Резерви довгострокових зобов’язань станом

на “ “ 200 року

Види страхування

Брутто-премія

Нетто-премія

Норма доходності %

Сума виплат

Сума резервів

Сума резервів на минулу дату

%

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

Додаток 39

Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України

Б А Л А Н С О В І Р А Х У Н К И

Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції

Готівкові кошти

Банківські метали

Кошти у НБУ

Кошти НБУ

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ

Кошти в інших банках

Кошти інших банків

Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

Кредиторська заборгованість за операціями з банками

Клас 2. Операції з клієнтами

Кредити, які надано суб’єктам господарської діяльності

Кредити, які надано органам загального державного управління

Кредити, які надано фізичним особам

Сумнівна заборгованість з нарахованих доходів та резерви під заборгованість з кредитів і нарахованих доходів

Кошти бюджету та позабюджетних фондів України

Кошти клієнтів банку

Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів

Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання

Акції та інші цінні папери у торговому портфелі банку

Цінні папери в портфелі банку на продаж

Цінні папери в портфелі банку до погашення

Цінні папери, власного боргу, емітовані банком

Товарно-матеріальні цінності

Інші активи банку

Інші зобов’язання банку

Клірингові розрахунки, суми до з’ясування та транзитні рахунки

Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів та балансуючі рахунки

Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку

Клас 4. Фінансові та матеріальні інвестиції

Інвестиції в асоційовані компанії

Інвестиції в дочірні установи

Нематеріальні активи

Основні засоби

Інші необоротні матеріальні активи

Клас 5. Капітал банку

Статутний капітал та інші фонди банку

Результати переоцінки

Р А Х У Н К И Д О Х О Д І В І

В И Т Р А Т

Клас 6. Доходи

Процентні доходи

Комісійні доходи

Результати від торговельних операцій

Інші банківські операційні доходи

Інші небанківські операційні доходи

Повернення списаних активів

Непередбачені доходи

Клас 7. Витрати

Процентні витрати

Комісійні витрати

Інші банківські операційні витрати

Інші небанківські операційні витрати

Відрахування в резерви

Непередбачувані витрати

Податок на прибуток

Клас 8. Управлінський облік

Призначений для відображення операцій управлінського обліку. Розробляється банком самостійно

П О З А Б А Л А Н С О В І

Р А Х У Н К И

Клас 9. Позабалансові рахунки

Зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій

Зобов’язання і вимоги за кредитами і депозитами

Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами

Вимоги та зобов’язання щодо андерайтингу цінних паперів та строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну

Інші зобов’язання і вимоги

Списана заборгованість та кошти до повернення

Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів

Облік інших засобів, цінностей та документів

Контррахунки