Економіко-правове регулювання страхової діяльності

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Система економічних відносин, яка сприяє укладанню договорів страхування, становить страховий ринок.

Зміст характерних для страхової діяльності визначень наведено в додатку 5.

Порядок створення страхових організацій, як суб’єктів підприємницької діяльності регулюється Законами України «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про господарські товариства». Особливості створення і функціонування страховиків встановлено страховим законодавством. [51]. Страховиками визнаються фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю, а також отримали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Учасників страховика повинно бути не менше трьох. Страхову діяльність в Україні можуть здійснювати тільки страховики-резиденти України.

Страхові товариства створюються і діють на підставі установчих документів (установчий договір, статут). Загальний розмір внесків страховика до статутних фондів інших страховиків України не може перевищувати 30 відсоткового власного статутного фонду, в т.ч. розмір внеску до статутного фонду окремого страховика не може перевищувати 10%.

Страхове товариство набирає прав юридичної особи з дня його державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності. Реєстрація здійснюється в органах місцевої державної адміністрації.

Ліцензування страхової діяльності здійснює уповноважений орган. Страховики, які отримали ліцензію на страхування життя, не мають права займатися іншим видами страхування.

Страховики мають право створювати на території України та за її межами на правах відокремлених підрозділів страховиків представництва, філії, що здійснюють свою діяльність тільки на території України за видами страхування, на які страховик отримав ліцензії.

Діяльність страховика здійснюється на підставі правил страхування, затверджених Уповноваженим органом. Правила регулюють організаційні, фінансові, правові та інші стосунки між страховиком і страхувальником щодо укладання договорів конкретного виду добровільного страхування.

На підставі правил між страховиком і страхувальником укладається договір страхування.

Порядок та умови проведення обов’язкового страхування визначаються нормативними актами, прийнятими Кабінетом Міністрів України.

Страховики можуть здійснювати свою діяльність за участю страхових посередників (страхових агентів, страхових або перестрахових брокерів). Через них можуть укладатися договори страхування, здійснюватися страхові платежі за договорами страхування (перестрахування), страхові виплати, інші операції.

Державний нагляд за страховою діяльністю здійснює уповноважений орган, який є центральним органом виконавчої влади.

Облік страхових платежів

Отримані страхувальниками страхові платежі розподіляються в обліку на два грошові потоки – доходи та страхові резерви.

Для здійснення контролю за своєчасною та повною сплатою страхувальниками та страховими посередниками страхових платежів страховики застосовують метод нарахування, тобто відображення надходження страхових платежів в момент виникнення у страхувальника зобов’язань перед страхувальником.

Облік розрахунків зі страхувальниками та страховими посередниками здійснюється на активно-пасивному рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», який може доповнюватися субрахунками з використанням рахунків третього порядку до субрахунків:

363 «Розрахунки із страхувальниками»

3631 «Розрахунки з вітчизняними страхувальниками»

3632 «Розрахунки з вітчизняними перестрахувальниками»

3633 «Розрахунки з іноземними страхувальниками»

3634 «Розрахунки з іноземними перестрахувальниками»

364 «Розрахунки із страховими посередниками»

За дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» відображається сума належних страховику у звітному періоді страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за договорами страхування (перестрахування) у кореспонденції з рахунком 76 «Страхові платежі», за кредитом – сума одержаних страхових платежів у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів або рахунком обліку розрахунків з страховими агентами – суб’єктами підприємницької діяльності. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за договорами страхування (перестрахування).

Аналітичний облік розрахунків із страхування ведеться за кожним страхувальником та перестрахувальником.

Порядок відображення в обліку страхових платежів залежить від умов їхньої сплати страхувальником, визначених договором страхування.

Договір страхування ризикових видів страхування набирає чинності з моменту першого страхового платежу.

На суму одержаного страхового платежу робиться запис:

Дт 31 «Рахунки в банках»

Кт 363 «Розрахунки із страхувальниками».

На суму належних страховику за договором страхування страхових платежів:

Дт 363 «Розрахунки із страхувальниками»

Кт 76 «Страхові платежі»,

одночасно на суму належних страховику страхових платежів:

Дт 76 «Страхові платежі»

Кт 7031 «Зароблені страхові платежі».

Якщо в договорі страхування життя передбачено періодичну сплату страхових внесків, вони відображаються в обліку в тому звітному періоді, до якого належать терміни сплати цих внесків.

Якщо страхові платежі сплачені наперед, вони обліковуються як заборгованість за розрахунками з одержаних авансів.

На суму отриманих авансових внесків:

Дт 31 «Розрахунки в банках»

Кт 68 «Розрахунки за авансами одержаними».

Після набрання чинності договору страхування робиться запис:

Дт 68 «Розрахунки за авансами одержаними»

Кт 363 «Розрахунки із страхувальниками».

Нарахування страхових платежів: Дт 363 Кт 76.

Одночасно нараховані страхові платежі списуються на рахунок обліку зароблених страхових платежів:

Дт 76 Кт 7031

Згідно з умовами укладених договорів можна виділити чотири групи договорів страхування залежно від умов набрання ним чинності та сплати страхових платежів:

 1. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу. Внесення платежів здійснюється частками впродовж дії договору страхування.
 2. Договір страхування набирає чинності із зазначеної в ньому дати, незалежно від терміну сплати страхових платежів.
 3. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхового платежу, який сплачується одноразово.
 4. Договір страхування, страхові платежі за яким вносяться авансом.

Приклад. Впродовж другого кварталу СК «Альфа» уклала 30 тис. договорів страхування майна із загальною сумою страхових платежів 17115 тис. грн. Отримано авансових платежів на сум 250 тис. грн.

Відповідно до умов укладених договорів, які належать до першої групи із загальною сумою страхових платежів 13880 тис. грн., страхові платежі вносяться щоквартально частками по 3470 тис. грн. кожного кварталу. Впродовж другого кварталу за цим договорами отримано страхових платежів на суму 2250 тис. грн., т. б. частина договорів із загальною сумою страхових платежів 4880 тис. грн. не набрала чинності в другому кварталі.

Умови договорів, які належать до другої групи, передбачають набрання ними чинності 1 червня, страхові платежі в сумі 1050 тис. грн. сплачуються в липні.

Договори страхування третьої групи набирають чинності з моменту внесення страхового платежу. За цими договорами страхові платежі в сумі 2185 тис. грн. надійшли на рахунок страховика в квітні.

Бухгалтерські записи за цими операціями (табл.. 2.32):

Таблиця 2.32

Кореспонденція рахунків з обліку страхових платежів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Належні страхові платежі відповідно до укладених договорів

363

76

12235

2

Списання страхових платежів на рахунок обліку зароблених страхових платежів

76

7031

12235

3

Надходження страхових платежів відповідно до договорів страхування

31

363

4435

4

Отримання авансових платежів

31

681

250

5

На суму авансових платежів, які належать до договорів, що набрали чинності в другому кварталі

681

363

20

6

Урахування авансових платежів другого кварталу (запис буде зроблено за підсумками третього кварталу)

681

363

280

У випадку утримання страхових платежів із суми належного страхувальнику страхового відшкодування згідно умов договору страхування такий залік відображається:

Дт 904 «Страхові виплати»

Кт 363 «Розрахунки із страхувальниками»

Одночасно робиться запис:

Дт 363 «Розрахунки із страхувальниками»

Кт 76 «Страхові платежі»

Якщо страхувальник не сплатив страхових платежів, договір страхування визнається недійсним і сума нарахованих, але не сплачених страхових платежів сторнується.

Якщо страховик здійснює страхову діяльність через відокремлені підрозділи страховика (філії) та шляхом залучення страхових посередників, то такі розрахунки обліковуються на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» на субрахунку 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» та на субрахунку 364 «Розрахунки із страховими посередниками».

Приклад. У першому кварталі страхова компанія отримала від філії 220 тис. грн. страхових платежів, а від агента відповідно до укладеної агентської угоди та наданого агентом звіту – 54 тис. грн. страхових платежів. На рахунок страховика надійшли всі кошти у звітному кварталі. Належна страховому агенту комісійна винагорода становить 1080 грн.

Бухгалтерські записи за цими операціями (табл. 2.33):

Таблиця 2.33

Кореспонденція рахунків з обліку страхових платежів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Належні до сплати відокремленим підрозділом (філією) страхові платежі

363

76

220

2

Списання страхових платежів на рахунок обліку зароблених страхових платежів

76

7031

220

3

Отримання страхових платежів від філій

31

683

220

4

Належні страховику страхові платежі відповідно до наданого страховим агентом звіту

364

76

54

5

Списання страхових платежів на рахунок зароблених страхових платежів

76

7031

54

6

Надійшли страхові платежі від страхового посередника

31

364

54

7

Належна страховому агенту комісійна винагорода

93

364

1080

Згідно вимог страхового законодавства страховик повинен здійснювати аналітичний облік страхових платежів за видами страхування. Облік страхових платежів здійснюється на пасивному рахунку 76 «Страхові платежі» за видами страхування. За кредитом рахунка 76 відображається сума надходжень страхових платежів, за дебетом – повернення страхувальниками страхових платежів у разі дострокового припинення договору страхування [51, стаття 28].

Накопичення даних щодо надходження страхових платежів та їх повернення за видами страхування здійснюється за такою формою (табл. 2.34):

Таблиця 2.34

Відомість обліку надходження страхових платежів

з/п

Дата

Страхувальники

Обороти за рахунком 76 ”Страхові платежі”

Види страхування

Дебет

Кредит

01

02

…..

Всього

На суму страхових платежів, належних до повернення страхувальникам у зв’язку із достроковим припиненням договору страхування робиться запис:

Дт 363 «Страхові платежі»

Кт 76 «Розрахунки із страхувальниками»

Перерахування цих коштів:

Дт 363 «Розрахунки із страхувальниками»

Кт 31 «Рахунки в банках»

Страхове законодавство вимагає від страховиків формування страхових резервів у тих валютах, в яких вони несуть відповідальність згідно з договорами страхування. Тому виникає необхідність ведення аналітичного обліку страхових платежів за видами валют. Якщо договір страхування укладено із страхувальником-нерезидентом і страхові платежі сплачуються в іноземній валюті, то курсові різниці списуються з субрахунку 3632 «Розрахунки з іноземними страхувальниками» в кореспонденції з рахунком 71 «Інший операційний дохід».

Приклад. Страхувальник уклав договір страхування з нерезидентом на суму 1500$ 5 травня. Курс НБУ – 5 грн. за 1$. Перераховані страхові платежі в червні. Курс долара – 5,10 грн. за 1$. В обліку здійснюються такі записи (табл. 2.35):

Таблиця 2.35

Кореспонденція рахунків з обліку страхових платежів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Належні страхові платежі відповідно до укладеного договору

3632

76

7500

2

Списання страхових платежів на рахунок обліку зароблених страхових платежів

76

7031

7500

3

Надійшли страхові платежі відповідно до договорів страхування

31

3632

7650

4

Списується сума курсової різниці

3632

714

150

Облік страхових резервів

Згідно страхового законодавства всі резерви страховика діляться на технічні резерви (інші, ніж резерви із страхування життя) і резерви із страхування життя.

Найпоширенішими є такі види страхових резервів:

 • резерви незароблених премій;
 • резерви ризиків, що не минули;
 • резерви неврегулюваних збитків;
 • резерви збитків, що сталися, але не заявлені;
 • резерви катастрофічних збитків і коливань збитковості;
 • резерви із страхування життя (в т.ч. резерв довгострокових зобов’язань та резерв належних виплат страхових сум).

Облік страхових резервів ведеться на рахунку 49 ”Страхові резерви” за такими субрахунками:

491 «Технічні резерви»

492 «Резерви із страхування життя»

493 «Частка перестраховиків у технічних резервах»

494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування життя»

495 «Результат зміни технічних резервів»

496 «Результат зміни резервів із страхування життя»

Субрахунки 491 «Технічні резерви» і 492 «Резерви із страхування життя» – пасивні. Вони використовуються для обліку джерел коштів, які залучені для формування страхових резервів.

Субрахунки 493 «Частка перестраховиків у технічних резервах» і 494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування життя» є регулюючими контр пасивними і дозволяють визначити величину страхових резервів, які передані перестраховику.

Субрахунки 495 «Результат зміни технічних резервів» і 496 «Результат зміни резервів із страхування життя» є результативними. За їх допомогою можна визначити результати зміни відповідних страхових резервів з урахуванням операцій перестрахування та їхній вплив на фінансові результати страховика.

Страховики проводять розрахунок страхових резервів згідно статті 31 Закону України «Про страхування».

З метою забезпечення обліку технічних резервів за їхніми видами субрахунки 491, 493 та 495 доповнюються відповідними рахунками третього порядку:

4911 «Резерви незароблених премій»

4912 «Резерви збитків»

4931 «Частка перестраховиків у резервах незароблених премій»

4932 «Частка перестраховиків у резервах збитків»

4951 «Результат зміни резервів незароблених премій»

4952 «Результат зміни резервів збитків»

Результат зміни резервів незароблених премій визначається шляхом порівняння залишків резервів незароблених премій на початок і кінець звітного періоду.

Приклад. Величина резервів незароблених премій станом на 1 січня становить 150 тис. грн., станом на 1 лютого – 140 тис. грн. За підсумками січня в бухгалтерському обліку здійснюються такі записи (табл. 2,36):

Таблиця 2.36

Кореспонденція рахунків з обліку страхових резервів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Результат зміни резервів незароблених премій

4951

4911

4911

4951

140

150

2

Відображено зароблені страхові платежі

4951

7031

10

Аналітичний облік технічних резервів здійснюють за видами страхування та за видами валюти, в яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов‘язаннями незалежно від того, в якій валюті сплачуються страхові платежі.

Для того, щоб відокремити в обліку частку перестраховиків у страхових резервах, застосовують брутто-метод формування страхових резервів. Він передбачає базу розрахунку страхових резервів у вигляді усієї суми надходжень страхових платежів. При цьому частина страхових платежів, яка сплачується перестраховикам, є базою розрахунку частки перестраховиків у страхових резервах.

Суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату обчислюють у такому порядку:

 • сума часток страхових платежів, сплачених (нарахованих) перестраховикам впродовж перших трьох місяців цього періоду, множиться на одну четверту;
 • сума часток страхових платежів, сплачених (нарахованих) перестраховикам впродовж останніх трьох місяців розрахункового періоду, множиться на три четвертих;
 • отримані добутки додаються.

Суми часток страхових платежів, які беруться для розрахунку, не можуть бути меншими 80% загальної суми сплачених перестраховикам часток.

В бухгалтерському обліку роблять записи:

- на величину часток пер страховиків у резервах незароблених премій на звітну дату:

Дт 4931 «Частка перестраховиків у резервах незароблених премій»

Кт 4951 «Результат зміни резервів незароблених премій»

- на величину часток пер страховиків у резервах незароблених премій неминулу звітну дату:

Дт 4951 «Результат зміни резервів незароблених премій»

Кт 4931 «Частка перестраховиків у резервах незароблених премій»

Порівнюючи дебет і кредит субрахунку 4951, можна визначити результат зміни частки перестраховиків у резервах незароблених премій, який збільшує (зменшує) зароблені страхові платежі.

Приклад. На підставі відповідних розрахунків частка перестраховиків у резервах незароблених премій становила:

станом на 1 квітня – 80 тис. грн.;

станом на 1 травня – 50 тис. грн.

У бухгалтерському обліку за наслідками квітня здійснюють такі записи (табл. 2.37):

Таблиця 2.37

Кореспонденція рахунків з обліку часток перестраховиків у страхових резервах

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

На величину часток перестраховиків у резервах незароблених премій на 1 квітня

4951

4931

80

2

На величину часток перестраховиків у резервах незароблених премій на 1 травня

4931

4951

50

Результат зміни частки перестраховиків у резервах незароблених премій 30 тис. грн. – зменшує зароблені страхові платежі.

На суму часток перестраховиків у страхових резервах збільшується величина доходів від страхової діяльності.

Бухгалтерський облік резервів збитків здійснюють на субрахунку 4912 ”Резерви збитків”. Величина резервів збитків відображається:

 • на звітну дату:

Дт 4952 «Результат зміни резервів збитків»

Кт 4912 «Резерви збитків»

 • на минулу звітну дату:

Дт 4912 «Резерви збитків»

Кт 4952 «Результат зміни резервів збитків»

Сальдо субрахунку 4912 «Резерви збитків» щомісячно списується в кореспонденції з рахунком 949 «Інші витрати операційної діяльності» або 719 ”інші доходи від операційної діяльності”.

У випадках перестрахування ризиків у перестраховиків виникає право вимоги до перестраховиків згідно з укладеними договорами перестрахування. Величина такої вимоги відображається в обліку на субрахунку 4932 «Частка перстраховиків у резервах збитків».

Приклад. Станом на 1 квітня СК «Княжа» мала вимоги страхувальників на суму 120 тис. грн., станом на 1 травня – на суму 50 тис. грн.; частка перестраховиків у резервах збитків станом на 1 травня становила 10 тис. грн.

Бухгалтерські записи для визначення впливу резервів збитків на фінансові результати страховика такі (табл.. 2.38):

Таблиця 2.38

Кореспонденція рахунків з обліку фінансових результатів діяльності страховика

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

За підсумками березня

1.

Величина резервів збитків на 1.04

4952

4912

120

2.

Величина резервів збитків списується на витрати

949

4952

120

За підсумками квітня

3.

Величина резервів збитків на 1.05

4952

4912

50

4.

Величина резервів збитків на 1.04

4912

4952

120

5.

Частка пер страховиків у резервах збитків

4932

4952

10

6.

Списання результату зміни резервів збитків на доходи страховика

719

4952

80

Облік резервів збитків на звітну дату ведеться у спеціальному журналі.

Журнал обліку заявлених збитків ведеться за видами страхування (додаток 37) у хронологічному порядку з початку звітного року.

Облік резервів із страхування життя

Облік резервів із страхування життя ведеться окремо від технічних резервів на окремому банківському рахунку із застосуванням субрахунку 492 ”Резерви із страхування життя”, який доповнюється субрахунками (рахунками третього порядку):

4921 «Резерви довгострокових зобов’язань»,

4922 «Резерви належних виплат».

Узагальнення результатів змін резервів із страхування життя здійснюють на рахунках третього порядку субрахунку 496 «Результат зміни резервів із страхування життя», а саме:

4961 «Результат зміни резервів довгострокових зобов’язань»,

4962 «Результат зміни резервів належних виплат».

Резерви довгострокових зобов’язань розраховуються згідно з методикою, встановленою Уповноваженим органом за кожним договором страхування з урахуванням отриманих нетто-премій та норми доходності активів, яка використовувалась при розрахунку страхових тарифів [193]

Розрахунок резервів довгострокових зобов’язань доцільно проводити в таблиці за видами страхування (додаток 38).

Сума резервів довгострокових зобов’язань, розрахована згідно методики, відображається записом:

 • на звітну дату:

Дт 4961 «Результат зміни резервів довгострокових зобов’язань»

Кт 4921 «Резерви довгострокових зобов’язань»

 • на минулу звітну дату:

Дт 4921 «Резерви довгострокових зобов’язань»

Кт 4961 «Результат зміни резервів довгострокових зобов’язань»

Якщо ризики зі страхування життя були страховиками перестраховані, частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов’язань відображається на рахунку 4941 ”Частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов’язань”:

- на звітну дату:

Дт 4941 «Частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов’язань»

Кт 4961 «Результат зміни резервів довгострокових зобов’язань»

- на минулу звітну дату:

Дт 4961 «Результат зміни резервів довгострокових зобов’язань»

Кт 4941 «Частка перестраховиків у резервах довгострокових зобов’язань»

Сальдо рахунку 4961 (дебетове або кредитове) списується на рахунок 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» з наступним відображенням суми відповідно на рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» або 719 «Інші доходи операційної діяльності».

Облік резервів належних виплат здійснюється на рахунку 4922 «Резерви належних виплат».

Величина резервів належних виплат відображається:

- на звітну дату:

Дт 4962 «Результат зміни резервів належних виплат»

Кт 4922 «Резерви належних виплат»

- на минулу звітну дату:

Дт 4922 «Резерви належних виплат»

Кт 4962 «Результат зміни резервів належних виплат»

Якщо ризик був перестрахований і в результаті настання страхового випадку у перестрахувальника виникає право вимоги до перестраховиків, то її величина обліковується на рахунку 4942 «Частка перестраховиків у резервах належних виплат».

Частка перестраховиків у резервах належних виплат відображається записом:

- на звітну дату:

Дт 4942 «Частка перестраховиків у резервах належних виплат»

Кт 4962 «Результат зміни резервів належних виплат»

- на минулу звітну дату:

Дт 4962 «Результат зміни резервів належних виплат»

Кт 4942 «Частка перестраховиків у резервах належних виплат»

Сальдо рахунку 4963 (дебетове або кредитове) списується на рахунок 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки» з наступним відображенням суми відповідно на рахунку 949 «Інші витрати операційної діяльності» або 719 «Інші доходи операційної діяльності».

Облік доходів та витрат страховика

Порядок бухгалтерського обліку доходів, витрат та складання фінансової звітності страховика має деякі особливості.

До доходів від страхової діяльності належать:

 • зароблені страхові платежі, які є часткою від сум надходжень страхових платежів, що відповідає страховим ризикам, що минули повністю або частково на звітну дату;
 • комісійні винагороди за перестрахування;
 • частки від страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;
 • повернені суми з централізованих страхових резервних фондів;
 • повернені суми технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій.

Зазначені складові доходу від страхової діяльності (крім зароблених страхових платежів) відображають на рахунках обліку грошових коштів у кореспонденції з рахунком 71 «Інший операційний дохід», з якого списують на рахунок 79 «Фінансові результати». Зароблені страхові платежі обліковують на субрахунку 7031 «Зароблені страхові платежі». Щомісяця на зазначений субрахунок списують:

 • у кредит – отримані відповідно за договором страхування (перестрахування) страхові платежі у кореспонденції з рахунком 76 «Страхові платежі»;
 • у дебет – суми часток страхових платежів, сплачених перестраховиком у кореспонденції з субрахунком 705 «Перестрахування»; результат зміни резервів незароблених премій з урахуванням операцій перестрахування в кореспонденції із субрахунком 4951 «Результат зміни резервів незароблених премій».

Одержане внаслідок цих операцій сальдо субрахунку 7031 є заробленими страховими платежами. Зазначене сальдо щомісяця списують у кореспонденції з рахунком 79 «Фінансові результати».

Приклад. СК ”Арго” станом на 1 листопада мала:

 • отримані страхові платежі у жовтні 5500 тис. грн.;
 • з них сплачено перестраховикам – 300 тис. грн.;
 • резерви незароблених премій станом на 1 жовтня – 24000 тис. грн.;
 • резерви незароблених премій станом на 1 листопада – 26500 тис. грн.;
 • частка перестраховиків у резервах незароблених премій станом на 1 жовтня – 2500 тис. грн.;
 • частка перестраховиків у резервах незароблених премій станом на 1 листопада – 2300 тис. грн.

Ці операції в обліку відображаються (табл. 2.39):

Таблиця 2.39

Кореспонденція рахунків з обліку зароблених страхових платежів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

тис. грн.

Дт

Кт

1

Списання отриманих впродовж жовтня страхових платежів

76

7031

5500

2

Списання суми часток страхових платежів, сплачених перестраховиком

7031

705

300

3

Списується результат зміни резервів незароблених премій з урахуванням зміни частки перестраховиків у резервах незароблених премій

7031

4951

2700

4

Списується кредитове сальдо, яке становить зароблені страхові платежі

7031

79

2500

Узагальнення інформації про інші доходи від страхової діяльності здійснюється на рахунку 71 «Інший операційних дохід» субрахунок 719 «Інші доходи від операційної діяльності».

Доходи, отримані від інвестування коштів страховика у вигляді банківських процентів, від володіння корпоративними правами, облігаціями, іншими цінними паперами обліковуються на рахунку 73 «Інші фінансові доходи».

До витрат страховика належать:

 • виплати страхових сум і страхових відшкодувань;
 • відрахування до централізованих страхових резервних фондів;
 • відрахування до технічних резервів, інші ніж резерв незароблених премій, у випадках і на умовах, передбачених актами чинного законодавства;
 • витрати на страхування, які можна вважати такими, що належать до собівартості страхової послуги.

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань є основним видом витрат страховика.

Облік виплачених страхових сум і страхових відшкодувань за договорами страхування і перестрахування ведеться на рахунку 904 «Страхові виплати». За дебетом цього рахунку відображаються здійснені страхові виплат, за кредитом – закриття дебетових оборотів на рахунок 79 «Фінансові результати». Аналітичний облік здійснюється за видами страхування.

Приклад. У вересні страховик виплатив фізичним особам з каси страхової компанії 500 грн., юридичним особам за договором страхування життя, страхові внески за якими здійснюються частками впродовж усього терміну їхньої дії – на суму 20 тис. грн.

Бухгалтерські записи (табл. 2.40):

Таблиця 2.40

Кореспонденція рахунків з обліку нарахування та виплати страхових сум

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

тис. грн.

Дт

Кт

1

Нараховані страхові суми, які належать до сплати за договорами страхування життя

904

363

20

2

Виплата страхових сум за договорами страхування життя

363

31

20

3

Здійснено виплату страхових сум фізичним особам

904

30

5

Страховики можуть формувати резерви збитків за вимогами страхувальників. Їхнє збільшення впродовж звітного періоду відображають записом:

Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності»

Кт 4952 «Результат зміни резервів збитків»

Витрати страховика прийнято поділяти на адміністративні, аквізиційні, інвестиційні, ліквідаційні.

Адміністративні витрати відображаються на рахунку 92 «Адміністративні витрати», аквізиційні витрати, пов’язані з укладанням договорів страхування – на рахунку 93 «Витрати на збут».

Узагальнення інформації про собівартість наданих страхових послуг здійснюється на субрахунку 903 «Собівартість страхових послуг».

Щомісяця сума цих витрат списується з кредиту 903 субрахунку в дебет 79 рахунку.

Страховики, які здійснюють посередницьку діяльність на корись інших страховиків, повинні вести окремий облік цієї діяльності. Витрати, пов’язані з посередницькою діяльністю списуються з окремого субрахунку в кореспонденції з субрахунком 793 «Результат іншої звичайної діяльності».

Валовий фінансовий результат від страхової діяльності обчислюється як різниця між доходами від страхової діяльності та витратами страховика на надання страхових послуг.

Визначення фінансового результату від страхової діяльності здійснюється на рахунку третього порядку 7911 «Результат страхової діяльності».

За кредитом рахунку 7911 відображаються суми в порядку закриття рахунків доходів від страхової діяльності:

Дт 7031 «Зароблені страхові платежі»

Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності»

За дебетом рахунку 7911 відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку витрат страхової діяльності:

903 «Собівартість страхових послуг»

93 «Витрати на збут»

904 «Страхові виплати»

949 «Інші витрати операційної діяльності»

При визначенні кінцевого фінансового результату від страхової діяльності слід враховувати суму податку на прибуток. Об’єктом оподаткування прибутку страхових компаній визначено валовий дохід від страхової діяльності, який включає суму страхових внесків, страхових платежів або страхових премій, нагромаджених страховиками впродовж звітного періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами. Ставка податку визначена в розмірі 3% від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності.

Сальдо рахунку 79 «Фінансові результати» в порядку його закриття списується на рахунок 44 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». За рахунок нерозподіленого прибутку страховики можуть створювати вільні резерви.

Питання для контролю:

 1. Якими нормативними документами регулюється порядок створення страхових організацій?
 2. Який метод застосовують страховики для обліку страхових платежів?
 3. Перерахуйте групи договорів страхування залежно від умов набрання ними чинності.
 4. Особливості обліку страхових платежів, якщо страховик здійснює страхову діяльність через відокремлені підрозділи або шляхом залучення страхових посередників.
 5. В якій валюті формуються страхові резерви?
 6. Види страхових резервів.
 7. Дайте характеристику рахунку 49 «Страхові резерви».
 8. Як розраховуються суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату?
 9. В якому документі ведеться облік резервів збитків на звітну дату?
 10. Чим відрізняється облік резервів зі страхування життя від обліку технічних резервів?
 11. Методика розрахунку резервів довгострокових зобов’язань.
 12. Що відноситься до доходів від страхової діяльності?
 13. Що належить до витрат страховика?
 14. Як відображається в обліку собівартість наданих страхових послуг?
 15. Як визначається валовий фінансовий результат від страхової діяльності?