Основні поняття господарської діяльності юридичних осіб

№ з\п

Термін

Зміст

«Записані» премії»

Нараховані страхові премії, прийняті до обліку у звітному періоді незалежно від фактичного їх отримання

Iнвесторська кошторисна документацiя

Сукупнiсть кошторисiв (кошторисних розрахункiв), вiдомостей кошторисної вартостi пускових комплексiв, черг будiвництва, зведень витрат, пояснювальних записок до них та вiдомостей ресурсiв, складених на стадiї розроблення проектної документацiї [187]

Аванси за будiвельним контрактом

Грошовi кошти або iншi активи, отриманi пiдрядником у рахунок оплати робiт, що виконуватимуться за будiвельним контрактом [156]

Авансована премія

Страхова премія, яка надійшла страховику до набрання чинності договору страхування

Аварійний комісар

Особа, яка визначає причини настання страхового випадку та розмір збитків, кваліфікаційні вимоги до якої встановлюються актами чинного законодавства

Аквізиційні витрати

Витрати, пов'язані з укладанням договорів страхування

Актуарій

Фахівець, який за допомогою економіко-математичних і статистичних методів здійснює розрахунки страхових тарифів

Андерайтер

Уповноважена страховиком особа, яка приймає ризики на страхування та перестрахування

Ануїтет

Регулярні послідовні виплати відповідно до умов договору страхування життя

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинкiв i споруд

Власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансi вiдповiдне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та iншу передбачену законодавством звiтнiсть, здiйснює розрахунки коштiв, необхiдних для своєчасного проведення капiтального i поточного ремонтiв та утримання, а також забезпечує управлiння цим майном i несе вiдповiдальнiсть за його експлуатацiю згiдно з законом [27]

Бартер

Господарська операція, що передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, крім грошової, включаючи всі види заліку і погашення взаємної заборгованості, у результаті яких не передбачено зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) [38]

Бенефіціар

Особа, на користь якої укладено договір страхування

Біологічний актив

Тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди [157]

Біологічні перетворення

Процес якісних і кількісних змін біологічних активів [157]

Бордеро

Перелік ризиків, прийнятих на страхування, у частині, що передається цедентом на перестрахування

Брак у виробництвi

Продукція, напівфабрикати, деталі, вузли й роботи, які не вiдповiдають за своєю якiстю встановленим стандартам або технiчним умовам i не можуть бути використанi за своїм прямим призначенням або можуть бути використанi тiльки пiсля додаткових витрат на виправлення [103]

Брус

Пиломатеріал товщиною та шириною 100 мм і більше [60]

Брутто-премія

1) загальна сума страхових премій, визначена на підставі брутто-ставки; 2) загальна сума страхових премій, отриманих цедентом за договорами страхування

Брутто-ставка

Страховий тариф, який містить нетто-тариф і навантаження

Будiвельний контракт

Договiр про будiвництво [156]

Будівництво

Спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт [156]

Будова

Сукупнiсть будiвель та споруд (об'єктiв) рiзного призначення, будiвництво яких здiйснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацiєю iз зведеним кошторисним розрахунком вартостi будiвництва (розрахунком вартостi будiвництва) або, у вiдповiдних випадках, iз зведенням витрат i на якi у встановленому порядку затверджується окремий титул будови [187]

Вiдомчi кошториснi нормативи

Кошториснi нормативи, що не входять до складу кошторисних норм класу "Д" i затверджуються мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом України. Розробляються в обгрунтованих випадках, коли за прийнятою для спецiалiзованого будiвництва технологiєю i органiзацiєю робiт витрати трудових i матерiально-технiчних ресурсiв значно вiдрiзняються вiд загальнодержавних. Цi нормативи застосовуються в тiй галузi, для якої вони розробленi [187]

Вiдхилення вiд цiни за будiвельним контрактом

Змiна цiни будiвельного контракту внаслiдок змiн попередньо погодженого обсягу робiт, конструктивно-якiсних характеристик i строкiв виконання будiвельного контракту [156]

Валова заборгованiсть замовникiв за роботи за будiвельним контрактом

Сума перевищення витрат пiдрядника i визнаного ним прибутку (за вирахуванням визнаних збиткiв) над сумою промiжних рахункiв (без непрямих податкiв) на дату балансу з початку виконання будiвельного контракту [156]

Валова заборгованiсть замовникам за роботи за будiвельним контрактом

сума перевищення промiжних рахункiв (без непрямих податкiв) над витратами пiдрядника i визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збиткiв) на дату балансу з початку виконання будiвельного контракту [156]

Вантаж

Це всі предмети з моменту прийняття для перевезення до передачі одержувачу вантажу

Вантажне місце

Це умовна одиниця вантажу для приймання його для перевезнь або передачі вантажоодержувача при здійснені навантаження або розвантаження рухомого складу

Вантажо відправник

Це будь-яка фізична або юридична особа ,яка передає перевізнику вантаж для перевезення

Вантажо одержувач

Це будь-яка фізична або юридична особа,яка здійснює приймання вантажів,оформлення товарно-транспортних документів та розвантаження транспортних засобів у встановленому порядку

Вигодонабувач

Особа, визначена страхувальником для отримання належних страхових виплат

Виконавці

Суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи незалежно від форми власності та фізичні особи), які надають побутові послуги

Викупна сума

сума, яка виплачується страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування життя та розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування життя, згідно з методикою, яка проходить експертизу в уповноваженому органі, здійснена актуарієм і є невід'ємною частиною правил страхування життя

Витрати допоміжного виробництва

Витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які зайняті забезпеченням процесу основного виробництва, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування та ремонт власних і орендованих будівельних машин, механізмів та устаткування; забезпечення інструментом, запасними частинами, транспортними послугами тощо [100]

Витрати другорядного виробництва

Витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які не беруть безпосередньої участі у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їх продукція у подальшому використовується під час виконання цих робіт: виробництво бетонів та будівельних розчинів, залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків та будівельного каміння, цегли, інших виробів, напівфабрикатів тощо [100]

Витрати за будiвельним контрактом

Собiвартiсть робiт за будiвельним контрактом [156]

Витрати за договором підряду

Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, які безпосередньо пов'язані з конкретним договором підряду (прямі витрати), а також витрати будівельної організації щодо управління, організації та обслуговування будівельного виробництва (загальновиробничі витрати) [100]

Витрати звичайної діяльності

Включають витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності [100]

Витрати на виробництво продукції підприємства лісового господарства

Витрати, пов'язані з виробництвом. У виробничій сфері до таких витрат належать усі витрати (матеріали, зарплата, амортизація верстатів тощо), пов'язані з функцією виробництва продукції [102]

Витрати на продукцiю

Витрати, пов'язанi з виробництвом. У виробничiй сферi до таких витрат належать усi витрати (матерiали, зарплата, амортизацiя верстатiв тощо), пов'язанi з функцiєю виробництва продукцiї. Витрати на виробництво продукцiї створюють виробничу собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг) [103]

Витрати операційної діяльності

Витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю [100]

Витрати основного виробництва

Витрати виробничих структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва [100]

Витрати основної діяльності

Витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт [100]

Витрати періоду будівельної організації

Витрати операційної діяльності будівельної організації, які неможливо прямо пов'язати з виконанням конкретного договору підряду і, відповідно, з доходом за цим договором підряду, для отримання якого вони були здійснені [100]

Витрати перiоду

Витрати, що не включаються до виробничої собiвартостi i розглядаються як витрати того перiоду, в якому вони були здiйсненi. Це витрати на управлiння, збут продукцiї та iншi операцiйнi витрати [103]

Витрати періоду підприємства лісового господарства

Витрати, що не включаються до виробничої собівартості і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Це витрати на управління, збут продукції та інші операційні витрати [102]

Витрати торговельної діяльності

Витрати підприємств, що здійснюють таку діяльність, які виникають у процесі руху товарів, а також витрати підприємств громадського харчування, що пов'язані з випуском і реалізацією продукції власного виробництва [99].

Вільні резерви

Частка власних коштів страховика, яка резервується з метою забезпечення платоспроможності страховика відповідно до прийнятої методики здійснення страхової діяльності

Власне утримання

Частина ризику, яку страховик не передає в перестрахування і залишає в себе

Внутрiшньобудинковi системи

Мережi, арматура на них, прилади та обладнання, засоби облiку та регулювання споживання житлово-комунальних послуг, якi знаходяться в межах будинку, споруди [27]

Водоохоронні ліси

Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів, смуги лісів, що захищають нерестовища цінних промислових риб, а також захисні лісові насадження на смугах відводу каналів [85]

Водопровiдна мережа

Система трубопроводiв, вiдповiдних споруд та устаткування для розподiлу i подачi питної води споживачам [43]

Генеральний підрядник

Пiдрядник, який залучає до виконання робiт третiх осiб (субпiдрядникiв), залишаючись вiдповiдальним перед замовником за результати їх роботи [22]

Гід (екскурсовод)

особа, яка володіє фаховою інформацією про країну (місцевість) перебування, визначні місця, об'єкти показу, а також мовою цієї країни чи мовою іноземних туристів, яких приймають, або загальнозрозумілою для них мовою, надає екскурсійно-інформаційні, організаційні послуги та кваліфіковану допомогу учасникам туру в межах договору про надання туристичних послуг. Гід-індивідуал здійснює свої функції лише на підставі ліцензії

Громадське харчування

Відокремлена галузь торгівлі, що спеціалізується на: виробництві харчів, тобто продукції, призначеної для негайного вживання; обслуговуванні процесу споживання; виготовленні харчових напівфабрикатів і кулінарно-кондитерських виробів; продажу продукції споживачам [162]

Група біологічних активів

Сукупність подібних за характеристиками, призначенням та умовами вирощування тварин або рослин [157]

Давальницька сировина

Сировина, матерiали, напiвфабрикати, комплектуючi вироби, енергоносiї, ввезенi на митну територiю України (чи закупленi або виробленi замовником на територiї України), або вивезенi українським замовником за її межi (чи наданi українському виконавцю) для використання у виробництвi готової продукцiї з наступним її поверненням повнiстю чи частково замовнику або вивезенням за його дорученням до iншої країни чи вiдвантаженням або реалiзацiєю третiй сторонi на територiї України [103]

Депо премій

Частина страхової премії, що належить перестраховику, але тимчасово утримується (депонується) перестрахувальником для підвищення надійності виконання зобов'язань перестраховиком

Депозитна премія

Частина перестрахувальної премії, яка сплачується авансово з наступним перерахунком кінцевої премії залежно від отриманих цедентом страхових премій

Деревина дров'яна для технологічних потреб

Дров'яна деревина, призначено для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно-побутового та господарського вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, а також у гідролізному виробництві [60]

Деревна сировина

Повалені дерева, деревні хлисти, круглі і колоті лісоматеріали, пенькова і подрібнена деревина, а також відходи лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки, призначені для перероблення чи використовувані як паливо [60]

Деревний хлист

Стовбур поваленого дерева, очищений від гілок, верховіття і пенькової частини [60]

Державний житловий фонд

Складається з об’єктів житлового фонду, що належать державним підприємствам, установам, організаціям на праві господарського відання або оперативного управління [27]

Дисконтування

Зменшення страхових резервів на суму майбутніх прибутків від інвестування коштів цих резервів

Ділова деревина

Усі круглі і колоті лісоматеріали, крім дров для опалення [60]

Добровільне страхування

Страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог законодавства. Конкретні умови страхування визначаються під час укладення договору страхування

Довгострокові біологічні активи

Усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами [157]

Договiрна документація

Договiр пiдряду та iншi документи (проектна, кошторисна, тендерна документацiя, тендернi пропозицiї, акцепт тендерної пропозицiї, повiдомлення, запити, претензiї тощо), якi встановлюють, конкретизують, уточнюють або змiнюють умови договору пiдряду [22]

Договiрна цiна

Визначена на основi кошторису, узгоджена сторонами i обумовлена у договорi пiдряду цiна (вартiсть) робіт [22]

Договір про перевезення вантажів

Це двостороння угода між перевізником, вантажовідправником чи вантажоодержувачем, що є юридичним документом,яким регламентуються обсяг, термін та умови перевезення вантажів, прав, обов’язки та відповідальність сторін щодо їх додержання

Договір страхування

Письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору

Додаткові біологічні активи

Біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень [157]

Дозвiльна документація

Дозвiл на будiвництво, дозвiл на виконання будiвельних робiт, iншi дозволи, передбаченi законом [22]

Документи про виконання договору пiдряду

Документи про хід виконання договору пiдряду, вiдповiднiсть робiт i матерiальних ресурсiв нормативним вимогам та здiйснення контролю за виконанням договiрних зобов'язань (журнали виконання робiт, акти та довiдки про виконанi роботи, акти на прихованi роботи та конструкцiї, паспорти, сертифiкати, акти на випробування устаткування, журнали авторського нагляду, матерiали перевiрок тощо) [22]

Допомiжнi примiщення житлового будинку

Примiщення, призначенi для забезпечення експлуатацiї будинку та побутового обслуговування мешканцiв будинку [192]

Допомiжне (пiдсобне) виробництво промислового підприємства

Призначене для обслуговування цехiв основного виробництва: виконання робiт по ремонту основних засобiв, забезпечення iнструментом, запасними частинами для ремонту устаткування, рiзними видами енергiї (парою, холодом), тарою, транспортними та iншими послугами. До нього належать ремонтнi цехи, експериментальнi, енергетичнi, паросилове господарство, компресорнi, тарнi, транспортнi та iншi пiдроздiли [103]

Допоміжне виробництво житлово-комунального господарства

Призначене для обслуговування підрозділів основного виробництва: виконання робіт по технічному обслуговуванню, ремонту основних фондів, забезпечення інструментом, запасними частинами для ремонту устаткування, різними видами енергії, транспортними та іншими послугами. До нього належать ремонтні цехи, будівельні дільниці, механічні майстерні, енергетичні, експериментальні та інші підрозділи [103]

Допоміжне виробництво підприємства лісового господарства

Включають:

- ремонтно-механічні майстерні;

- утримання та експлуатація автотранспортного парку, гужового транспорту;

- утримання лісовозних доріг та доріг лісогосподарського призначення;

- утримання і експлуатація спеціальних машин;

- виробництво теплової енергії;

- утримання електроенергетичного господарства;

- промислове водопостачання;

- утримання і експлуатація залізничого транспорту;

- утримання і експлуатація навантажувально – розвантажувальних та інших механізмів;

- утримання і експлуатація лісопильних і пилопильних верстатів;

- утримання деревообробних верстатів і механізмів [102]

Дошка

Пиломатеріал товщиною до 100 мм та шириною понад подвійну товщину [60]

Дрова

Круглі або колоті сортименти, які за своїм розміром і якістю можуть бути використані лише як паливо [60]

Екскурсійна діяльність

Діяльність по організації подорожей, що не перевищують 24 годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами з метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо

Експедитор з перевезення вантажів

Працівник,який забезпечує виконання комплексу операцій транспортно-експедиторського обслуговування під час перевезення вантажів

Експлуатацiйнi параметри елементiв будинку

Сукупнiсть технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних, екологiчних, ергономiчних та естетичних характеристик будинку, якi визначають його експлуатацiйнi якостi [192]

Ексцедент

Частина страхової суми понад власне утримання страховика, що передається в перестрахування

Ексцедент збитковості

Договір непропорційного перестрахування, умови якого передбачають участь пере-страховика в страховому відшкодуванні, коли збитковість перевищить обумовлену суму за окремими видами страхування, або весь страховий портфель

Ексцедент збитку

Договір непропорційного перестрахування, умови якого передбачають участь перестраховика в страховому відшкодуванні тільки тоді, коли сума збитку внаслідок настання страхового випадку перевищує обумовлену договором суму (пріоритет)

Енергоносiї

Органiчне паливо, електроенергiя, нетрадицiйнi та поновлюванi види енергiї, вториннi енергетичнi ресурси [52]

Жердини

Тонкомірний сортимент товщиною у верхньому відрізі від 5 до 5 см для хвойних і від 3 до 7 см для листяних порід деревини [60]

Жилий будинок

Будiвля капiтального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, iншими нормативно-правовими актами, призначена для постiйного в нiй проживання [192]

Житловий фонд

Сукупність усіх видів та категорій житла.

За формою власності поділяється на: приватний житловий фонд, державний житловий фонд, комунальний житловий фонд та житлові будинки, інші житлові приміщення, що перебувають у спільній власності різних суб’єктів приватної, державної, комунальної форм власності.

За функціональним призначенням поділяється на: житловий фонд загального призначення, житловий фонд соціального призначення, житловий фонд спеціального призначення [20]

Житловий фонд загального призначення

Складається з житла всіх форм власності, яке використовується громадянами на загальних підставах [20]

Житловий фонд соціального призначення

Складається з житла всіх форм власності, яке надається на певний строк органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну плату громадянам України, які потребують соціального захисту відповідно до закону [20]

Житловий фонд спеціального призначення

Складається з житла всіх форм власності, яке надається працівникам підприємств, установ, організацій на підставі відповідного договору, а також окремим категоріям громадян [20]

Житлово-будiвельний кооператив

Юридична особа, утворена фiзичними та/або юридичними особами, якi добровiльно об'єдналися на основi об'єднання їх майнових пайових внескiв для участi в будiвництвi або реконструкцiї житлового будинку (будинкiв) i наступної його (їх) експлуатацiї [192]

Житлово-комунальнi послуги

Результат господарської дiяльностi, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осiб у жилих i нежилих примiщеннях, будинках i спорудах, комплексах будинкiв i споруд вiдповiдно до нормативiв, норм, стандартiв, порядкiв i правил [27]

Загальнодержавнi будiвельнi кошториснi нормативи

Кошториснi нормативи, що входять до складу кошторисних норм класу "Д". Вони затверджуються Держбудом України та обов'язковi для застосування всiма органiзацiями, установами i пiдприємствами незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi i форм власностi при визначеннi вартостi будов "(об'єктiв), будiвництво яких здiйснюється iз залученням бюджетних коштiв або коштiв пiдприємств, установ i органiзацiй державної власностi [187]

Закiнченi роботи

Роботи, виконанi пiдрядником вiдповiдно до договору пiдряду, проектної та кошторисної документації [22]

Замовлення на перевезення вантажів

Документ, який подає вантажовідправник перевізникові на доставку обумовленої партії вантажів у зазначені терміни

Замовник

сторона договору пiдряду, яка за власним рiшенням або дорученням iнвестора розмiщує замовлення на виконання робiт (будiвництво об'єкта), приймає закiнченi роботи (об'єкт будiвництва) та оплачує їх [22]

Замовник

Це вантажо відправник або вантажоодержувач, який уклав з перевізником договір про перевезення вантажів, або юридична і фізична особа, для якої за його замовлення виконується перевезення

Замовники

Особи, яким надаються побутові послуги

Заохочувальнi виплати за будiвельним контрактом

Додатковi суми, що сплачуються пiдряднику за виконання (перевиконання) умов контракту [156]

Запас платоспроможності (нетто-активи)

Показник, який характеризує надійність страховика і його відповідність вимогам страхового законодавства. Визначається шляхом порівняння активів і зобов'язань (у тому числі страхових).

Зароблені страхові премії

Частина страхових премій, яка належить до часу, що минув з початку дії договорів страхування

Застрахована особа

Особа, на користь якої здійснюється особисте страхування і яка має право у передбачених законодавством або договором страхування випадках отримувати страхові виплати. Застрахована особа може бути одночасно і страхувальником

Захисні ліси

Ліси протиерозійні, приполонинні, захисні смуги лісів вздовж залізниць, автомобільних доріг міжнародного, державного та обласного значення, особливо цінні лісові масиви, державні захисні лісові смуги, байрачні ліси, степові переліски та інші ліси степових, лісостепових, гірських районів, які мають важливе значення для захисту навколишнього природного середовища, а також полезахисні лісові смуги, захисні лісові насадження на смугах відводу залізниць, захисні лісові насадження на смугах відводу автомобільних доріг [85]

Збитковість страхової суми

Показник діяльності страховика, який розраховується як відношення суми страхових відшкодувань за відповідний період до загальної суми всіх застрахованих об'єктів

Зведений кошторисний розрахунок вартостi будiвництва пiдприємств, будiвель, споруд або їх черг

Кошторисний документ, що визначає повну кошторисну вартiсть будiвництва всiх об'єктiв, передбачених Проектом або Робочим проектом, включаючи кошторисну вартiсть будiвельних i монтажних робiт, витрати на придбання устаткування, меблiв та iнвентарю, а також усi супутнi витрати [187]

Зведення витрат

Кошторисний документ, що об'єднує зведенi кошториснi розрахунки вартостi будiвництва промислового пiдприємства (споруди) або його черги та об'єктiв iншого галузевого призначення [187]

Звичайна ціна

Ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, не пов’язаним з продавцем за звичайних умов ведення господарської діяльності [38]

Звичайні умови виконання робiт

Виконання робiт, складування i внутрiшньобудiвельне транспортування необхiдних матерiалiв, виробiв i конструкцiй без впливу специфiчних факторiв i умов, що ускладнюють роботу [187]

Здавання вантажу

Це подання вантажоодержувача перевізником вантажу, згідно з товаротранспортним документом, з наступним розвантаженням і оформленням документів про його передачу вантажоодержувача

Індивiдуальні кошторисні нормативи

Ресурснi елементнi кошториснi норми, якi розробляються у складi iнвесторської кошторисної документацiї на окремi конструкцiї та роботи, передбаченi в проектi (робочому проектi), за вiдсутностi вiдповiдних норм у чинних збiрниках ресурсних елементних кошторисних норм. Цi норми затверджуються у складi проекту (робочого проекту) i застосовуються тiльки для будови (об'єкта) за даним проектом [187]

Індосамент

Документ, що підтверджує зміни до чинного договору страхування, внаслідок яких передбачається додаткове внесення або повернення страхової премії

Інсталмент

Частина страхової премії, що сплачується в кредит

Істотнi умови

Умови договору, визнанi iстотними за законом i необхiднi для договорiв пiдряду в капiтальному будiвництвi, а також умови, щодо яких на вимогу однiєї iз сторiн досягнуто згоди [22]

Капiтальний ремонт будинку

Комплекс ремонтно-будiвельних робiт, пов'язаних з вiдновленням або полiпшення експлуатацiйних показникiв будинку, iз замiною або вiдновленням несучих або огороджувальних конструкцiй, iнженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без змiни будiвельних габаритiв об'єкта та його технiко-економiчних показникiв [192]

Капітальний ремонт

Заміна і (або) відновлення будь-яких частин автомобіля, у тому числі базових. Його мета – відновлення ресурсу автомобіля (його виробничих можливостей)

Квотне перестрахування

Перестрахування, за умовами якого цедент передає перестраховику всі прийняті на страхування ризики з певних видів страхування відповідно до домовленого процентного співвідношення (квоти)

Керівник туристської групи

Особа, що є представником суб'єкта туристичної діяльності і виступає від його імені, супроводжує туристів, забезпечує виконання умов договору про надання туристичних послуг, володіє фаховими знаннями про країну (місцевість) перебування і, як правило, мовою країни перебування або загальнозрозумілою там мовою

Книга обліку розрахункових операцій

Книга встановленої форми, яка пронумерована, прошнурована, скраплена печаткою органу державної податкової служби і завірена підписом керівника органу ДПС. На кожний реєстратор розрахункових операцій (РРО) або, якщо згідно з чинним законодавством розрахунки можуть проводитись без застосування РРО – на окрему господарську одиницю [9]

Ковер-нота

Письмове свідоцтво, що надається брокером страхувальнику, яке підтверджує укладання договору страхування і містить перелік страховиків. Ковер-нота у перестрахуванні - документ, який може заміняти сліп

Когенерацiйна установка

Комплекс обладнання, що працює у спосiб комбiнованого виробництва електричної та теплової енергiї або перетворює скидний енергетичний потенцiал технологiчних процесiв в електричну та теплову енергію [52]

Комісійна винагорода

Винагорода, яка виплачується страховим посередникам за виконання операцій страхування (перестрахування)

Комунальнi послуги

Результат господарської дiяльностi, спрямованої на задоволення потреби фiзичної чи юридичної особи у забезпеченнi холодною та гарячою водою, водовiдведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових вiдходiв у порядку, встановленому законодавством [27]

Контракт з фiксованою цiною

Договiр про будiвництво, який передбачає фiксовану (тверду) цiну всього обсягу робiт за будiвельним контрактом або фiксовану ставку за одиницю кiнцевої продукцiї будiвництва (кв.м, кiлькiсть місць тощо) [156]

Контракт за цiною "витрати плюс"

Договiр про будiвництво, який передбачає цiну як суму фактичних витрат пiдрядника на виконання будiвельного контракту та погодженого прибутку (у виглядi процента вiд витрат або фiксованої величини) [156]

Кошториснi нормативи

Узагальнена назва комплексу кошторисних норм, що об'єднуються в окремi збiрники. Разом з правилами i положеннями, що мiстять у собi необхiднi вимоги, вони служать для визначення вартостi будiвництва [187]

Кошториснi розрахунки на окремi види витрат

Складаються у тих випадках, коли необхiдно визначити, як правило, в цiлому по будовi кошти, необхiднi для вiдшкодування тих витрат, що не врахованi кошторисними нормативами (наприклад: компенсацiї в зв'язку з вилученням земель пiд забудову; витрати, пов'язанi iз застосуванням пiльг i доплат, встановлених урядовими рiшеннями, отриманням архiтектурно-планувальних завдань, технiчних умов, експертних висновкiв тощо) [187]

Кошторисна документацiя

Кошториси та iншi документи, пов'язанi iз складанням (розрахунки, обгрунтування, пояснення, вiдомостi про ресурси тощо), i необхiднi для визначення кошторисної вартостi будiвництва та договiрної ціни [22]

Кошторисна норма

Сукупнiсть ресурсiв (трудовитрат, часу роботи будiвельних машин i механiзмiв, витрат матерiалiв, виробiв i конструкцiй), встановлена на прийнятий вимiрювач будiвельних або монтажних робiт, а також конструкцiй, виражена, як правило, у натуральних (фiзичних) величинах або у вiдноснiй формi (у виглядi коефiцiєнтiв) [187]

Кумуляція

Сукупність ризиків в обсязі, що може призвести до багатьох збитків внаслідок одного страхового випадку

Ліміт відповідальності

Страхова сума, визначена в договорі страхування, яка обмежує майнову відповідальність страховика

Ліс

Сукупність землі, рослинності, в якій домінують дерева та чагарники, тварин, мікроорганізмів та інших природних компонентів, що в своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навколишнє середовище [85]

Лісовий фонд

Становлять усі ліси, що знаходяться на території України, а також земельні ділянки, не вкриті лісовою рослинністю, але надані для потреб лісового господарства [85]

Лісові ресурси

Деревина, технічна і лікарська сировина, кормові, харчові та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва [85]

Лісові ресурси державного значення

Деревина від рубок головного користування і живиця [85]

Лісові ресурси місцевого значення

Лісові ресурси, які не віднесені до ресурсів державного значення [85]

Лісовпорядкування

Система державних заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів та їх відтворення, оцінку лісових ресурсів, а також підвищення культури ведення лісового господарства [85]

Лісоматеріали

Деревні матеріали, одержані поділом на частини повалених дерев та деревних колод (уздовж чи впоперек) для подальшого використання чи перероблення [85]

Лісосічний фонд

Запаси деревини, призначеної для щорічної заготівлі під час рубок головного користування [29]

Ліцензія на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг

Спеціальний дозвіл, що підтверджує право його власника на здійснення відповідного виду або комплексу видів діяльності, визначених Законом України «Про туризм» та іншими актами законодавства України

Локальнi кошториси

Первинні кошторисні документи, якi складаються на окремi види робiт та витрат по будiвлях i спорудах або по загальномайданчикових роботах на пiдставi обсягiв, що визначилися при розробленнi робочої документацiї (робочих креслень) [187]

Локальнi кошториснi розрахунки

Первинні кошторисні документи, якi складаються на окремi види робiт та витрат по будiвлях i спорудах або по загальномайданчикових роботах замiсть локальних кошторисiв у тих випадках, коли обсяги робiт i розмiри витрат остаточно не визначилися i пiдлягають уточненню [187]

Мiсцева (розподiльча) теплова мережа

Сукупнiсть енергетичних установок, обладнання i трубопроводiв, яка забезпечує транспортування теплоносiя вiд джерела теплової енергiї, центрального теплового пункту або магiстральної теплової мережi до теплового вводу споживача [52]

Магiстральна теплова мережа

Комплекс трубопроводiв i споруд, що забезпечують транспортування теплоносiя вiд джерела теплової енергiї до мiсцевої (розподiльчої) теплової мережi [52]

Міжміські перевезення

Це перевезення вантажів, що здійснюються за межі міста

Міські перевезення

Це перевезення різнорідних зза структурою вантажів в межах міста

Моторне (транспортне) страхове бюро

Об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, завдану третім особам

Навантаження на страховий тариф

Частина страхового тарифу, призначена для покриття витрат на здійснення страхування та отримання прибутку

Невиробниче господарство лісогосподарського підприємства

Включає:

- житлово-комунальне господарство, культурно-побутові заклади;

- підсобні сільськогосподарські підприємства, науково-дослідні, оздоровчі, спортивні та інші структурні підрозділи, які не беруть участь у виробництві товарної продукції [102]

Некомерційна господарська діяльність

Самостійна систематична господарська діяльність, здійснювана суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів одержання прибутку

Необрізний пиломатеріал (заготовка)

Пиломатеріал (заготовка) з необпиляними або частково обпиляними крайками, з обзелом понад допустимий в обрізному пиломатеріалі [60]

Нетто-премії

Сума страхових премій за мінусом премій, переданих у перестрахування

Нормальна виробнича потужнiсть

Очiкуваний середнiй обсяг дiяльностi, що може бути досягнутий за умов звичайної дiяльностi пiдприємства протягом кiлькох рокiв або операцiйних циклiв з урахуванням запланованого обслуговування виробництва [103]

Обапіл

Пилопродукція, яка має внутрішню пропиляну, а зовнішню не пропиляну або частково пропиляну пласть [60]

Об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку

Юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управлiння, утримання i використання неподiльного та загального майна [192]

Об'єкт будiвництва

Сукупнiсть будiвель i споруд або окремi будiвлi i споруди, будiвництво яких здiйснюється за єдиним проектом [156]

Об'єкт будiвництва

Кожна вiдокремлена будiвля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) або споруда (мiст, тунель, платформа тощо) з усiма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), устаткуванням, меблями, iнвентарем, пiдсобними та допомiжними пристроями, що належать до неї, а також, за необхiдностi, з iнженерними мережами, якi прилягають до неї [187]

Об'єктнi кошториси

Об'єднують у своєму складi на об'єкт у цiлому данi з локальних кошторисiв [187]

Об'єктнi кошториснi розрахунки

Об'єднують у своєму складi на об'єкт у цiлому данi з локальних кошторисних розрахункiв i локальних кошторисiв та пiдлягають уточненню [187]

Облігаторне перестрахування

Обов'язкова форма перестрахування, передбачена законом або договором

Обрізний пиломатеріал (заготовка)

Пиломатеріал (заготовка) з крайками, обпиляними перпендикулярно до пластей та з обзелом, не більшим за допустимий відповідно до нормативно-технічної документації [60]

Обслуговуюче (невиробниче господарство) виробництво житлово-комунального господарства

Культурно-побутові заклади, житлово-комунальне господарство, підсобні сільськогосподарські підприємства, науково-дослідні, оздоровчі, спортивні та інші структурні підрозділи, які не беруть участі у здійсненні та забезпеченні надання комунальних послуг [103]

Обсяг перевезень

Кількість вантажу,перевезеного або заявленого вантажовідправником і прийнятого перевізником для доставки одержувача (в тоннах)

Одноразові витрати

Витрати, які будівельна організація зазнає у період, більший за місяць, та які спрямовуються на забезпечення будівельного виробництва протягом тривалого часу [100]

Основне виробництво житлово-комунального господарства

Відокремлені структурні підрозділи підприємств, які безпосередньо беруть участь у виконанні житлово-комунальних робіт та виробництві, які належать до основного виду операційної діяльності [103]

Основне виробництво підприємства лісового господарства

Включає:

- штучне лісовідновлення;

- лісорозведення на землях непридатних для використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо);

- полезахисне лісорозведення;

- створення лісонасінневої бази (лісонасінних плантацій, ділянок);

- лісогосподарські заходи по формуванню високопродуктивних насаджень;

- будівництво доріг лісогосподарського призначення;

- гідролісомеліорація і лісоосушення;

- збір лісових продуктів (жолудів, каштанів, моху тощо), соків (березового, кленового тощо), живиці, природних смол, матеріалів для плетіння та декоративного використання (верби, очерету, бамбуку тощо), насіння дерев, чагарників для лісонадсаджень;

- лісогосподарські заходи, включаючи послуги по охороні і відтворенню диких тварин;

- природне лісовідновлення;

- охорона лісів від пошкоджень, самовільних порубок тощо;

- заходи по боротьбі з шкідниками і хворобами лісу;

- заходи по охороні лісу, по охороні лісу від пожеж;

- лісозаготівлі на лісосіках головного користування та під час рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства;

- інші виробництва (деревообробна, лісохімія, виробництво консервів, сільське господарство) [102]

Основне виробництво промислового підприємства

Виробництва, цехи, дiльницi, що беруть безпосередню участь у виготовленнi продукції [103]

Пiдрядник

Юридична особа, яка укладає будiвельний контракт, виконує передбаченi будiвельним контрактом роботи i передає їх замовниковi [156]

Пiдрядник

Сторона договору пiдряду, яка виконує та передає замовнику закiнченi роботи (об'єкт будiвництва), передбаченi договором пiдряду [22]

Перевізник

Це будь-яка фізична або юридична особа,яка здійснює автомобвльні перевезення вантажів на комерційнійоснові (тобто за плату і цей вид діяльності для ньго може бути єдиним або одним із них )або за свій рахунок

Переділ

Певна сукупнiсть технологiчних операцiй, внаслiдок яких одержують продукт працi, який готовий для використання чи продажу [103]

Переобладнання будинку

Улаштування в окремих квартирах багатоквартирних будинків iндивiдуального опалення та iншого iнженерного обладнання, перенесення нагрiвальних, сантехнiчних i газових приладiв; влаштування i переустаткування туалетiв, ванних кiмнат, вентиляцiйних каналiв [192]

Перепланування жилих примiщень

Перенесення i розбирання перегородок, перенесення i влаштування дверних прорiзiв, улаштування i переустаткування тамбурiв, прибудова балконiв на рiвнi перших поверхiв багатоповерхових будинкiв [192]

Перестрахові брокери

Юридичні особи, які здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у перестрахуванні від свого імені на підставі брокерської угоди із страховиком, який має потребу в перестрахуванні як перестрахувальник

Перестрахування

Страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) - резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно із законодавством країни, в якій він зареєстрований

Періодичність технічного обслуговування(ремонту)

Це інтервал часу чи напрацювання між даним видом технічного обслуговування (ремонту) і наступних таких же видом або іншим більшої складності

Пиломатеріал

Пилопродукція певних розмірів та якості, яка має щонайменше дві плоскопаралельні пласті [60]

Пилопродукція

Продукція з деревини, одержана шляхом поздовжнього поділу колоди, а також поздовжнього і поперечного поділу утворених частин [60]

Підприємницька діяльність

Самостійна ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку

Підрядник

Це учасник будівництва, який зобов’язаний на свій ризик і за обумовлену ціну виконати передбачені контрактом роботи і передати їх замовнику у встановлені строки

Побічні лісові користування

Випасання худоби, розміщення пасік, заготівля сіна, деревних соків, збирання і заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин і технічної сировини, лісової підстилки та очерету [85]

Побутова послуга

Вид діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної із задоволенням конкретної побутової потреби індивідуального замовника

Побутове обслуговування населення

Організована діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язана з наданням побутових послуг

Подвійне страхування

Одночасне страхування одного й того самого об'єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків одночасно

Подорожній лист

Це первиний документ з обліку вантажних автомобільних перевезень,що всебічно характеризує роботу автомобіля і водія з моменту їх виїзду з автотранспортного підприємства і до повернення на підприємство

Позамовний метод облiку витрат на виробництво

Об'єктом облiку i калькулювання є окреме iндивiдуальне замовлення, окремий контракт (проект) або партiя продукцiї, що складається з iдентичних зразкiв, якi проходять однаковий технологiчний процес виготовлення. Використовується в iндивiдуальному та дрiбносерiйному виробництвах. замовлення або окремої партiї продукцiї [103]

Попередiльний метод облiку витрат на виробництво

Застосовується на виробництвах з однорiдною за вихiдною сировиною, матерiалом i характером обробки масовою продукцiєю. Перетворення сировини в готову продукцiю на таких пiдприємствах вiдбувається в умовах безперервного i короткого технологiчного процесу чи ряду послiдовних виробничих процесiв, кожний з яких або група яких являють собою окремi самостiйнi передiли (фази, стадiї) виробництва [103]

Поптева плата

Плата за деревину лісових порід, що відпускається на пні, пнів для осмолу і деревостою, які використовуються для підсочки, у відповідності з виділеним лісосічним фондом, за встановленими таксами [102]

Попутна продукцiя

Одержується одночасно з цільовим (основним) продуктом в єдиному технологiчному процесi. За якiстю вiдповiдає встановленим стандартам або технiчним умовам, приймається вiддiлом технiчного контролю i призначається для подальшої переробки або вiдпуску стороннiм підприємствам [103]

Поточний ремонт

Заміна і (або) відновлення окремих частин автомобіля. Він здійснюється з метою підтримки і забезпечення працездатності автомобіля

Поточні біологічні активи

Біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди впродовж періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі [157]

Поточні витрати

Витрати, які зазнає будівельна організація щомісяця [100]

Поточні витрати підприємства торгівлі

Грошове відбиття витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом становлять спожиту частину матеріальних, нематеріальних трудових та фінансових ресурсів [99]

Право державної власності

Майно, що належить державі Україна.

Об’єктами права державної власності є майно:

  • держаних та казенних підприємств, державних організацій, установ та закладів, що діють на основі держаної власності;
  • акції (частки, паї) держави у майні суб’єктів господарювання різних форм власності;
  • яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації;
  • державних господарських об’єднань, які утворюються переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від найменування об’єднання

Право комунальної власності

Майно, яке належить територіальній громаді.

Об’єктами права комунальної власності є майно:

  • Комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що діють на основі комунальної власності територіальної громади;
  • Акції (частки, паї) територіальної громади у майні суб’єктів господарювання різних форм власності;
  • Комунальних господарських об’єднань, які утворюються переважно у нормі корпорації або концерну, незалежно від найменування об’єднання

Право приватної власності

Право юридичних та фізичних осіб на будь-яке майно, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Об’єктами права приватної власності є майно приватних та інших видів підприємств, господарських товариств, об’єднань (крім державних та комунальних), кооперативів, організацій, установ, закладів (крім держаних та комунальних), фізичних осіб

Претензiя за будiвельним контрактом

Сума майнової вiдповiдальностi замовника чи iншої сторони, яку вимагає вiдшкодувати пiдрядник понад цiну контракту [156]

Приблизна (динамiчна) договiрна цiна

Договiрна цiна, визначена на основi кошторису, що пiдлягає коригуванню з урахуванням уточнення обсягiв робiт, цiн на ресурси та iнших пiдстав, визначених умовами договору пiдряду [22]

Прибудинкова територiя

Територiя навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власностi чи користування земельною дiлянкою i призначена для обслуговування багатоквартирного будинку [192]

Пріоритет

Сума, обумовлена договором на основі ексцеденту-збитку, в межах якої несе відповідальність цемент

Проектна документацiя

Текстовi та графiчнi матерiали, затвердженi в установленому порядку, якими визначаються мiстобудiвнi, об'ємно-планувальнi, архiтектурнi, конструктивнi, технiчнi та технологiчнi рiшення, а також кошториси об'єкта будівництва [22]

Промiжнi рахунки

Рахунки за виконанi роботи за будiвельним контрактом, переданi замовнику для оплати [156]

Пусковий комплекс

Сукупнiсть об'єктiв (або їх частин) основного виробничого, допомiжного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного та складського господарств, зв'язку, iнженерних комунiкацiй, очисних споруд, благоустрою, охорони довкiлля вiд забруднення та iнших об'єктiв, що є частиною будови або її черги, введення яких в експлуатацiю забезпечує: випуск продукцiї або надання послуг в обсязi, передбаченому проектною документацiєю для даного пускового комплексу; умови працi, що вiдповiдають чинним нормам [187]

Резерви збитків

Зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не ухвалено рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування

Резерви незароблених премій (резерви премій)

Частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату

Реконструкцiя жилого будинку

Комплекс будiвельних робiт, спрямованих на полiпшення експлуатацiйних показникiв примiщень житлового будинку шляхом їх перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показникiв вiдповiдно до нормативно-технiчних вимог [192]

Ремонт

Комплекс операцій щодо відновлення справності автотранспорту та відновлення його ресурсів

Ремонт будинку

Комплекс будiвельних робiт, спрямованих на вiдновлення, з можливим полiпшенням експлуатацiйних показникiв елементiв будинку [192]

Ресурс

Це сумарне напрацювання засобу з початку його експлуатації чи поновлення експлуатації після ремонту певного виду до переходу в граничний стан

Ретроцесія

Подальша передача прийнятих у перестрахування ризиків іншим перестраховикам

Роботоздатний стан (роботоздатність)

Це стан виробу,в якому значення усіх параметрів,які характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам нормативно-технічного та (або) конструкторської документації

Роздрібний товарооборот

Виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і за розрахункові чеки усіма діючими підприємствами незалежно від відомчої підпорядкованості, форм власності та господарювання. До складу роздрібного товарообороту включається також відпуск товарів по безготівковому розрахунку із роздрібної мережі і мережі громадського харчування окремим категоріям установ. Роздрібний товарооборот розподіляється на товарооборот роздрібної торгівлі і товарооборот громадського харчування [57]

Роздрібний товарообороту підприємств громадського харчування

Складається з: обороту по реалізації продукції власного виготовлення підприємствами громадського харчування; обороту по роздрібному продажу купованих товарів [57]

Роздрібні ціни на товари народного споживання

Ціни на товари невиробничого споживання, за якими їх продають незалежно від форми розрахунків безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання [68]

Роздрібного товарообороту роздрібної торгівлі

Включає: продаж товарів із роздрібної мережі за готівку, за розрахункові чеки; продаж товарів через підприємства і секції посилкової торгівлі при універмагах та інших магазинах; а також продаж товарів на бортах літаків і в пасажирських поїздах; вартість розфасованих у магазинах продовольчих товарів враховується в роздрібному товарообороті, включаючи вартість упаковки; продаж населенню товарів тривалого користування; продаж населенню товарів у кредит із розстрочкою платежів тощо [57]

Розрахункова квитанція

Розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) або при видачі коштів покупцеві у разі повернення товару, рекомпенсації послуги, прийняття цінностей під заставу та в інших випадках [161]

Розрахункова лісосіка

Щорічна норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, що обчислюється під час лісовпорядкування і затверджується для кожного постійного лісокористувача і окремо за групами порід у межах груп лісів виходячи з принципів безперервності та не виснажливості використання лісових ресурсів [85]

Санітарно-гігієнічні та оздоровчі ліси

Ліси населених пунктів, ліси зелених зон навколо населених пунктів і промислових підприємств, ліси першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання та ліси зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій [85]

Сертифікат відповідності

Документ, що підтверджує якість туристичних послуг та їх відповідність конкретному стандарту чи іншому нормативному документу

Система «директ-костiнг»

Виробничi витрати подiляються на змiннi (залежать вiд обсягу виробництва) i постiйнi (не залежать вiд обсягу виробництва). При цьому постiйнi витрати вважаються витратами поточного перiоду, не вiдносяться на собiвартiсть, не розподiляються мiж виробами (об'єктами калькулювання), а прямо вiдносяться на результати господарської дiяльностi (збитки). Облiк витрат i визначення собiвартостi готової продукцiї ведеться тiльки за змiнними витратами. За змiнними витратами оцiнюються незавершене виробництво та залишки готової продукцiї. При використанні цієї системи формується новий показник результату дiяльностi - маржа iз змiнної собiвартостi, яка визначається як рiзниця мiж вiдпускною вартiстю реалiзованої продукцiї та змiнними витратами. Якщо з суми маржi вираховуються постiйнi виграти, - кiнцевий фiнансовий результат є прибутком або збитком. Коли маржа iз змiнних витрат тiльки вiдшкодовує суму постiйних витрат, досягається «мертва точка», або точка критичного обсягу виробництва, коли фiнансовий результат дорiвнює нулю

Система автономного теплопостачання

Сукупнiсть джерел теплової енергiї потужнiстю до 1 Гкал/год, мiсцевих (розподiльчих) теплових мереж [52]

Система децентралiзованого теплопостачання

Сукупнiсть джерел теплової енергiї потужнiстю вiд 1 до 3 Гкал/год, мiсцевих (розподiльчих) теплових мереж [52]

Система помiрно-централiзованого теплопостачання

Сукупнiсть джерел теплової енергiї потужнiстю вiд 3 до 20 Гкал/год, магiстральних та/або мiсцевих (розподiльчих) теплових мереж [52]

Система технічного обслуговування та ремонту техніки

Сукупність взаємопов’язаних засобів, документації технічного обслуговування і ремонту та виконавців, які потрібні для підтримки і відновлення якості виробів, що входять до цієї системи

Система централiзованого теплопостачання

Сукупнiсть джерел теплової енергiї потужнiстю понад 20 Гкал/год, магiстральних та мiсцевих (розподiльчих) теплових мереж [52]

Сільськогосподарська діяльність

Процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів [157]

Сільськогосподарська продукція

Актив, одержаний в результаті відокремлення від біологічного активу, призначений для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання [157]

Сліп

Документ, що надається цедентом або брокером перестраховику, в якому містяться умови страхування і перестрахування, дані про цедента, інші дані. Сліп є характерним для факультативного перестрахування

Собівартість будівельно-монтажних робіт

Виробничі витрати будівельної організації, пов’язані з виконанням будівельно-монтажних робіт [100]

Собівартість об’єкта будівництва

Виробничі витрати будівельної організації, пов’язані з виконанням окремих видів будівельно-монтажних на конкретному об’єкті будівництва за весь період його будівництва [100]

Собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт

Виробничі витрати будівельної організації, пов’язані з виконанням окремих видів будівельно-монтажних робіт на одному або декількох об’єктах будівництва, за одним або декількома договорами підряду на їх спорудження [100]

Собівартість реалізованих товарів

Вартість реалізованих товарних запасів, визначену розрахунковим шляхом відповідно до П(С)БО 9 "Запаси", та транспортно-заготівельних витрат, які припадають на реалізовані товари [99]

Сортимент

Лісоматеріал цільового призначення [60]

Співстрахування

страхування одного й того самого ризику кількома страховиками в межах страхової суми.

Справний стан( справність)

Це це стан виробу, який відповідає усім вимогам нормативно-технічної та (або) конструкторської документації

Спрощена розрахункова квитанція

Розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій, якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без застосування реєстратора розрахункових операцій: за товари або послуги (за винятком алкогольних напоїв та тютюнових виробів), якщо загальна сума розрахунку не перевищує 10 гривень; при видачі коштів у разі приймання від населення вторинної сировини (крім металобрухту) та ін. [161]

Страхова виплата

Грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування у разі настання страхового випадку

Страхова сума

Грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату за настання страхового випадку

Страховий випадок

Подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія)

Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування

Страховий поліс (свідоцтво, сертифікат)

Письмове посвідчення факту укладання договору страхування, що є формою договору

Страховий ризик

Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання

Страховий тариф

Ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування

Страховик

Фінансова установа, створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю згідно із Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», а також отримала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності

Страхові агенти

Сромадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, отримують страхові платежі, виконують роботи, пов'язані зі здійсненням страхових виплат і страхових відшкодувань

Страхові брокери

Юридичні особи або громадяни, зареєстровані у встановленому порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник

Страхувальники

Юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України

Страхування

Вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) і доходів від розміщення коштів цих фондів

Страхування життя

Вид особистого страхування, який передбачає обов'язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування в разі смерті застрахованої особи, а також, якщо це передбачено договором страхування, в разі дожиття застрахованої особи до закінчення терміну дії договору страхування та (або) досягнення застрахованою особою визначеного договором віку.

Суб'єкти туристичної діяльності

Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних послуг

Субпiдрядник

Пiдрядник, який в порядку, визначеному договором пiдряду, та на пiдставi договору субпiдряду, укладеному з генеральним пiдрядником, залучається до виконання робiт [22]

Суброгація

Передача страховику, який виплатив страхове відшкодування, права вимоги, яке страхувальник має до особи, відповідальної за заподіяний збиток

Тантьєма

Комісія з отриманого прибутку, яку перестра-ховик виплачує цеденту за наслідками проходження договору перестрахування

Тариф (цiна) на теплову енергiю

Грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиницi теплової енергiї (1 Гкал) з урахуванням рентабельностi виробництва, iнвестицiйної та iнших складових, що визначаються згiдно iз методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у сферi теплопостачання [52]

Тверда договiрна цiна

Договiрна цiна, визначена на основi твердого кошторису, що може коригуватися лише в окремих випадках за згодою сторiн у порядку, визначеному договором пiдряду [22]

Теплогенеруюча органiзацiя

Суб'єкт господарської дiяльностi, який має у своїй власностi або користуваннi теплогенеруюче обладнання та виробляє теплову енергiю [52]

Теплогенеруюча установка

Комплекс взаємопов'язаного обладнання, що виробляє теплову енергiю, незалежно вiд мiсця його розташування [52]

Теплоносiй

Рiдка або газоподiбна речовина, що циркулює у трубах або каналах i передає теплову енергiю в системах теплопостачання, опалення, вентиляцiї та технологiчних установках [52]

Теплопостачальна органiзацiя

Суб'єкт господарської дiяльностi з постачання споживачам теплової енергії [52]

Теплопостачання (постачання теплової енергiї)

Сфера дiяльностi з виробництва, транспортування, постачання теплової енергiї споживачам [52]

Теплотранспортуюча органiзацiя

Суб'єкт господарської дiяльностi, який здiйснює транспортування теплової енергії [52]

Технiчне обслуговування жилих будинкiв

Комплекс робiт, спрямованих на пiдтримку справностi елементiв будiвель чи заданих параметрiв та режимiв роботи технiчного обладнання [192]

Технічне обслуговування (ТО)

Комплекс операцій щодо підтримки роботоздатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберіганням та транспортуванням

Технічний стан

Це сукупність схильних до змін в процесі виробництва чи експлуатації якостей виробу ,що характеризуються в певний момент часу ознаками,встановленими технічною документацією на цей виріб

Технічні резерви

сукупність страхових резервів, які формуються страховиками, що здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя.

Товарна сільськогосподарська продукція

Продукція сільськогосподарського виробництва, призначена для реалізації [55]

Товарно- транспортна документація

Це комплект юридичних документів,на підставі яких здійснюється облік приймання,перевезення,передача вантажу та взаємні розрахунки між учасниками танспортного процесу

Товарно-транспортна накладна (ТТН)

Це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ,призначений для реєстрації товарно-матеріальних ціностей ,обліку на шляху їх переміщення,оприбуткування,складського,оперативного та бугалтерського обліку,а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи

Торговельна діяльність

Ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку [6].

Транспортна послуга

Це перевезення вантажів та комплекс допоміжних операцій, що пов’язані з доставкою вантажів автомобвльним транспортом

Трудоміскість технічного обслуговування (ремонту)

Це трудовитрати на проведення одного технічного обслуговування (ремонту) даного засобу

Тур

Туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо)

Туризм

Тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних або професійно-ділових цілях без зайняття оплачуваною діяльністю

Турист (мандрівник)

Особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни перебування, метою на термін від 24 годин до шести місяців без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін

Туристична діяльність

Діяльність з надання різноманітних туристичних послуг відповідно до вимог Закону України «Про туризм» та інших актів законодавства України

Туристична індустрія

Сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів

Туристичний продукт

Комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі

Туристичні послуги

Послуги суб'єктів туристичної діяльності щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів

Туристичні ресурси

Сукупність природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, пізнавальних та соціально-побутових ресурсів відповідної території, які задовольняють різноманітні потреби туриста

Туристський ваучер (путівка)

Документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг

Факультативне перестрахування

Добровільне перестрахування

Фіксований сільськогосподарський податок

Податок, який не змінюється впродовж визначеного Законом України «Про фіксований сільськогосподарський податок» терміну і справляється з одиниці земельної площі [55]

Фіскальний касовий чек на товари (касовий чек)

Розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги), який повинен містити законодавчо затверджені обов'язкові реквізити [161]

Франшиза

Частина збитків, що не відшкодовується страховиком відповідно до договору страхування. Розрізняють умовну франшизу, яка передбачає звільнення страховика від відповідальності за шкоду, якщо її розмір не перевищує розміру франшизи, і безумовну франшизу, яка передбачає визначення відповідальності страховика розміром збитку за мінусом франшизи

Фронтинг

Страхування за ініціативою однієї страхової компанії іншою на умовах, які передбачають, що 100% відповідальності буде перестраховано в першої страхової компанії

Хворост

Молоді деревця і лісоматеріали діаметром менше 4 см довжиною до 6 м, ідо складаються з тонких стовбурів, зрізаного верховіття, гілок та сучків дерев. зрубаних на корені [60]

Цедент

Страховик (перестрахувальник), який передає за плату частину ризику в перестрахування

Централiзоване водовiдведення

Господарська дiяльнiсть iз вiдведення та очищення комунальних та iнших стiчних вод за допомогою комплексу об'єктiв, споруд, колекторiв, трубопроводiв, пов'язаних єдиним технологiчним процессом [43]

Централiзоване питне водопостачання

Господарська дiяльнiсть iз забезпечення споживачiв питною водою за допомогою комплексу об'єктiв, споруд, розподiльних водопровiдних мереж, пов'язаних єдиним технологiчним процесом виробництва та транспортування питної води [43]

Цесія

Процес передачі ризику в перестрахування.