Характеристика підприємницьких товариств та види їх установчих документів

Вид

товариства

Характеристика

Кількість засновників

Обмеження

Установчі документи

Акціонерне

товариство

Статутний капітал поділяється на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості. Акціонери не відповідають за зобов’язання товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

Статутний фонд акціонерного товариства не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства.

Один і більше

Заборонено мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа

Статут

Установчий договір

Товариство з обмеженою відповідальністю

Статутний капітал такого товариства поділений на частки, розмір яких обумовлюється в статуті. Учасники товариства не відповідають за його зобов’язання і несуть ризик збитків у межах вартості своїх вкладів.

Розмір статутного капіталу повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Один і більше

Заборона мати єдиним учасником іншого господарсь-кого товариства, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасни-ком лише одного товариства з обме-женою відпові-дальністю; яке має одного учасника

Статут

Установчий договір

Товариство з додатковою відповідальністю

Статутний капітал такого товариства поділяється на частки, розміри яких обумовлюються в статуті. Учасники товариства солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язаннями своїм майном у розмірі, який встановлений статутом товариства і є однаково кратним для всіх учасників до вартості внесеного кожним учасником вкладу.

Розмір статутного капіталу повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства з обмеженою відповідальністю.

Один і більше

Статут

Установчий договір

Повне

Учасники відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за його зобов’язання усім майном, що їм належить

Два і більше

Особа може бути учасником лише одного повного товариства

Установчий договір

Командитне

Товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за обов’язки товариства усім своїм майном (повні учасники), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства у межах сум зроблених ними вкладів і не беруть участь у діяльності товариства

Два і більше

Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві. Повний учасник не може бути одночасно вкладником того ж товариства

Установчий договір

Виробничий кооператив

Добровільне об’єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній особистій трудовій участі та об’єднанні його членами майнових пайових внесків. Члени кооперативу несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями кооперативу в розмірах та порядку, встановленому статутом підприємства

Три і більше