Основні податки та обов’язкові платежі для підприємств відповідно до діючого законодавства

з/п

Податок (платіж)

Ставка податку

Об’єкт оподаткування

Термін сплати

Термін подання розрахунків

Облік нарахування

Місце подання

Загальнодержавні податки та збори

1

ПДВ

20%

Операції з продажу товарів, робіт, послуг, вивезення (ввезення, пересилання) товарів

Протягом 10 днів після подання місячної Декларації, протягом 10 днів після подання квартальної декларації

Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця, 40 днів – після закінчення звітного кварталу

Дт643, 70, 71, 74, 31 – Кт 641;

Кт 63, 685, 377, 684, 644 –Дт 641

ДПА

2

Акцизний збір

Диференційовані ставки на підакцизні товари

Обороти з реалізації підакцизних товарів (для виробників), митна вартість (для імпортерів)

Авансом-для імпортерів; один раз в три дні, подекадно, щомісячно - в залежності від обсягів реалізації для виробників

Не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним

Дт 701, 702 - Кт 641

ДПА

3

Податок на прибуток

25%

Оподаткований оборот:(ВД – ВВ – А) х 25%

Квартальний платіж - протягом 10 днів після подання квартальної декларації

Декларація - протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу

Дт 981, 17-Кт 64

ДПА

4

Єдиний податок

10%-для неплатників ПДВ;6%-для платників ПДВ

Виручка від реалізації без ПДВ та акцизного збору

До 19 числа (включно) щомісячно

Не пізніше 20 числа після закінчення звітного кварталу

Дт92 - Кт641

ДПА

5

Податок з доходу громадян

Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб” від 22.05.2003р.№889

Загальний місячний оподатковуваний дохід

Утримується при нарахуванні заробітної плати.

Дт661 - Кт641

ДПА

6

Страхові внески на обов’язко-ве державне пенсійне страхуван-ня

31,8% (4% якщо чисельність інвалідів не менша 50% від загальної чисельності працівників) - нарахування;

1-2% (1-5%- для державних службовців) утримання

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 4830 грн.)

Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці, протягом 20 днів після місяця нарахування заробітної плати

Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця – Розрахунок зобов’язання зі сплати збору за місяць

Дт23,91,92,93,94- Кт651;

Дт661 – Кт651

В регіональне відділення Пенсійного фонду

7

Збір на обов’язкове соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

2,9%-нарахування;

0,5%,1%-утримання.

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 4830 грн.)

Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці

До 20 числа після звітного періоду

Дт23,91,92,93,94- Кт652;

Дт661 – Кт652

До органів соціального страхування

8

Збір на обов’язко-ве соціальне страхуван-ня на випадок безробіття.

1,3% -нарахування;

0,5%-утримання.

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 4830 грн.)

Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці

До 20 числа після закінчення кварталу –квартальний розрахунок, до 20 січня після закінчення року – річний

Дт23,91,92,93,94- Кт653;

Дт661 – Кт653

До регіо-нального відділення Центру зайнятості

9

Збір до Фонду со-ціального страхуван-ня від нещасних випадків на виробництві та про-фесійних захворю-вань

Диференційовані ставки нарахування в залежності від ступеня ризику

Витрати на оплату основної та додаткової заробітних плат та інших видів заохочень та виплат (до 4830 грн.)

Одночасно з отриманням коштів в банку на оплату праці

До 20 числа після закінчення кварталу –квартальний розрахунок, до 25 січня після закінчення року – річний

Дт23,91,92,93,94- Кт652

До регіо-нального відділення Фонду

10

Патентування певних видів підприємницької діяльності за готівку.

Відповідно до законів у межах граничних рівнів

Торговельна діяльність за готівкові кошти, діяльність з надання побутових послуг.

До 14 числа місяця, що передує звітному

Дт39 - Кт311-сплата;

Дт641 - Кт39-списання на суму в межах нарахованого податку з прибутку;

Дт 92 (93) – Кт39-списання на суму, що пере-вищує нарахова-ний податок з прибутку.

Звітність не подається

11

Звітність по нарахо-ваних та виплач-ених доходах.

-

Суми нарахованих та виплачених доходів

-

Щоквартально протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу (Податковий розрахунок Ф№1-ДФ)

Нараховані – Кт661 – Дт23,92...; виплачені - Дт 661-Кт 301, 311, 701-703, 712

ДПА

12

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів

Ставки на рік відповідно до коду за Гармонізованою системою кодування.

Зареєстровані власні транспортні засоби станом на 01.01

Не пізніше 15 числа щоквартально

До 1.03 – річний розрахунок

Дт 92 –Кт 641

ДПА

13

Плата за землю

Ставки податку визначаються залежно від якості та місця розташування земельної ділянки, виходячи з кадастрової оцінки землі

Земельна ділянка, яка перебуває у власності, користуванні, в т.ч. на умовах оренди

Щомісячно до 30 числа після закінчення місяця

До 31.01. після закінчення року річний розрахунок

Дт 92 –Кт 641

ДПА

14

Збір за за-бруднення навколиш-нього се-редовища

Фіксовані суми в грн. за одиницю основних забруднюючих речовин та розміщених відходів.

За викиди стаціонарними джерелами - на підставі лімітів, виходячи з фактичних обсягів викидів нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів. За викиди пересувними джерелами - виходячи з кількості використаного пального та його виду на підставі нормативів збору та коригувальних коефіцієнтів

Протягом 10 днів після подання квартального розрахунку

Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу квартальні розрахунки

Дт 92 – Кт 641

ДПА

15

Фіксований сільсько-госпо-дарський податок

  • для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,15%;
  • для багаторічних насаджень – 0,09%;
  • для земель водного фонду – 0,45% грошової оцінки одиниці площі ріллі.

Для гірських зон та поліських територій:

  • для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,09%;

для багаторічних насаджень – 0,003%

Площа сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в т. ч. на умовах оренди, а також земель водного фонду, які викорис-товуються рибниць-кими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставка та водосховищах)

Щомісячно впродовж 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця

До 1 лютого поточного року

Дт91 Кт641

ДПА

Місцеві податки та збори

16

Податок з реклами

0,1% вартості послуг за розміщення одноразової реклами та 0,5% за розміщення реклами на тривалий час

Вартість послуг за розміщення та встановлення реклами

Під час оплати послуг за встановлення та розміщення реклами

Протягом 20 днів після закінчення звітного місяця

Дт 93 - Кт 641

ДПА

17

Комуналь-ний податок

10% НМДГ за кожного середньоспискового працівника

(Середньоспискова чисельність * НМДГ) х 0,1

До 15 числа після закінчення 1 і 2-го місяця, протягом 10 днів після подання квартального Розрахунку – квартальний платіж

Протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу квартальний розрахунок

Дт 92 - Кт 641

ДПА