Баланс комерційного банку на 1 січня 200_ р.

(тис. грн.)

Найменування статті

На звітну дату

На кінець попереднього фінансового року

АКТИВИ

Грошові кошти та залишки в НБУ

685 885

476 389

Кошти в інших банках

684 495

538 622

Цінні папери на продаж

26 295

12 806

Кредити та заборгованість клієнтів

7 288 056

4 227 265

Інвестиційні цінні папери

170 967

138 946

Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній та дочірніх установ

1 063

530

Основні засоби та нематеріальні активи

456 675

324 739

Нараховані доходи до отримання

378 136

220 820

Інші активи

150 961

256 242

Усього активів

9 842 533

6 196 359

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кошти банків

956 531

404 409

Кошти клієнтів

7 634 053

5 048 469

Інші депозити

11 498

14 963

Боргові цінні папери, емітовані банком

2 029

2 257

Нараховані витрати до сплати

56 874

33 257

Інші зобов’язання

225 614

143 558

Усього зобов’язань

8 886 599

5 646 913

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал

700 000

260 000

Резерви та фонди банку

73 539

65 500

Результати переоцінки основних засобів i нематеріальних активів

113 542

70 074

Результат минулих років

8 304

3 083

   - у тому числі сума переоцінки у разі вибуття необоротних активів

2 471

3 331

Прибуток звітного року, що очікує затвердження

150 789

Результат поточного року

60 549

Усього власного капіталу

955 934

549 446

Усього пасивів

9 842 533

6 196 359