Трансформація повної системи обліку в спрощену і навпаки (для підприємницької діяльності)

Таблиця 1

Залишки по рахунках обліку активів, капіталу, зобов’язань за повною та спрощеною системами обліку

№ з\п

Показники

За Планом повного обліку

За Планом спрощеного обліку

1

Основні засоби

101-109

101

2

Інші необоротні матеріальні активи

111-117

102

3

Нематеріальні активи

121-127

102

4

Знос:

4.1

- основних засобів

131

131

4.2

- інших необоротних матеріальних активів

132

132

4.3

- нематеріальних активів

133

133

5

Довгострокові фінансові інвестиції

141-143

141-143

6

Капітальні інвестиції, в т.ч.

151-155

151-154

- формування основного стада

155

-

7

Довгострокова дебіторська заборгованість

161-163

181

8

Відстрочені податкові активи

17

182

9

Інші необоротні активи

18

182

10

Негативний гудвіл

19

182

11

Запаси:

11.1

- виробничі запаси

201-207

201-207

11.2

- матеріали сільськогосподарського призначення

208

208

11.3

- транспортно-заготівельні витрати (крім торгівельних підприємств)

209

210

11.4

- тварини на вирощуванні та відгодівлі

211-218

211-212

11.5

- малоцінні та швидкозношувані предмети

22

209

11.6

- виробництво

23

231

11.7

- брак у виробництві

24

232

11.8

- готова продукція

26

261

11.9

- продукція сільськогосподарського виробництва

27

2611

11.10

- товари

281-284

2621-2624

11.11

- торгова націнка (для торгівельної діяльності)

285

264

11.12

- транспортно-заготівельні витрати (для торгівельної діяльності)

289

263

12

Каса

301-302

301-302

13

Рахунки в банках

311-314

311-314

14

Грошові кошти

333-334

315-316

15

Еквіваленти грошових коштів

331-332

317-318

16

Поточні фінансові інвестиції

351-352

351-352

17

Короткострокові векселі одержані

341-342

3741

18

Розрахунки з покупцями та замовниками

361-362

371

19

Розрахунки з різними дебіторами, в т.ч.:

19.1

- розрахунки з підзвітними особами

372

3742

19.2

- розрахунки за нарахованими доходами

373

3743

19.3

- розрахунки за претензіями

374

3744

19.4

- розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

375

3745

19.5

- розрахунки з іншими дебіторами

371, 376, 377

3747

20

Резерв сумнівних боргів

38

372

21

Списання безнадійної заборгованості

3746

22

Витрати майбутніх періодів

39

39

23

Статутний капітал

40

401

24

Пайовий капітал

41

406

25

Додатковий капітал

421-425

402

26

Резервний капітал

43

403

27

Нерозподілений прибуток

441-443

441-443

28

Вилучений капітал

451-453

405

29

Неоплачений капітал

46

404

30

Забезпечення майбутній витрат і платежів

471-474

4711-4714

31

Цільове фінансування

48

472

32

Страхові резерви

491-498

472

33

Довгострокові позики

501-506

551

34

Довгострокові векселі видані

511-512

552

35

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

521-523

553

36

Довгострокові зобов’язання з оренди

531-532

554

37

Відстрочені податкові зобов’язання

54

555

38

Інші довгострокові зобов’язання

55

555

39

Короткострокові позики

601-606

681

40

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611-612

682

41

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

631-632

683

42

Розрахунки за податками й платежами

641-644

641-644

43

Розрахунки за страхуванням

651-655

645

44

Розрахунки з оплати праці

661-662

661-662

45

Розрахунки з учасниками

671-672

6842

46

Розрахунки за іншими операціями

681-685

6843

47

Доходи майбутніх періодів

69

69

48

Короткострокові векселі видані

621-622

6841

49

Доходи від реалізації продукції, товарів, послуг

701-703

701

50

Вирахування з доходу

704

702

51

Інші операційні доходи

711-719

703

52

Дохід від участі в капіталі

721-723

704

53

Інші фінансові доходи

731-733

704

54

Інші доходи

741-746

704

55

Надзвичайні доходи

751-752

705

56

Фінансові результати

791-794

792

57

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва та готової продукції

-

791

58

Матеріальні витрати

801-809

841

59

Витрати на оплату праці

811-816

842

60

Відрахування на соціальні заходи

821-824

843

61

Амортизація

831-833

844

62

Інші операційні витрати

84

845

63

Інші затрати

85

85

64

Собівартість реалізації[1]*

901-903

-

65

Загальновиробничі витрати

91

23

66

Витрати операційної діяльності

92-94

84[2]**

67

Фінансові витрати

951-952

85[3]**

68

Витрати від участі в капіталі

961-963

85

69

Інші витрати

971-979

85

70

Податки на прибуток

981-982

85

71

Надзвичайні витрати

991-993

85

Таблиця 2

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку формування фінансових результатів за повною та спрощеною системами обліку

№ з\п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

За повною системою бухгалтерського обліку

За спрощеною системою бухгалтерського

обліку

Дт рахунку

Кт рахунку

Дт рахунку

Кт рахунку

Витрати

1.

Витрати, пов’язані з виробництвом продукції

1.1.

Формування прямих виробничих витрат

23

201, 661,131

23

201, 661,131

1.2.

Формування загальновиробничих витрат

91

685, 661,131

23

683, 661,131

1.3.

Списання загальновиробничих витрат:

- розподілених

23

91

-

-

- нерозподілених

901

91

-

-

1.4.

Списання витрат виробництва на собівартість готової продукції[4]*

26

23

261

23

2.

Витрати, пов’язані з виконанням робіт, наданням послуг

2.1.

Формування прямих виробничих витрат

23

201, 661,131

23

201, 661,131

2.2.

Формування загальновиробничих витрат

91

685, 661,131

23

683, 661,131

2.3.

Списання загальновиробничих витрат

23

91

-

-

3.

Адміністративні витрати, зокрема:

3.1.

- нарахування заробітної плати адмінперсоналу

92

661

842

661

3.2.

- нарахування обов’язкових зборів на заробітну плату по соцстрахуванню

92

651-653

843

645

3.3.

- амортизація необоротних активів адміністративного призначення

92

131-133

844

131-133

3.4.

- отримані комунальні послуги для адміністративного приміщення, вартість касового обслуговування

92

631

845

683

4.

Отримана організацією реклама діяльності

93

631

845

683

5.

Інші операційні витрати, зокрема:

5.1.

- собівартість реалізованих виробничих запасів

943

201,

202,203

845

201, 202,203

5.2.

- нарахування резерву сумнівних та безнадійних боргів

944

38

845

372

5.3.

- уцінка запасів

946

201,

202,203

845

201,

202,203

5.4.

- виявлені нестачі і втрати від псування цінностей

947

22,

203,281

845

209,

203,262

5.5.

- визнані штрафи

948

685

845

683

5.6.

- отримані послуги невиробничого характеру, списані матеріали на власні потреби

949

685,

201,22

845

683,

201,209

5.7.

- нараховані витрати, пов'язані з виконанням конкретних програм, які мають цільове фінансування

949\ц.ф.

631,201, 661

845\ц.ф.

683,201, 661

6.

Фінансові витрати, зокрема:

6.1.

- нараховані відсотки за кредит

951

684

85

683

6.2.

- дисконт векселя

952

341

85

3741

7.

Витрати від участі в капіталі, зокрема:

7.1.

- втрати від інвестицій в інші підприємства

961,963

141-143

85

141-143

7.2.

- втрати від спільної діяльності

962

141-143

85

1451-143

8.

Інші витрати

8.1.

- собівартість реалізованих необоротних активів

972

10,11,12

851

101,

102,103

8.2.

- уцінка необоротних активів

975

10,11,

12

851

101,

102,103

9.

Нарахований податок на прибуток

981

641

853

641

10.

Списання витрат в кінці місяця на фінансові результати

791

792

793

79

92,93,94,

95, 96,

97,

98

792

23,84,

85

Доходи

1.

На суму фактично понесених витрат визнані доходами кошти цільового фінансування

48

718

472

703

2.

Безоплатне отримання оборотних активів

201,22

718

201,209

703

3.

На суму фактичного спрацювання визнані доходами безоплатно отримані необоротні активи

424

745

402

704

4.

Дооцінка на суму попередніх витрат, пов’язаних з уцінкою:

4.1.

- оборотних активів

201,22

716

201,209

703

4.2.

- необоротних активів

10,11,

12

746

101-103

704

5.

Дохід від реалізації

5.1

- продукції (товарів, послуг)

301,

311,361

701

(702,703)

301,

311,371

701

5.1.

- оборотних активів

712

703

5.2.

- необоротних активів

742

704

6.

Отримані від банку відсотки за користування тимчасово вільними коштами підприємства

311

733

311

704

7.

Списання доходу без суми ПДВ (якщо підприємство – платник ПДВ) на фінансові результати

71

73

74

791

792

793

703,704

792