Економіко-правове регулювання діяльності підприємств лісового господарства

Підприємства лісового господарства – це специфічні організаційні структури, котрі займаються посадкою, вирощуванням, доглядом, заготівлею та реалізацією лісопродукції.

Головним завданням даних підприємств є ефективне використання лісу як відновлюваного природного ресурсу, забезпечення виконання ними функцій відтворення, вирощування лісу відповідного цільового призначення. Також їх важливим завданням є формування лісових насаджень шляхом проведення рубок пов’язаних з веденням лісового господарства.

Організація лісового господарства передбачає:

 • ведення державного обліку лісів;
 • поділ лісів за групами та віднесення до категорій захисності;
 • виділення господарських частин (експлуатаційні, водоохоронні, захисні тощо), господарств (хвойні, твердолистяні, м’яколистяні тощо), господарських секцій (високопродуктивні, середньопродуктивні, низькопродуктивні, плантаційні тощо);
 • встановлення віку стиглості лісу, способів рубок і відтворення лісових насаджень, норм використання лісових ресурсів;
 • визначення системи заходів щодо охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів;
 • здійснення інших організаційно-технічних заходів згідно з основними вимогами щодо ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів, визначеними законодавством України [85].

Зміст характерних для підприємств лісового господарства визначень наведено в додатку 5.

Якщо підприємство лісового господарства здійснює оптову торгівлю насінням лісових рослин, то така діяльність підлягає ліцензуванню.

Обов’язки з організаційно-технічного забезпечення діяльності ліцензійної комісії з ліцензування суб’єктів господарювання на право провадження оптової торгівлі насінням лісових рослин (реєстрація заяв та супроводжувальних документів від суб’єктів господарської діяльності з метою отримання ліцензії на оптову торгівлю насінням лісових рослин для розгляду ліцензійною комісією, ведення протоколів ліцензійної комісії та підготовка проектів наказів, оформлення бланків ліцензій, реєстрація виданих ліцензій, підготовка звітів по використаних бланках ліцензій до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва), контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та відстеження результативності ліцензування господарської діяльності з оптової торгівлі насінням лісових рослин покладено на Українську державну лісонасінневу інспекцію.

Для отримання ліцензії органу ліцензування підприємство лісового господарства повинне подати такі документи:

 • заяву встановленого зразка про видачу ліцензії;
 • копію Свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, засвідченого нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
 • копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
 • копію статуту, засвідченого нотаріально;
 • довідку про взяття на облік платника податків, засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
 • засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарської діяльності або оренди ним виробничих площ;
 • відомості за підписом заявника – суб’єкта господарської діяльності про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;
 • опис документів, наданий органу ліцензування в 2-х примірниках [109].

Формою власності лісогосподарських підприємств України, як правило, є державна.

В держлісгоспах виробничими цехами вважаються лісопункти, нижні склади, лісовозні дороги.

Організація обліку діяльності підприємств лісового господарства

Організація обліку підприємств лісового господарства здійснюється на принципах національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Підприємства даної галузі застосовують повний План рахунків бухгалтерського обліку [133] та використовують журнально-ордерну форму обліку.

Особливості документування операцій

Облік лісопродукції починається з приймання її безпосередньо на місцях виконання робіт.

Відповідальні особи по мірі заготівлі і підвозки лісопродукціі щоденно проводять її приймання від бригади (робітника). При цьому МВО складає у двох примірниках Щоденник приймання робіт по заготівлі (вивезенню) лісопродукції (форма ЛГ-4). Перший примірник щоденника видається бригадиру (робітнику), а другий залишається в особи, яка прийняла лісопродукцію.

МВО чи інша особа на підставі щоденників в двох примірниках заповнює Наряд-акт на виконання робіт (форма ЛГ-11), який заповнюється після закінчення заготівлі лісопродукції на ділянці, або при настанні строку нарахування заробітної плати. Наряд-акт на виконання робіт разом з першим примірником щоденника здається в лісництво, цех чи інший підрозділ.

Бухгалтерія лісництва, цеху після перевірки і затвердження нарядів-актів на виконання робіт лісничим (начальником цеху) проводить нарахування заробітної плати робітникам. Перші примірники наряда-акта і щоденника приймання робіт разом з місячним звітом здаються в бухгалтерію підприємства (держлісгоспу), а другий примірник наряда-акта зберігається в лісництві разом із копіями розрахунково-платіжних відомостей. Другий примірник щоденника здається матеріально-відповідальною особою в бухгалтерію лісництва (цеху) разом з Рапортом про рух лісопродукції (форма ЛГ-6).

Вивезення лісопродукції на кінцеві склади свого підприємства проводиться на підставі Товарно-транспортної накладної (ф. №1-ТН).

Приймання лісопродукції на кінцевому складі проводиться завідуючим складом, майстром, або іншою МВО від кожного водія на підставі Товарно-транспортної накладної.

Розпилювання деревини проводиться в спеціалізованих цехах, в лісництвах та інших виробничих підрозділах, де встановлене відповідне лісопильне обладнання. На одержану для розпилювання деревину заповнюється Щоденник надходження сировини в цех переробки (форма ЛГ-12). На підставі щоденника МВО складає Змінний рапорт (форма ЛГ-16), який є підставою для заповнення наряда-акта на переробку деревини.

На підставі змінних рапортів складається Журнал показників по розпилюванню деревини та роботи лісопильних рам (форма ЛГ-17). Журнал призначений для відображення роботи лісопильних рам, витрат сировини, випуску продукції лісопиляння та служить для аналізу витрат сировини, одержаної пилопродукції, а також є підставою для складання звітності.

Окремо ведеться облік розпилювання давальницької деревини. При прийманні давальницької деревини МВО складає акт приймання давальницької деревини на розпилювання (форма ЛГ-13). Він служить підставою для запису в Книзі обліку давальницької деревини (форма ЛГ-14) і одночасно зі звітом подається в бухгалтерію підприємства.

По закінченню розпилювання давальницької деревини і оплати вартості послуг за розпилювання на одержання здавачем пиломатеріалів виписується в 2-х примірниках Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. №М-11).

Для відпуску лісопродукції підприємство виписує покупцю Наряд на відпуск лісопродукції (форма ЛГ-20), в якому вказується місце реалізації, строк вивозки, порода, сортимент, сорт та кількість лісопродукції. Покупець розписується про отримання наряду в Журналі реєстрації нарядів на відпуск лісопродукцй (форма ЛГ-21) і з'являється в лісництво для виписки рахунка на оплату.

Після оплати рахунка лісництво (цех), при наявності транспорту і довіреності у покупця, виписує Товарно-транспортну накладну (типова форма № 1-ТН), в якій вказується місце відвантаження, порода, сортимент, сорт, група діаметрів, кількість, ціна та сума відпущеної лісопродукції.

МВО по заготовленій, підвезеній на проміжні склади (трелі), вивезеній на кінцеві склади, реалізованій та використаній на власні потреби лісопродукції щомісячно складає і в установлені строки подає в лісництво (цех) Рапорт про рух лісопродукції (форма ЛГ-6) з доданням до нього всіх документів по надходженню і списанню лісопродукції.

На одержану від вивозки лісопродукцію матеріально-відповідальна особа веде Журнал надходження лісопродукції від вивозки (форма ЛГ-10). Записи в журналі проводяться щоденно по кожній товарно-транспортній накладній. В кінці робочого дня (зміни) в журналі підраховують надходження за день.

На підставі одержаних від відповідальних працівників первинних документів та звітів, після їх затвердження лісничим (начальником цеху та ін.) бухгалтер лісництва приступає до складання зведених документів та звітів. На підставі Нарядів-актів на виконання робіт (форма ЛГ-1) складається Журнал виконаних лісогосподарських робіт (форма ЛГ-2). В цьому журналі відображаються роботи по заготівлі і підвозці (трелюванню) лісопродукції та розкряжуванню хлистів.

На підставі Нарядів-актів на виконання робіт (форма ЛГ-1), Нарядів-актів на переробку деревини (форма ЛГ-15), Актів приймання робіт по підсочці лісу (форма ЛГ-8), Актів на заготівлю осмолу та списання вибухових матеріалів (форма ЛГ-7) та інших первинних документів заповнюється Журнал інших виконаних робіт (форма ЛГ-3).

На підставі первинних документів по реалізаціі (відпуску) лісопродукції (товарно-транспортна накладна, специфікація-накладна) складається Журнал реалізації (відпуску) лісопродукції (форма ЛГ-23). Журнал заповнюється в розрізі реалізації по місцях зберігання лісопродукції, по діловій деревині, по групах порід. Також вказується кількість та вартість відпущеної лісопродукції. Журнал складається окремо по кожному виду оплати лісопродукції (за готівку, безготівковий розрахунок, в рахунок бартерних операцій, паливна норма тощо).

Облік лісопродукції ведеться по кількісних показниках в цілому по лісництву (цеху) і в тому числі по МВО в Книзі обліку лісопродукції (форма ЛГ-11).

Облік давальницької сировини ведеться в Книзі обліку давальницької деревини (форма ЛГ-І4) по кожному місцю зберігання та кожному здавачу [60].

Облік витрат підприємств лісового господарства

Для обліку витрат підприємства лісового господарства можуть застосовувати один із трьох варіантів ведення обліку використовуючи: лише рахунки класу 9; рахунки 8 і 9 класу одночасно; тільки рахунки класу 8 для підприємств суб’єктів малого підприємництва [64].

Облік та групування витрат підприємства лісового господарства здійснюють згідно з П(С)БО 16 «Витрати» з урахуванням специфіки підгалузі.

Витрати на виробництво продукції лісового господарства групуються за такими ознаками [102]:

 1. за центрами відповідальності: витрати виробництва, цеху, дільниці, технологічного переділу, служби;
 2. за видом продукції, робіт, послуг: витрати на вироби, типові представники виробів, групи однорідних виробів, одноразові замовлення, напівфабрикати, валову, товарну, реалізовану продукцію;
 3. за єдністю складу (однорідністю) витрат: одноелементні, комплексні;
 4. за видами витрат: витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції;
 5. за способами перенесення вартості на продукцію: витрати прямі, непрямі;
 6. за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат: витрати змінні, постійні;
 7. за календарними періодами: витрати поточні, довгострокові, одноразові;
 8. за доцільністю витрачання: продуктивні, непродуктивні та надзвичайні;
 9. за визначенням віднесення до собівартості продукції: витрати на продукцію, витрати періоду (економічний зміст витрат наведено в додатку 5).

Калькуляційними одиницями в лісовому господарстві є:

  • щільний (без пустот між полінами) кубічний метр − по заготовленій лісопродукції, пиломатеріалах, балансах, тарній дощечці, осмолу та ін.;
  • тонна − по живиці, вітамінному борошні із деревної зелені, корі, деревному вугіллі та ін.;
  • квадратний метр − по деревно-волокнистих плитах, паркетах та ін;
  • гектар (1000 кв.м.) − по лісових культурах, насадженнях у ярах, балках, пісках, полезахисних лісових смугах, плантаціях, лісонасінневих дільницях, лісонасадженнях, пройдених рубок догляду, санітарних рубок, створених лісоосушувальних системах, наземних винищувальних засобів боротьби, проведених у лісонасадженнях та ін.;
  • кілометр − по дорогах лісогосподарського і протипожежного призначення, по розрубаних і розчищених квартальних і граничних квартальних просіках, упоряджених нових протипожежних розривах і ін;
  • кілограм − по шишках, лісовому насінню і ін.;
  • гривня (тис. грн.) – по обрахунку обсягу валової, товарної і реалізованої продукції, виробничих витрат і собівартості [102].

Підприємства лісового господарства для обліку витрат використовують рахунки: 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» [64].

Облік витрат на виробництво

Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво лісогосподарського підприємства поділяється на: основне, допоміжне і невиробниче господарство (їх економічний зміст наведено в додатку 5).

Облік виробничих витрат лісогосподарських підприємств здійснюється на рахунку 23 «Виробництво».

Підприємства лісового господарства відкривають такі субрахунки до рахунку 23:

231 «Витрати по лісовому господарству за рахунок бюджетних коштів»;

232 «Лісогосподарське виробництво»;

233 «Витрати по вивозці деревини на кінцеві склади»;

234 «Інше виробництво»;

235 «Допоміжне виробництво»;

236 «Обслуговуюче виробництво та господарство»;

237 «Ремонт основних засобів».

З метою забезпечення обліку іншого та допоміжного виробництва, ремонту основних засобів субрахунки 234, 235 доповнюються відповідними рахунками третього порядку:

2341 «Лісопилення»;

2342 «Переробка основної сировини»;

2343 «Переробка відходів»;

2344 «Розпилювання давальницької сировини»;

2351 «Автотранспорт лісовозний»

2352 «Автотранспорт інший»;

2353 «Трактори»;

2354 «Автокрани»;

2355 «Гуж транспорт»;

2356 «Ремонтно-механічні майстерні»;

2357 «Утримання лісовозних доріг»;

2371 «Поточний ремонт»;

2372 «Капітальний ремонт».

Облік витрат на лісогосподарське виробництво ведеться на синтетичних рахунках 232 і 233.

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат відповідно до об’єктів обліку за такими видами продукції, робіт і послуг:

 • лісосіки, відведені під всі види рубок;
 • молодняки, пройдені доглядом;
 • насадження, пройдені рубками, пов'язаними з веденням господарства;
 • дороги лісогосподарського призначення, виконані господарським способом;
 • біотехнічні заходи;
 • послуги державі по захисту лісу від шкідників і хвороб;
 • гідролісомеліоративні і лісоосушувальні роботи;
 • лісовирощування (лісові культури, захисні насадження, природне поновлення);
 • полезахисні лісові смуги;
 • маточні плантації і лісонасінневі дільниці (закладка і утримання);
 • заходи по охороні лісу від пожеж;
 • послуги по виявленню пожеж;
 • гасіння лісових пожеж;
 • послуги Державної лісової охорони;
 • послуги по охороні і відтворенню диких тварин;
 • інша продукція і послуги, що надаються на сторону.

Цей перелік може бути зміненим в залежності від конкретних умов підприємства та має бути зазначений в наказі про облікову політику.

У відповідності з лісорубними квитками підприємство зобов'язане організувати оперативний облік фактичної заготівлі деревини у відведених лісосіках на верхніх і нижніх складах у кубічних метрах по кінцевій операції.

У бухгалтерському обліку плата за природні ресурси на корні з рахунку списується на витрати виробництва щомісячно, по мірі фактичної вирубки лісосічного фонду, пропорційно середньорічній вартості одного кубічного метра ділової деревини і дров. При заготівлі і перевезенні деревини у хлистах плата за природні ресурси на корні визначається і списується на собівартість лісозаготівель по середньорічній вартості знеособленого кубометра [102].

Лісопродукція, що знаходиться на лісосіках і проміжних складах, та нерозкряжовані хлисти на кінцевих складах відносяться до незавершеного виробництва і обліковуються на субрахунку 232 «Лісогосподарське виробництво». При прийнятті на підприємстві технології організації робіт, коли лісопродукція вивозиться з лісосік і проміжних складів в двір споживача або реалізується на сторону, то її слід відносити до готової продукції. Щомісячно вивезена лісопродукція на кінцеві склади списується з субрахунку 232 на субрахунок 233 [60].

Типова кореспонденція рахунків з обліку прямих виробничих витрат на лісопилення наведена в додатку 12.

Облік готової продукції

До готової продукції лісового господарства належить лісопродукція, вивезена на кінцеві склади підприємства, а також добута живиця. До продукції інших виробництв (промисловості) відноситься продукція лісопильного та стругального виробництва, теслярські та столярні вироби, дерев’яна тара, дерев’яні панелі та інші вироби з деревини, корка; плетені вироби.

До готової продукції належить продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам [88].

Готова продукція відноситься до запасів, її визначення та оцінка здійснюються згідно з П(С)БО 9 «Запаси».

Готова продукція підприємств лісового господарства обліковується на активному рахунку 26 «Готова продукція».

За дебетом рахунка 26 «Готова продукція» відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю.

Списання готової продукції на склад із виробництва (рахунок 233) після додаткових витрат по вивезенню, розкряжуванню здійснюється на рахунок 26 «Готова продукція» по фактичній собівартості [60].

Продукція лісопиляння та переробки деревини обліковується на субрахунку 234 «Інше виробництво» по собівартості, а потім оприбутковується на рахунок 26 «Готова продукція» [60].

Облік фінансових результатів діяльності підприємств лісового господарства

Сировина, використана на лісопиляння і переробку деревини, списується по фактичній собівартості за минулий місяць.

При реалізації готової продукції списується її собівартість (фактична) з кредиту рахунка 26 «Готова продукція» на субрахунок 901 «Собівартість реалізованої готової продукції».

Фактична собівартість реалізованої в лісі і на проміжних складах лісопродукції списується з кредиту субрахунка 232 (по собівартості щільного кубометра) в дебет субрахунка 901 [60].

Дохід від реалізації готової продукції обліковується на субрахунку 701 «Доходи від реалізації готової продукції».

Приклад. Лісництво в результаті заготівлі лісоматеріалів круглих порід − сосна (сорт 3, діаметр 18-24 см, кубмаса 3,5 куб. м) реалізувало населенню дану лісопродукцію і отримало виручку від реалізації в сумі 570 грн. Собівартість реалізованої продукції склала 350 грн.

Відповідно в бухгалтерському обліку будуть здійснені такі записи (табл. 2.6):

Таблиця 2.6

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відвантажено продукцію покупцю

901

26

350

2

Відображено дохід від реалізації лісоматеріалів

301

701

570

3

Відображене податкове зобов’язання з ПДВ

701

641

95

4

Списано на фінансовий результат:

- собівартість реалізованої продукції

901

26

350

- дохід від реалізації

701

791

475

Питання для контролю:

 1. В чому полягає організація лісового господарства?
 2. В яких випадках ліцензується діяльність підприємств лісового господарства?
 3. Які документи подаються до органу ліцензування для отримання ліцензії підприємством лісового господарства?
 4. Назвіть особливості первинного обліку розпилювання давальницької деревини.
 5. Охарактеризуйте особливості первинного обліку приймання лісопродукції.
 6. Які особливості ведення бухгалтерського обліку на підприємствах лісового господарства мають бути висвітлені в наказі про облікову політику?
 7. Якими калькуляційними одиницями користуються в лісовому господарстві?
 8. Охарактеризуйте класифікацію витрат на виробництво в лісовому господарстві.
 9. Назвіть особливості аналітичного обліку витрат на лісогосподарське виробництво.
 10. На яких субрахунках здійснюється облік виробничих витрат лісогосподарських підприємств?
 11. Які особливості обліку готової продукції лісового господарства?
 12. Які рахунки використовують підприємства лісового господарства для обліку витрат?
 13. На яких рахунках відображається допоміжне виробництво підприємств лісового господарства?
 14. Назвіть найбільш характерні види основного виробництва підприємства лісового господарства.
 15. Які витрати є витратами періоду для підприємств лісового господарства?