Перелік основних форм звітності, що подаються в органи державної статистики

з/п

Назва форми

Номер форми

Нормативний документ

Хто подає

Строк подання

Структура і зміст форми

1. ЛИШЕ РІЧНА ЗВІТНІСТЬ

1

Звіт про рух грошових коштів

3

П(С)БО 4, наказ Мінфіну від

31.03.99 р. № 87

Усі підприємства

Не пізніше 25 лютого наступного за звітним року

Надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді; три розділи:

1. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності.

2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності.

3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності

2

Звіт про власний капітал

4

П(С)БО 5, наказ Мінфіну від

31.03.99 р. № 87

Усі підприємства

Не пізніше 25 лютого наступного за звітним року

Зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду

3.

Примітки до річної фінансової звітності

5

Наказ Мінфіну від 29.11.2000 р. № 302

Усі підприємства

Не пізніше 25 лютого наступного за звітним року

Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами) 13 розділів

4

Звіт про основні показники діяльності підприєм-ства

1-підприєм-ництво

Наказ Держкомстату від 28.07.2003 р. № 237

Суб'єкти підприємницької діяльності - підприємства незалежно від виду економічної діяльності та форм власності

Не пізніше 20 лютого наступного за звітним року

1. Демографія підприємств.

2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції (робіт, послуг), чисельності працівників, витрат з виробленої та реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності згідно із КВЕД.

3. Окремі види витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

4. Запаси.

5. Чисельність працівників та оплата їх праці.

6. Валові капітальні інвестиції, здійснені у звітному році.

7. Витрати підприємства на інновацію та інформатизацію.

8. Основні показники по місцевих одиницях за звітний рік

5

Звіт про основні показники діяльності підприєм-ства

1-підприємництво (Корот-ка)

Наказ Держкомстату від 28.07.2003 р. № 237

Суб'єкти підприємства незалежно від виду економічної діяльності та форм власності

Те саме

1. Демографія підприємства.

2. Розподіл обсягу виробленої, реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності згідно з КВЕД, витрати з виробленої та реалізованої продукції (робіт, послуг).

3. Операції з давальницькою сировиною.

4. Чисельність працівників та оплата їх праці.

5. Валові капітальні інвестиції,

здійснені у звітному році.

6. Витрати підприємства на інновацію та інформатизацію

6

Звіт про виробництво промислової продукції

1П-

нпп

Наказ Держкомстату від

21.07.2003 р. № 227

Суб'єкти господарювання, які займаються

видами діяльності, що класифікується за секціями «С», «П», «Е» КВЕД (незалежно від основного виду

діяльності та форми

власності)

Не пізніше 8

лютого

Звіт про фактичне виробництво видів промислової продукції за звітний рік за номенклатурою продукції промисловості, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 р. № 320

7

Звіт про виробництво промислової продукції

ш-

нпп

(Корот-ка, річна)

Наказ Держкомстату від

21.07.2003 р. № 227

Суб'єкти господарювання, які займаються

видами діяльності, що класифікується за секціями «С», «О», «Е» КВЕД (незалежно від основного виду діяльності та форми власності)

Не пізніше 18 лютого

Звіт про фактичне виробництво видів промислової продукції за звітний рік за номенклатурою продукції

промисловості, затвердженою наказом Держкомстату від 30.08.2002 р.№ 320

8

Звіт про інвестиції в основний капітал

1-інвес-

тиції

Наказ Держкомстату від

03.12.2003 р.

№ 431

Підприємства, організації, установи та інші юридичні особи усіх форм власності

Не пізніше 20

лютого після

звітного року

1. Інвестиції в основний капітал за

видами робіт і витрат.

2. Інвестиції в основний капітал на

охорону навколишнього природного

середовища і раціональне використання природних ресурсів.

3. Інвестиції в основний капітал за

видами будівель і споруд.

4. Відтворювана структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності

9

Звіт про наявність та рух основ-них засобів, амортизацію (знос)

11-ОЗ

Наказ Держкомстату 28.07.2003 р. № 235

Підприємства всіх

форм власності та видів діяльності

До 20 лютого

1. Наявність та рух основних засобів.

2. Склад основних засобів підприємства

10

Звіт про наявність обчислювальної техніки

2-інф.

Наказ Держкомстату від

26.05.2004 р. № 341

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи всіх форм власності та видів діяльності, які мають на балансі обчислювальну техніку

Не пізніше 15 лютого

Дані про наявність обчислювальної

техніки заповнюються на основі

технічних паспортів до ЕОМ, а також документів первинного бухгалтерського обліку та карток обліку основних засобів

11

Звіт про стан

умов праці,

пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці

1-ПВ

(умови

праці)

Наказ Дєржкомстату від

14.08.2002 р. № 307

Підприємства (організації) сільського господарства, промисловості, будівництва,

транспорту та

зв'язку, визначені за

переліком органів

державної статистики

Не пізніше 31січня

1. Стан умов праці.

2. Пільги та компенсації за роботу

із шкідливими умовами праці та за

особливий характер праці

12

Звіт про чисельність працівників, їх

якісний склад

та професійне

навчання

6-ПВ

Наказ Держкомстату від

21.07.2003 р. № 224

Підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи, визначені за переліком органів державної статистики

Не пізніше 31 січня

1. Чисельність працівників за якісним складом на 31 грудня звітного року.

2. Підготовка кадрів за звітний рік.

3. Підвищення кваліфікації за звітний рік.

4. Витрати на первинну підготовку (перепідготовку) та підвищення кваліфікації кадрів за звітний рік

13

Звіт про обсяги реалізова-них послуг

1-послуги

Наказ Держкомстату від 18.07.2003 р. № 221

Юридичні особи всіх форм власності та їх відокремлені підрозділи незалежно від форми господарювання, для яких надання послуг є основним видом діяльності

На 30-й день після звітного періоду

1. Реалізація послуг.

2. Чисельність працівників та фонд оплати праці за звітний рік.

3. Здавання під найм (в оренду) власних приміщень виробничого призначення.

4. Інформація про види послуг, реалізацію яких здійснювало підприємство, самостійний структурний підрозділ

14

Звіт про роботу автотранс-порту

2-тр

Наказ Держкомстату від 18.06.2004 р. № 389

Юридичні особи та їх відокремлені підрозділи незалежно від форми власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний або орендований)

З0 січня

1. Рух і використання рухомого складу.

1.1.Групування пасажирських перевезень автобусами за видами сполучення.

2. Витрати палива на експлуатацію автомобілів

15

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

1-опт

Наказ Держкомстату від 14.10.2004 р. № 560

Підприємства та організації оптової торгівлі

26 січня

1. Основні показники.

2. Продаж і запаси товарів.

3. Інформація про склади.

4. Фактичні обсяги оптового товарообороту за 1, II, III і IV квартали звітного року

16

Звіт про травматизм на виробництві

7-тнв

Наказ Держкомстату від 14.08.2002 р. № 309

Підприємства незалежно від форм власності та виду економічної діяльності

25 січня

1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві.

2. Окремі матеріальні наслідки нещасних випадків на виробництві та витрати на заходи з охорони праці.

3.Розподіл чисельності потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, за основними видами подій та причинами нещасних випадків

17

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

50 - сг

Наказ Держкомстату України від 22.06.05 р. №158

Юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, крім підприємств, що згідно з законом ведуть спрощений облік доходів та витрат

До 20 лютого

Інформація щодо розподілу обсягу виробленої, реалізованої продукції (робіт, послуг), чисельності працівників, витрат з виробленої та реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами виробництв

18

Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції

21-заг.

Наказ Держкомстату України від 25.06.04 р. №412

Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності

10 січня

Інформація щодо обсягів та середніх цін реалізації основних видів аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами в цілому за рік, а також для розрахунку загальних обсягів реалізації продукції, індексів цін тощо

19

Звіт про стан тваринниц-тва

24

Наказ Держкомстату України від 22.06.05 р. №158

Юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування

До 20 січня

Інформація щодо руху поголів’я в сільськогосподарському підприємстві, а також загальну кількість загиблої худоби всіх вікових груп в тому числі молодняку тварин та птиці

2. ЗВІТНІСТЬ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ ЩОКВАРТАЛУ, ЗА ПІВРІЧЧЯ ТА В ЦІЛОМУ ЗА РІК

1

Баланс

1

ПСБО 2, наказ Мінфіну від 31.03.99 р. № 87

Усі підприємства

Не пізніше 25 числа, що настає за звітним кварталом

Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображує на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал

2

Звіт про фінансові результати

2

П(С)БО 2, наказ Мінфіну від 31.03.99 р. № 87

Не пізніше 25 числа, що настає за звітним кварталом

Звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства

3

Звіт про капітальні інвестиції

2-інв

Наказ Держкомстату від 03.11.2003 р. № 369

Підприємства, організації, установи та інші юридичні особи всіх форм власності

За 1 квартал, І півріччя, 9 місяців не пізніше 25 числа після звітного періоду, за рік - не пізніше 20 лютого

1. Капітальні інвестиції.

2. Інвестиції в основний капітал за видами основних засобів.

3. Капітальні інвестиції за джерелами інвестування.

4. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності

4

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторан-ною господар-ства

3-торг.

Наказ Держкомстату від 03.07.2003 р. № 202

Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господарства

Квартальна 1-й день після звітного періоду, річна - 1 лютого

1. Оборот торгової мережі.

2. Товарооборот ресторанного господарства.

3. Продаж і запаси товарів.

4. Продаж і запаси товарів тривалого користування

3. ЗВІТНІСТЬ ЗА ПІВРОКУ

1

Звіт про основні показники

діяльності малих підпри-

ємств

1-під-

приємни-цтво

(малі)

Наказ Держкомстату від

04.10.2004 р. № 539

Суб'єкти підприємницької діяльності -

малі підприємства незалежно від виду економічної діяльності та форми власності

Не пізніше 25 липня

  1. Загальні відомості;
  1. Чисельність працівників та оплата їх праці;
  1. Основні показники економічної діяльності підприємства;
  1. Перспектива підприємства

2

Звіт про витрати палива, тепло енергії та

електро-енергії

11-ер.

Наказ Держкомстату від

10.09.2003 р. № 293

Підприємства незалежно від форми власності, виду діяльності, джерел енергопостачання, які не мають виробництва і витрачають паливо та енергію на комунально-побутові потреби, або лише на опалення та освітлення виробничих, адміністративних та інших приміщень

На 10-й день

після звітного періоду

Складається наростаючим підсумком.

Зазначаються кількість і цільове призначення використаної енергії.

4. ЗВІТНІСТЬ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ ЗА ПІВРОКУ І РІК

1

Звіт про залишки і витрати

матеріалів

3-мтн

Наказ Держкомстату від

14.10.2004 р. № 560

Підприємства юридичні особи та їх відокремлені підрозділи

незалежно від виду

економічної діяльності і форм власності

На 10-й день після звітного періоду

Звіт складається па основі прибутково-видаткових документів (прибуткові та видаткові ордери, акти про приймання матеріалів, вимоги цехів, накладні на внутрішнє переміщення й відпуск на сторону сировини і матеріалів, картки складського обліку сировини і матеріалів тощо)

5. КВАРТАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ

1

Звіт про виробництво промислової продукції

1П-

нпп

(коротка, квартальна)

Наказ Держкомстату від

02.08.2004 р.

№ 464

Суб'єкти господарювання, які займаються

видами діяльності, що класифікується за секціями «С», «О», «Е» КВЕД

Не пізніше

10-го числа після звітного

періоду

Звіт про фактичне виробництво

2

Звіт про виконання підрядних робіт

1-кб-

квартальна

Наказ Держкомстату від

29.08.2003 р.

№ 278

Будівельні підприємства усіх форм власності

Не пізніше 3-го числа після звітного періоду

1. Обсяг підрядних робіт.

2. Чисельність відпрацьованих людино-годин та обсяг підрядних робіт

і надходження замовлень

3

Звіт з праці

1-ПВ

Наказ Держкомстату від

11.08.2004 р. № 472

Підприємства, організації, установи за переліком органів державної статистики

Не пізніше 7-го числа після звітного періоду

1. Склад фонду оплати праці та інші виплати (згідно з Інструкцією із статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату

від 13.01.2004 р. № 5).

2. Чисельність та фонд оплати праці окремих категорій працівників.

3. Розподіл працівників за розмірами заробітної плати

4

Звіт про використан-ня робочого часу

3-ПВ

Наказ Держкомстату від

21.07.2003 р. № 224

Підприємства, організації, установи за переліком органів державної статистики

Не пізніше 7-го числа після звітного періоду

1. Використання робочого часу.

2. Рух робочої сили.

3. Інформація про укладення колективних договорів

5

Звіт про використан-ня робочого часу

3-ПВ

(зведе-на)

Наказ Держкомстату від

04.01.2000 р. № 1

Підприємства, організації, установи всіх форм власності та господарювання

До 7-го числа після звітного місяця

1. Використання робочого часу.

2. Рух робочої сили,

3. Інформація про укладення колективних договорів

6

Звіт про основні показники діяльності підприємства

1-під-приємництво

Наказ Держкомстату від 28.07.2003 р. № 237

Суб'єкти підприємницької діяльності підприємства незалежно від виду економічної діяльності та форми власності

За І, II, III квартали - не пізніше 25-го числа після звітного періоду, за IV квартал − не пізніше 20 лютого

Звіт складається на дискретній основі, тобто окремо за І, II, III, IV квартали, за результатами фактичної діяльності підприємства у звітному кварталі

7

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

1-опт

Наказ Держкомстату від 14.10.2004 р. № 560

Підприємства та організації оптової торгівлі

На 16-й день після звітного періоду

1. Основні показники.

2. Продаж і запаси товарів. Звіт складається за І, II і III квартали окремо

6. МІСЯЧНА ЗВІТНІСТЬ

1

Звіт про фінансові результати та дебітор-ську і кре-диторську за боргова-ність

1-Б

Наказ Держкомстату від 31.07.2000 р. № 258

Підприємства та організації всіх видів економічної діяльності і форм власності (крім бюджетних установ)

20-го числа після звітного періоду

1. Фінансові результати (заповнюється за перший і другий місяць кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року).

2. Дебіторська та кредиторська заборгованість (заповнюється щомісяця)

2

Звіт з праці

1-ПВ

Наказ Держкомстату від 11.08.2004 р. № 472

Підприємства, організації, установи за переліком органів державної статистики

Не пізніше 7-го числа після звітного періоду

1. Чисельність працівників та фонд оплати праці (згідно з Інструкцією із статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5).

2. Заборгованість перед працівниками по заробітній платі та допомогах із соціального страхування

3

Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)

1-П (термі-нова)

Наказ Держкомстату від 21.07.2003 р. № 227

Суб'єкти господарювання, які займаються видами діяльності, що класифікується за секціями „С”, «О», «Е» КВЕД (незале-жно від основного виду діяльності та форми власності)

Не пізніше 4-го числа після звітного періоду

1. Економічні показники.

2. Виробництво видів продукції

4

Звіт про виконання підрядних робіт

1-кб-мі-сячна

Наказ Держкомстату від 29.08.2003 р. № 278

Будівельні підприємства усіх форм власності

Не пізніше 3-го числа після звітного періоду

1. Обсяг підрядних робіт.

2. Чисельність відпрацьованих людино-годин та обсяг підрядних робіт і надходження замовлень

5

Звіт про обсяги реалізованих послуг

1-послуги

Наказ Держкомстату від 18.07.2003 р. № 221

Підприємства незалежно від форми господарювання, для яких надання послуг є основним видом діяльності

На 7-й день після звітного періоду

1. Реалізація послуг.

2. Чисельність працівників за звітний місяць

6

Звіт про товарооборот

1-торг

Наказ Держкомстату від 03.07.2003 р. № 202

Підприємства роздрібної торгівлі та ресторанного господ-дарства незалежно від форм власності та господарювання

2-го числа після звітного періоду

При заповненні звіту слід керуватися Інструкцією про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом Держкомстату від 28.12.1996 р. № 389

7

Звіт про обсяг оптового то-варообороту

1-опт

Наказ Держкомстату від 10.09.2003 р. № 293

Підприємства та організації оптової торгівлі

На 5-й день після звітного періоду

Загальна сума оптового товарообороту. Складається за кожен місяць окремо

  1. * За спрощеною системою обліку собівартість реалізованих товарів (рах.902) є елементом витрат операційної діяльності і обліковується на рах. 846. ↑

  2. ** Методика обліку за спрощеним планом рахунків передбачає відображення таких витрат з обов'язковим веденням відповідних субрахунків ↑

  3. * При спрощеній системі обліку витрати виробництва в кінці місяця списуються на рах.26 в повному обсязі ↑