартість медикаментів використаних на лікування тварин основного молочного стада ВРХ

100

232

208

7

Списано вартість малоцінних швидкозношуваних предметів, витрачених на утримання основного молочного стада ВРХ

200

232

22

8

Нараховано амортизацію на корівник

700

232

131

9

Акцептовано рахунок підрядної організації за поточний ремонт корівника

1000

232

631

10

Відображено податковий кредит

200

641

631

11

Нараховано страхові платежі зі страхування тварин основного молочного стада ВРХ

200

232

655

12

Включені послуги власного вантажного автотранспорту у витрати виробництва основного молочного стада ВРХ

100

232

234

13

Списано електроенергію власного виробництва, використану на утримання основного молочного стада ВРХ

200

232

234

14

Списано загальновиробничі витрати тваринництва на основне молочне стадо ВРХ

300

232

912

15

Оприбутковано за звітний період:

 • молоко – 2100 ц за плановою собівартістю 1 ц – 70,00 грн.;
 • приплід телят – 80 гол. за плановою собівартістю 1 гол. – 250,00 грн.;
 • гній – 1500 ц за нормативно-розрахунковою собівартістю 1 ц – 1,20 грн.

147000

20000

1800

27

21

208

232

232

232

16

Витрачено молоко:

 • на випоювання телят – 100 ц;
 • на реалізацію – 2000 ц

7000

140000

232

901

27

27

17

Відображено калькуляційну різницю:

 • на собівартість реалізованої продукції;
 • на тваринництво;
 • на приплід

9180

460

4000

901

232

21

232

232

232

Примітка. Кількість корів – 100 гол.

Таблиця 2

Виробничий звіт за рахунком 232 “Тваринництво” (умовний приклад)

Дебет

(витрати)

Основне молочне стадо ВРХ

Кор.

раху-нок

Кредит (вихід продукції)

Основне молочне стадо

Кор.

раху-нок

з поч.

року

за місяць

разом

з поч.

року

за місяць

з поч.

року

Оплата праці

22000

2000

24000

661

Молоко

к-сть

1950

150

2100

27

Відрахування на соціальні заходи

7920

720

8640

65

сума

136500

10500

147000

Приплід

к-сть

70

10

80

211

Резерв відпусток

1100

100

1200

471

сума

17500

2500

20000

Корма

110000

10000

120000

208

Гній

к-сть

1300

200

1500

208

Підстилка

5500

500

6000

208

сума

1560

240

1800

Медикаменти

1100

100

1200

208

Разом

155560

13240

168800

МШП

2200

200

2400

22

Калькуляційна різниця:

Амортизація

7700

700

8400

131

Електроенергія

2200

200

2400

234

 • на собівартість реалізованої продукції

9180

901

Послуги вантажного автотранспорту

1100

100

1200

234

 • на приплід

4000

211

Послуги сторонніх організацій

1000

1000

631

 • на тваринництво

460

232

Разом

13640

Страхові платежі

2200

2400

200

655

Загальновиробничі витрати

3300

3600

300

912

Разом

166320

16120

182440

Разом

182440

Таблиця 3

Розрахунок визначення фактичної собівартості та списання калькуляційних різниць

за рахунком 232 «Тваринництво»

Найменування продукції

Кількість

Собівартість продукції, грн.

Калькуляційна різниця,

грн.

Доведення планової собівартості до рівня фактичної

планова

фактична

Кореспондуючий рахунок

одиниці

всієї

одиниці

всієї

одиниці

всієї

901

232

21

кількість

сума, грн.

Молоко

2100

70

147000

74,60

156640

4,60

9640

2000

100

9180

460

Приплід

80

250

20000

300

24000

50

4000

4000

Гній

1500

1,20

1800

1,20

1800

-

-

-

-

-

Разом

×

×

168800

×

182400

×

13640

9180

460

4000

Порядок розрахунку фактичної собівартості продукції основного молочного стада ВРХ:

1. Визначаємо собівартість одного кормо-дня: 182440 грн. / (100 гол. × 365 днів) = 5 грн.

2. Визначаємо собівартість 1 гол. приплоду: 5 грн. × 60 кормо-днів = 300 грн.

3. Визначаємо собівартість приплоду: 300 грн. × 80 гол. = 24000 грн.

4. Визначаємо собівартість 1 ц молока: (182440 грн. – 1800 грн. – 24000 грн.) / 2100 ц = 74,60 грн.