Кореспонденція рахунків витрат підприємств промисловості

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Прямі виробничі витрати

1

Списано сировину і матеріали на виробництво продукції

23

201

2

Списано у виробництво покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби

23

202

3

Нараховано заробітну плату основним виробничим робітникам

23

661

4

Нараховано внески на заробітну плату виробничих робітників

23

65

5

Нараховано амортизацію виробничого обладнання

23

131

Змінні загальновиробничі витрати

1

Нараховано витрати, пов'язані з енергопостачанням технологічного процесу (у нас - енергомістке виробництво)

91

685

2

Нараховано амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення

91

131

3

Нараховано послуги з водопостачання технологічного циклу

91

685

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг з водовідведення (на рахунку 644, якщо нарахуванню послуг передувала передоплата, або на рахунку 641, якщо нарахування послуг – перша подія)

644

641

685

Постійні загальновиробничі витрати

1

Нараховано зарплату апарату управління цехами

91

661

2

Нараховано внески на заробітну плату апарату управління цехами

91

65

3

Нараховано послуги на опалення та освітлення, водопостачання та інші послуги третіх осіб з утримання виробничих приміщень

91

685

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг,(на рахунку 644, якщо нарахуванню послуг передувала передоплата, або на рахунку 641, якщо нарахування послуг - перша подія).

644

641

685

4

Нараховано операційну оренду основних засобів загальновиробничого призначення

91

685

Відображено суму ПДВ, включену до вартості послуг, на рахунку 644, якщо нарахуванню послуг передувала передоплата, або на рахунку 641, якщо нарахування послуг - перша подія

644

641

685

5

Проведено ремонт цехового обладнання господарським способом (списано матеріали, запчастини на ремонт, нараховано зарплату працівникам, які здійснюють ремонт, тощо)

91

20, 661, 65…

Списання загальновиробничих витрат

1

Віднесено на собівартість продукції, що виробляється, суму загальновиробничих змінних і постійних витрат

23

91

2

Списано нерозподілені прямі загальновиробничі витрати на собівартість реалізованої готової продукції.

901

91

Адміністративні витрати

1

Нарахування зарплати управлінському персоналу підпиємства

92

661

2

Нарахування обов’язкових зборів по соціальному страхуванню на зарплату управлінського персоналу

92

65

3

Нараховані витрати по оренді необоротних активів

92

685

4

Отримані комунальні послуги, страхування майна, ремонт основних засобів, плата за розрахунково-касове обслуговування

92

631

5

Витрати на проведення зборів, представницькі витрати інші організаційні витрати

92

20, 22, 661

6

Ремонт основних засобів загальногосподарського призначення

92

20, 13, 66, 65

7

Винагорода за професійні послуги (аудиторські, юридичні), надані іншими юридичними особами

92

631

8

Амортизація необоротних активів загальногосподарського призначення

92

13

9

Витрати на службові відрядження управлінського персоналу

92

372

10

Нараховані обов’язкові бюджетні податки, збори, платежі

92

641, 642

Витрати на збут

1

Оплата праці продавцям

93

661

2

Нарахування обов’язкових зборів по соціальному страхуванню на зарплату продавців

93

65

3

Отримані:

  1. комунальні послуги, страхування майна, які забезпечують збутову діяльність;
  1. оренда торгівельного приміщення

93

93

631

685

4

Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції

93

204

5

Витрати на рекламу та дослідження ринку

93

631

6

Витрати на службові відрядження працівників, зайнятих збутом

93

372

Інші операційні витрати

1

Собівартість реалізованих виробничих запасів (крім готової продукції)

943

201,203,22

2

Відрахування до резерву сумнівних та безнадійних боргів

944

38

3

Втрати від знецінення запасів

946

20,22,26

4

Нестачі і втрати від псування цінностей

947

20,22,26

5

Визнані штрафи, пеня, неустойка

948

685

6

Списана безнадійна дебіторська заборгованість

944

371,631,

372,641

7

Витрати невиробничого характеру (поїздки на екскурсію, списання запасів на власні потреби)

949

685,20,22

Фінансові витрати

1

Нараховані банком відсотки за користування кредитними ресурсами

951

684

2

Витрати на суму збитків інвестованого підприємства

975

14

3

Витрати спільної діяльності

96

14

Інші витрати діяльності

1

Списана балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій

971

14

2

Списана залишкова вартість реалізованих необоротних активів

972

10,11,12

3

Уцінка необоротних активів, фінансових інвестицій

975

10,11,12,14

4

Списання необоротних активів з балансового обліку у випадках, не врахованих в п.2

976

10,11,12

5

Витрати, пов’язані з ліквідацією необоротних активів

976

20,661,65