Таблиця 1

Методика підготовки ф № 1 „Баланс”

Актив

Код рядка

Зміст статей Балансу за П(С)БО 2

Відображення на рахунках бух обліку

I. Необоротні активи

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ :

Залишкова вартість

010

Відображається вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів; наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації.

Ряд. 011-ряд. 012

Первісна вартість

011

СД 12

Накопичена амортизація

012

(СК 133)

Незавершене будівництво

020

Показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для фінансування такого будівництва

СД 15+ч. СД 163+ч. СД 631

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Залишкова вартість

030

Наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів; наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зношення основних засобів та їх залишкова вартість.

Ряд.031–ряд. 032

Первісна вартість

031

СД 10 + СД 11

Зношення

032

(СК131+ СК132)

ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ :

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

Відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент; виділяються інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі

СД 141

Інші фінансові інвестиції

045

СД 142 + СД 143

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

У статті ”Довгострокова дебіторська заборгованість” показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу

СД 16 (за мінусом сальдо на рах.163 в частині, що припадає на капітальні аванси)

Відстрочені податкові активи

060

Відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах в наслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

СД 17

Гудвіл (вписуваний рядок)

065

Гудвіл та/або негативний гудвіл відображається за залишковою вартістю у описуваному рядку Балансу 065”Гудвіл” позитивною або від’ємною величиною

СД 126 та/або СК 19

Інші необоротні активи

070

Наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу ”Необоротні активи”, крім гудвілу і гудвілу негативного, що виникають при придбанні (зі змінами, внесеними Наказом № 989)

СД 18

Усього за розділом I

080

Ряд.010+ряд020+ряд.030+ряд040+ряд.045+ряд050+ряд.060+ряд.070

II. Оборотні активи

ЗАПАСИ :

Виробничі запаси

100

Показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу

СД20+СД22+ СД25

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин

СД 21

Незавершене будівництво

120

Показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги) і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами

СД 23

Готова продукція

130

Показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам

СД 26 + СД 27

Товари

140

Показується вартість товарів, придбаних підприємствами для наступного продажу

СД 28

Векселі одержані

150

Показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями

СД 34

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ:

Чисто реалізаційна вартість

160

Відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів

Ряд.161–ряд.162

Первісна вартість

161

СД 36 (за виключенням рах.361 у частині, що припадає на капітальні аванси)

Резерв сумнівних боргів

162

(СК 38)

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ:

З бюджетом

170

Показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

СД641+СД644+ СД 6421

За виданими авансами

180

Показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів

СД 371

З нарахованих доходів

190

Показується сума нарахованих дивідендів процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню

СД 373

Із внутрішніх розрахунків

200

Показується заборгованість пов’язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків

СД 682+СД683

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів

СД327, 374, 375, 376, 377, 63, 65, 66, 685

Поточні фінансові інвестиції

220

Відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів)

СД 35

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ:

У національній валюті

230

Відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій протягом року з дати балансу, а також еквіваленти грошових коштів; окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах

СД 301 +

СД 311 +

СД 313 +

СД 333

В іноземній валюті

240

СД302, 312, 313, 333

Інші оборотні активи

250

Відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу “Оборотні активи”; наводиться, зокрема, сальдо субрахунків 331 “Грошові документи в національній валюті” і 643 “Податкові зобов’язання”

СД24, 331, 332, 643

Усього за розділом II

266

Ряд.100+ряд110+Ряд.120+ряд130+Ряд.140+ряд150+Ряд.160+ряд170+Ряд.180+ряд190+Ряд.200+ряд210+Ряд.220+ряд230+Ряд.240+ряд.250

III. Витрати майбутніх періодів

270

Відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів

СД 39

Баланс

280

Ряд.080+ряд260+ряд.270

ПАСИВ

Код рядка

Зміст статей Балансу за П(С)БО 2

Відображення на рахунках бух обліку

I.Власний капітал

Статутний капітал

300

Наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства

СК 40

Пайовий капітал

310

Наводиться сума пайових внесків членів, що передбачена установчими документами

СК 41

Додатковий вкладений капітал

320

Показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість

СК 421, 422

Інший додатковий капітал

330

Відображаються сума дооцінки необоротних активів, безоплатно отриманих на підприємстві від інших юридичних або фізичних осіб

СК423, 424, 425

Резервний капітал

340

Наводиться сума резервів, створених, відповідно до установчих документів, на рахунок нерозподіленого прибутку

СК 43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Виражається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку.

СК441-СД422-СД443

Неоплачений капітал

360

Відображається /сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.

(СД 46)

Вилучений капітал

370

Відображають собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

(СД 45)

Усього за розділом I

380

Ряд.300+ряд310+Ряд.320+ряд330+Ряд.340+ряд.350-Ряд.360 – ряд.370

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутніх витрат та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо)

СК 471 + СК 472

Інші забезпечення

410

СК 473 + СК 474

Цільове фінансування

420

СК 48

Усього за розділом II

430

Ряд.400+ряд410+

Ряд. 420

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

Показується сума заборгованості підприємства банками та отриманими від них показниками, яка не є поточними зобов’язаннями

СК 501 + СК502+

СК503+СК504

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки

СК505+СК506+

СК521+СК522-СК523

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах в наслідок тимчасової різниці між одліковою та податковою базами оцінки

СК 54

Інші довгострокові зобов’язання

470

Показується сума довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "“Довгострокові зобов’язання"

СК 51 + СК 53 + СК 55

Усього за розділом III

480

Ряд.440+ряд450+Ряд.460+ряд.470

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками

СК 60

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Показується сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу

СК 61

Векселі видані

520

Показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів

СК 62

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості забезпеченої векселями)

СК 63

ПОТОЧНІ ЗОБОВ”ЯЗАННЯ ЗА РОЗРАХУНКАМИ :

З одержаних авансів

540

Відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг)

СК 681

З бюджетом

550

Показується заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету

СК 641+ СК6421+

СК 643

З позабюджетних платежів

560

Показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством

СК 6422

Зі страхування

570

Відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

СК 65

З оплати праці

580

Відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату

СК 66

З учасниками

590

Відображається заборгованість підприємства його учасниками (засновниками), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формування статутного капіталу

СК 67

Із внутрішніх розрахунків

600

Відображається заборгованість підприємства пов’язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків

СК 682+СК683

Інші поточні зобов’язання

610

Відображаються суми зобов’язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі “Поточні зобов’язання”, зокрема, сальдо субрахунку 644 “Податковий кредит” і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами

СК684, 685, 644

Усього за розділом IV

620

ряд540+ряд550+ряд.560+ряд570+ряд.580+ряд590+ряд.600+ряд.610

V. Доходи майбутніх періодів

630

Включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів

СК 69

Баланс

640

Ряд.380+ряд430+ряд.480+ряд620+ряд.630

Таблиця 2

Методика підготовки ф.№2 «Звіт про фінансові результати»

Код рядка

Балансове узагальнення

010

Основна статутна реалізація з ПДВ: Дт 301, 311, 312, 681, 361, 362 – Кт 701-703

015

Суми ПДВ в складі виручки від основної статутної реалізації: Дт 701, 702, 703 – Кт 641 (643)

020

Акцизний збір: Дт 701, 702, 703 – Кт 641

025

Податки, які включаються в ціну продажу (крім ПДВ): готельний збір Дт 92 – Кт 642, податок з реклами Дт 93 – Кт 641, збір в Пенсійний фонд з продажу інвалюти Дт 949 – Кт 651.

030

Знижки, повернення, Дт 704 – Кт 791 (сторнувальний запис)

035

Код 010-015-020-025-030

040

Дт 901 – Кт 26 – с\в реалізованої продукції

Дт 902 – Кт 28 – с/в реалізованих товарів.

Дт 903 – Кт 23 – с/в реалізованих послуг

050

Позитивне значення різниці : 035-040

055

Різниця при від’ємному значенні : 035-040

060

Доходи по Кт 71 (продаж оборотних активів без ПДВ, отримані штрафи, операційна курсова різниця та ін.): ∑ Кт 71 (без ПДВ)

070

Дебетові обороти адміністративних витрат за звітний період: ∑ Дт 92 –Кт 661, 65, 13, 685, 641

080

Дебетові обороти витрати на збут (реклама, відрядження працівників, збуту і т.д.): ∑ Дт 93

090

Дебетові обороти інших операційних витрат звітного періоду (собівартість реалізованих оборотних активів, недостача, безоплатна передача, уцінка запасів та ін.): ∑ Дт 94 – Кт 20, 22, 38, 371, 685

100

Позитивне значення різниці 050+060-070-080-090 або (055)+060-070-080-090

105

Від’ємне значення виразу в ряд.100

110

Фінансовий дохід від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Кт 72

120

Сплата банком відсотків за користування вільними коштами, нараховані відсотки по викуплених акціях: сума по Дт 31, 373 – Кт 73

130

Дохід без ПДВ від продажу необоротних активів, дохід від безкоштовно отриманих необоротних активів, дохід від ліквідації необоротних активів: сума по Кт 74

140

Витрати по нарахованих відсотках за користування кредитом Дт 951 – Кт 684, 311

150

Фінансовий витрати від утримання інвестицій, що не менші 25% статутного капіталу інвестованого підприємства: сума по Дт 96

160

С/в реалізованих і списаних необоротних активів, уцінка необоротних активів: .): ∑ Дт 97

170

Позитивне значення: 100 + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160 або (–105) + 110 + 120 + 130 – 140 – 150 – 160 (сальдо по Кт 79)

175

Від’ємне значення виразів в ряд.170 (сальдо по Дт 79)

180

Тимчасово (протягом 2001р.) фіксується величина прибутку за Декларацією

190

Позитивне значення: 170 – 180

195

Від’ємне значення: 170 – 180 або 175 + 180

220

190 (якщо немає надзвичайних подій)

230

Дт 80 – Кт “Запаси”

240

Дт 81 – Кт 661

250

Дт 82 – Кт 65

260

Дт 83 – Кт 133, 132, 131

270

Відрядження, послуги зв’язку, касове обслуговування, Дт 84, 85 – Кт372, 377, 63, 685

Таблиця 3

Методика підготовки ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» в частині операційної діяльності

Джерело інформації

Код рядка

Дані з рядка

Надходження

Видаток

Звіт про фінансові результати

010

рядок 170

рядок 175

020

рядок 260

Х

Баланс

030

Збільшення за рядками 400, 410, 420 (у частині операційних витрат)

Зменшення за рядками 400, 410, 420 (у частині операційних витрат)

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

040

Дт 945

Кт 312, 314

Дт 312, 314

Кт 714

Звіт про фінансові результати

050

рядки 150, 160

рядки 110, 120, 130

060

рядок 140

Х

Звіт

070

рядок 010 ± (020, 030, 040, 050, 060)

Баланс

080

Зменшення за рядками 100-180, 200-210, 250

Збільшення за рядками 100-180, 200-210, 250

090

Зменшення за рядком 270

Збільшення за рядком 270

100

Збільшення за рядками

520-580, 600, 610

Зменшення за рядками 520-580, 600, 610

110

Збільшення за рядком 630

Зменшення за рядком 630

Звіт

120

рядок 070 ± (080, 090, 100, 110)

Звіт про фінансові результати, Баланс, аналітичні дані до бухгалтерських записів

130

х

“Фінансові витрати” (+) збільшення (зменшення) заборгованості за відсотками (в складі “Іншої поточної заборгованості”) або Дт 684 Кт рахунки грошових коштів

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

140

х

Дт 641

Кт 311

Звіт

150

рядок 120 ± (130,140)

Аналітичні дані до бухгалтерських записів

160

Дт рахунків грошових коштів Кт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної діяльності

Дт рахунків, які використовувались для обліку надзвичайних подій від операційної діяльності Кт рахунків грошових коштів

Звіт

170

рядок 150 ± 160

Таблиця 4

Методика підготовки ф. №3 «Звіт про рух грошових коштів» в частині інвестиційної та фінансової діяльності

Код рядка

Джерело інформації про народження грошових коштів

Джерело інформації про видаток грошових коштів

Визначення руху грошових коштів від інвестиційної діяльності

180

190

200

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, на яких враховувалась заборгованість за реалізовані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси (377 “Неопераційні”, 681 “Неопераційні” або 685 “Неопераційні”)

х

х

х

210

220

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 373

х

х

230

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт 681 “Неопераційні”, 377 “Неопераційні”

х

240

250

260

х

х

х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів, на яких враховувалась заборгованість за придбані фінансові інвестиції, необоротні активи та майнові комплекси (371 “Неопераційні”, 677 “Неопераційні”, 685 “Неопераційні”) та Кт рахунків грошових коштів*

270

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 371,377 “неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів

280

Рядки 180-270

290

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від інвестиційної діяльності

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від інвестиційної діяльності, та Кт рахунків грошових коштів

300

Рядки 280±290

310

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 46

х

320

Аналітичні дані до бухгалтерських записів:

Дт рахунків грошових коштів та Кт 501, 502, 511, 512, 521, 601, 602, 622, 685 “неопераційні”

х

330

Аналітичні дані з інших надходжень грошових коштів від фінансової діяльності:

х

340

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 601, 602, 611, 612, 621, 622, 685 “неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів

350

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 671 та Кт рахунків грошових коштів

360

Х

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт 451, 452, 453, 685 “Неопераційні” та Кт рахунків грошових коштів

370

Рядки 310-360

380

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків грошових коштів та Кт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від фінансової діяльності

Аналітичні дані до бухгалтерських записів: Дт рахунків, які використовувалися для обліку операцій, пов’язаних із надзвичайними подіями від фінансової діяльності, та Кт рахунків грошових коштів

390

Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 370 – 380

Сума або різниця між сумами, відображеними в рядках 370 – 380

400

Рядки 170, 300, 390

410

Сума рядків 230 – 240 Балансу на початок року (графа 3)

Х

420

Дт 312, 314 Кт 714

Дт 945 Кт 312, 314

430

410±400±420=230,240 Балансу на кінець року (графа 4)

Х

Таблиця 5

Основні форми фінансової звітності бюджетних установ

№ з\п

Назва звітів

Термін подання

Місце подання

1

Баланс

Річна – до 16.01

Квартальна - до 10 числа місяця, наступного за звітним

ДКУ, головне фінансове управління облдержадміністрації (ОДА), головний розпорядник коштів

2

Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)

Річна – до 16.01

Квартальна - до 10 числа місяця, наступного за звітним, місячна – до 5 числа

ДКУ, головне фінансове управління ОДА, головний розпорядник коштів

3

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

Річна – до 16.01

Квартальна - до 10 числа місяця, наступного за звітним, місячна – до 5 числа

ДКУ, головне фінансове управління ОДА, головний розпорядник коштів

4

Звіт про рух необоротних активів

Річна – до 16.01

ДКУ, головне фінансове управління ОДА, головний розпорядник коштів

5

Звіт про рух матеріалів та продуктів харчування

Річна – до 16.01

ДКУ, головне фінансове управління ОДА, головний розпорядник коштів

6

Звіт про заборгованість бюджетних установ

Річна – до 16.01,

квартальна - до 10 числа місяця, наступного за звітним, місячна – до 5 числа

ДКУ, головне фінансове управління ОДА, головний розпорядник коштів

7

Звіт про зобов’язання бюджетних установ

Річна – до 16.01,

квартальна - до 10 числа місяця, наступного за звітним, місячна – до 5 числа

ДКУ, головне фінансове управління ОДА, головний розпорядник коштів

8

Звіт про результати фінансової діяльності

Річна – до 16.01

ДКУ, головне фінансове управління ОДА, головний розпорядник коштів

9

Пояснювальна записка

Річна – до 16.01,

квартальна - до 10 числа місяця, наступного за звітним

ДКУ, головне фінансове управління ОДА, головний розпорядник коштів