Звітність суб’єкта господарювання класифікується:

1. Фінансова (бухгалтерська) звітність. Для підприємств різних галузей складається з Балансу (Ф №1), Звіту про фінансові результати (Ф№2), Звіту про рух грошових коштів (Ф№3), Звіту про власний капітал (Ф №4), Приміток до фінансової звітності (Ф№5). Річними є Ф №3, Ф №4, Ф№5. Суб’єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф №1-м «Баланс», Ф №2-м «Звіт про фінансові результати». Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку.

Користувачами фінансової звітності є:

  • державні статистичні органи по місцю реєстрації;
  • вищестоящі організації, власники, засновники;
  • обслуговуючий банк при наявності заборгованості по непогашених кредитних ресурсах;
  • комісія з цінних паперів та фондового ринку (для акціонерних товариств).

Фінансова квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна – до 20 лютого.

Балансове узагальнення показників основних форм фінансової звітності наведено в таблицях 1-4 додатка 45.

Бюджетні установи (в тому числі організації по експлуатації іригаційних і меліоративних систем Державного комітету по водному господарству) складають та подають в органи Державного казначейства України (ДКУ) та вищестоящій організації фінансову звітність, подану в табл. 5 додатка 44.

2 .Податкова – звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з відповідними коригуваннями за вимогами податкового законодавства.

3. Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.

4. Спеціальна звітність: подається з окремих питань за рішенням уряду за певними показниками діяльності (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів тощо).

5. Статистична звітність: термін та форми подання встановлюються державним органами статистики; показники визнаються як в грошових, так і натуральних вимірах.

Методика підготовки основних форм податкової звітності

Основні податки та збори, які сплачують підприємства, наведено в додатку 46. Більш детально зупинимось на методиці підготовки окремих форм звітності.

Декларація по податку на прибуток заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком. Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами, даними бухгалтерського обліку та відповідати податковому обліку (звітності) [171].

Методика підготовки основних рядків Декларації:

Рядок 1 «Валовий дохід від усіх видів діяльності» є сумою рядків 01.1-01.6 і фактично вміщує те, що в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі - Закон про прибуток) називається скоригованим валовим доходом (п.4.3 ст.4) [38].

У рядку 01.1 «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)» зазначаються загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, відповідно до пп.4.1.1 п. 4.1 ст.4 Закону про прибуток.

Рядки 01.2 «Приріст балансової вартості запасів» і 04.2 «Убуток балансової вартості запасів» заповнюються на підставі даних таблиці 1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатка К1/1. У колонці 6 таблиці 1 додатка К1/1 приріст запасів відображається зі знаком «-«, але переноситься до рядка 01.2 декларації без такого знака.

Рядки 01.3 і 04.7 заповнюються на підставі даних таблиці 1 «Доходи та витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів» додатка К2.

У рядку 04.7 «Витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів» зазначаються витрати виконавця у звітному періоді, визначені на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних з виконанням довгострокового договору в звітному періоді.

У рядку 01.6 «Інші доходи» зазначаються всі інші доходи, не згадані вище.

Рядок 03 «Скоригований валовий дохід» є арифметичною сумою рядків 01 та 02 (останній з яких може бути зі знаком «мінус»).

Рядок 04 «Валові витрати» є сумою рядків 04.1-04.12 і вміщує всі валові витрати підприємства, крім тих, що належать до категорії коригувальних і зазначаються у рядку 05.

До рядка 04.1 «Витрати на придбання товарів» включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) впродовж звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

У рядку 04.3 «Витрати на оплату праці» відображаються витрати на оплату праці а також витрати на виплату дивідендів на користь фізичних осіб.

У рядку 04.4 «Сума страхового збору до органів загальнодержавного соціального страхування» зазначаються суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Рядок 06 «Скориговані валові витрати» вираховується арифметично шляхом сумування рядків 04 і 05 (останній з яких може бути зі знаком «мінус»).

Рядок 07 «Сума амортизаційних відрахувань» заповнюється на підставі даних таблиці 2 «Розрахунок амортизаційних відрахувань» додатка К1/1 та таблиці 1 «Розрахунок амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин» додатка К1/2.

Рядок 08 «Об’єкт оподаткування» може мати як додатне, так і від’ємне значення (або в І кварталі додатне, а за підсумками півріччя – від'ємне) і вираховується шляхом віднімання від рядка 03 рядків 06 і 07.

Рядок 11 «Прибуток, що підлягає оподаткуванню» вираховується шляхом віднімання від рядка 08 рядків 09 і 10.

Рядок 12 «Нарахована сума податку» утворюється шляхом сумування рядків 12.1 і 12.2 і заповнюється у разі отримання позитивного значення об'єкта оподаткування.

Рядок 12.1 показує нараховану суму податку, обчислену виходячи з оподаткування прибутку за ставкою 25 відсотків.

Рядок 14 «Податкове зобов’язання звітного періоду» визначається розрахунково як різниця рядків 12 і 13 у разі отримання додатного значення цієї різниці.

Рядок 17 «Сума податку до сплати» є основним результатом складання декларації і декларує суму податкового зобов'язання минулого кварталу що підлягає погашенню впродовж 50 календарних днів, наступних за звітним кварталом.

Податкова декларація по податку на додану вартість подається до податкового органу за місцем реєстрації підприємства.

Декларація складається із вступної частини та чотирьох розділів, з них платником заповнюються перші три розділи та вступна частина, четвертий розділ заповнюється працівниками податкової інспекції (адміністрації) лише на оригіналі декларації, що залишається в податковій інспекції (адміністрації) [163]:

І – Податкові зобов’язання;

ІІ – Податковий кредит;

ІІІ – Розрахунки з бюджетом за звітний період.

Податкове зобов’язання – це загальна сума податку, одержана (нарахована) платником податку у звітному податковому періоді.

Податковий кредит – це сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов’язання звітного періоду.

Бюджетне відшкодування – це сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв’язку з надмірною сплатою податку. Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат, не підтверджених податковими накладними чи іншими розрахунковими (обліковими) документами.

Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобов’язань (Кт рахунка 641), що виникли у зв’язку з будь-яким продажем товарів (робіт, послуг) впродовж звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду (Дт рахунка 641).

У разі, коли за результатами звітного періоду податкове зобов’язання має від’ємне значення, така сума підлягає відшкодуванню з Державного бюджету України. Підставою для отримання відшкодування є лише дані податкової декларації за звітний період. За бажанням платника податку сума бюджетного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок наступних платежів з цього податку. Таке рішення платника відображається у податковій декларації.

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ) подається підприємством по нарахованих та виплачених доходах по всіх фізичних особах, які [212]:

- перебували з підприємством у трудових відносинах незалежно від того, чи одержували громадяни дохід у звітному періоді;

- перебували з ними в цивільно-правових відносинах;

- отримували від них виплати у звітному періоді.

Податковий розрахунок ф. №1ДФ потрібно подавати лише щодо осіб, яким передбачається нарахування і виплата доходу (у грошовій чи натуральній формі). Податковий розрахунок ф. №1ДФ також подається на осіб, які хоча не перебувають з підприємством ані у трудових, ані у цивільно-правових відносинах, однак одержують певні доходи у грошовій чи натуральній формі (компенсаційні виплати, вихідна допомога звільненим працівникам, дивіденди засновникам тощо).

У графі За «Сума нарахованого доходу» відображається дохід за звітний квартал, нарахований фізичній особі. Нарахований прибутковий податок на суму доходу, вказану у графі 3а, зазначається у графі 4а.

У графі 2 «Ідентифікаційний номер» відображається десяти розрядний ідентифікаційний номер фізичної особи, про яку надається інформація у відомості.

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається будь-який доход (за звітний квартал) без вирахування прибуткового податку, пенсійного збору та внесків до Фонду страхування з тимчасової непрацездатності і Фонду страхування на випадок безробіття. При цьому немає значення, в якому періоді був нарахований доход, але якщо виплата такого доходу здійснюється у звітному періоді, то суми такого нарахованого доходу відображаються у податковому розрахунку ф.№1ДФ за звітний квартал. Якщо працівники не отримували впродовж звітного періоду ніяких доходів, то їх дані обов’язково включаються до податкового розрахунку з зазначенням у графі 3 суми виплаченого доходу «0».

У графі 4 «Сума утриманого прибуткового податку» відображається фактично утримана сума податку з доходу у звітному періоді.

У графі 5 «Ознака доходу» відображається ознака доходу згідно з переліком ознак, зокрема: 01 – доход за основним місцем роботи; 02 - доход за неосновним місцем роботи; 03 – матеріальна допомога; 04 – дивіденди; 05 – доход, отриманий через комісійну торгівлю; 06 – доход за договором оренди майна; 07 – інші види доходів; 08 - суми, одержувані працівниками на відшкодування шкоди, заподіяної їм каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків, а також у зв’язку із втратою годувальника; 09 – суми, перераховані на пенсійні рахунки громадян та ін.

За ознаками доходів, з яких відповідно до законодавства прибутковий податок не утримується або не утримується у джерела виплати, у графі 4 розрахунку проставляється цифра «0».

Про кожну фізичну особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів у неї було.

У графі 6 «Дата прийняття на роботу» відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу. Ця графа заповнюється тільки на тих осіб, що приймались на роботу у звітному кварталі.

У графі 7 «Дата звільнення з роботи» відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) звільнення фізичної особи з роботи. Графа 7 заповнюється тільки на тих осіб, які були звільнені у звітному періоді за основним місцем роботи або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді.

У графі 8 «Ознака податкової соціальної пільги» відображають ознаку пільги згідно з довідником ознак пільг щодо прибуткового податку. Такий запис роблять тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо прибуткового податку у звітному періоді з чинним законодавством, за винятком пільги у розмірі неоподатковуваного мінімуму за місцем їхньої основної роботи.

Існує єдиний на території України порядок обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також відповідальність платників за достовірність даних про обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин та за правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору [182].

Суми збору, який справляється за викиди пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються підприємством самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року, виходячи з кількості фактично використаного пального та його виду, на підставі нормативів збору за ці викиди і коригувальних коефіцієнтів:

Пвп = Мі х Нбі х Кнас х Кф,

(4.1.)

де Мі- кількість використаного пального і-того виду, у тоннах (т);

Нбі - норматив збору за тонну виду пального, у гривнях (грн./т);

Кнас - коригувальний коефіцієнт, який враховує чисельність жителів населеного пункту;

Кф - коригувальний коефіцієнт, який враховує народногосподарське значення населеного пункту.

Платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є юридичні особи, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, що відповідно до статті 2 Закону «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» є об’єктами оподаткування [164].

Розмір податку залежить від технічних характеристик транспортного засобу (об’єму циліндра, потужності двигуна тощо). Від сплати податку звільняються:

1) транспортні підприємства, які займаються перевезенням населення за тарифами встановленими в законодавчому порядку;

2) бюджетні навчальні заклади в частині навчальних транспортних засобів;

3) інваліди, ветерани праці, громадяни, що постраждали від Чорнобильської катастрофи 1-2 категорій;

4) на 50% - сільськогосподарську підприємства по певному переліку транспортних засобів.

У Розрахунку показують як ті транспортні засоби, за які підприємство платить податок, так і ті, на які поширюються пільги.

У випадку реєстрації підприємством нових транспортних засобів уточнений розрахунок подається впродовж 10 днів після реєстрації. У випадку зняття транспортного засобу з обліку податок не повертається.

Розрахунок комунального податку подається юридичними особами, крім бюджетних установ, організацій, планово-дотаційних та сільськогосподарських підприємств. Його граничний розмір не повинен перевищувати 10% річного фонду оплати праці, обчисленого виходячи з розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Порядок сплати і ставку комунального податку визначають органи місцевого самоврядування. Порядок обчислення середньоспискової чисельності працюючих регулюється Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України.

Середньооблікова чисельність працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється шляхом підсумовування середньооблікової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно, та діленням одержаної суми на кількість місяців за період з початку року [56].

Методика підготовки Податкового розрахунку земельного податку. Згідно Закону України «Про плату за землю» земельний податок повинні сплачувати власники земельних ділянок, земельних паїв та землекористувачі. Сплачувати земельний податок необхідно з дня, коли виникло право власності або право користування земельною ділянкою, тобто з дня одержання власником або користувачем відповідного державного акта та його державної реєстрації [174].

Об’єктом плати за землю є земельна ділянка, яка перебуває у власності або користуванні, в тому числі на умовах оренди. У випадку договору оренди земельний податок сплачується за умовами договору.

Ставки земельного податку з 1 га площі встановлюються у відсотках від їх грошової оцінки. Підставою для нарахування податку є дані державного земельного кадастру.

До юридичних осіб які звільняються від сплати податку належать:

  1. Історико-культурні заповідники, парки, сади.
  2. Вітчизняні науково-дослідні та навчальні заклади с/г профілю.
  3. Бюджетні установи та організації, які повністю фінансуються за рахунок бюджету.
  4. Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади.
  5. Неприбуткові організації, які не займаються підприємницькою діяльністю.

Податковий розрахунок земельного податку здається в податкову інспекцію за місцезнаходженням земельної ділянки. Його слід складати вже після заповнення всіх необхідних додатків №№1-5:

Обов’язковим для усіх підприємств є заповнення додатку 1 «Відомості про наявність документів на землю».

У річному Податковому розрахунку заповнюють тільки 1-4 розділи, його частини 5-9 призначено для оформлення уточнюючого розрахунку.

Методика підготовки звітності по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування

Страхувальниками відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [29] є юридичні особи, що мають окремий баланс i самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

До Пенсійного фонду юридичні особи подають щомісячно до 20 числа місяця наступного за звітним Розрахунок зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування.

Заповнення звіту здійснюється в наступному порядку [66]:

В графі 1 «Загальна сума нарахованого фонду оплати праці» відображається сума нарахованої заробітної плати за звітний місяць.

В графі 2 «Загальна сума виплат, на які нараховується збір за звітний місяць» відображається загальна сума витрат на оплату праці працівників підприємства (організації).

В графі 3 «Нараховано» відображається загальна сума нарахованого збору всього та в розрізі тарифів 31,8 та 4%, якщо число інвалідів на підприємстві перевищує 50% від загальної чисельності працівників.

В графі 4 «Загальна сума виплат, з яких утримується збір у розмірі 1-5%» відображається місячна сума сукупного оподаткованого доходу, обчислена відповідно до законодавства, з якої утримується збір у розмірі 1-5 % відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

В графі 5 «Нараховано 1-5%» відображається сума збору, що підлягає утриманню з фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з підприємством.

В графі 6 «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці» відображається одержана заробітна плата у звітному періоді. При одержані авансу - сума авансу. При погашені заборгованості по заробітній платі - суми одержані до виплати, тобто за мінусом утримань із заробітної плати.

В графі 7 «Належить до сплати» відображається загальна сума збору на обов’язкове державне пенсійне страхування відповідно до одержаної заробітної плати у звітному місяці, що підлягає сплаті з урахуванням поправного коефіцієнту окремо по кожній ставці збору.

Щоквартально підприємство зобов’язано подати до органів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності звіт про нараховані внески та витрати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності із зазначеними у ньому сумами нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум витрачених на виплату допомог та здійснення інших заходів [32].

В першому і другому розділах звіту вказуються суми нарахованої заробітної плати з розподілом останніх залежно від ставок, за якими здійснюють нарахування та утримання.

В розділі 3 «Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» вказуються заборгованість за Фондом на початок звітного періоду, нарахування та утримання внесків залежно від розміру ставок і періодів, а також суму перерахованих внесків.

Розділ 4 «Витрати за страховими коштами» включає суми допомог, які були нараховані і виплачені в звітному періоді за рахунок коштів Фонду.

Звітність по розрахунках з Фондом зайнятості відображається в «Розрахунковій відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття» [31].

В розділі 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» вказується загальний фонд оплати праці, на який нараховується і з якого утримуються страхові збори.

Розділ 3 «Розрахунок страхових внесків до Фонду» містить дані про заборгованість на початок місяця, нараховані та перераховані суми платежів за встановленими ставками, заборгованість на кінець місяця.

Щоквартально підприємство подає до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Заповнення даної форми відбувається наступним чином:

Розділ 1 «Загальна сума виплат, на які нараховують внески» відображає суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників підприємства з розбивкою на місяці.

Заборгованість на початок періоду, суму нарахованих і сплачених внесків, заборгованість на кінець періоду відображають в 2-му розділі звіту «Розрахунок страхових внесків до фонду».

В 3-му розділі «Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості» відображають з розбивкою по місяцях середньооблікову чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості.

Довідково у 4-му розділі звіту наводять нараховану впродовж року заробітну плату з розбивкою по кварталах, а в 5-му розділі – суми заборгованості з виплати зарплати.

Статистична звітність

Властивостями статистичної звітності є:

1. Обов’язковість - звіти подають усі зареєстровані суб’єкти діяльності, додержуючись уніфікованої форми та затвердженого переліку показників і зазначаючи свої реквізити: назву, адресу, прізвище та підпис відповідальної особи, дату складання звіту.

2. Систематичність - регулярне і своєчасне складання та подання звітності у затверджені строки.

3. Вірогідність (достовірність) - дані, наведені у звітності, мають відповідати дійсності та виключати будь-які викривлення (приховування і приписки).

Із широкого переліку звітно-статистичної документації можна виділити форми статистичної звітності, що подаються всіма підприємствами незалежно від форм власності та видів діяльності. Таку звітність можна назвати загальнодержавною.

Однак державні статистичні спостереження провадять щодо окремих видів діяльності, тому для підприємств різних галузей і видів діяльності передбачена звітність підприємств певних галузей і видів діяльності.

Статистичні звіти зазвичай подають в органи державної статистики за місцем реєстрації суб'єктів господарювання.

Основною формою статистичного спостереження підприємства є форма № 1-підприємництво «Звіт про основні показники діяльності підприємства». Вона містить найповнішу та різнобічну інформацію про діяльність суб’єктів господарювання як за масштабами виробництва і реалізації, затратами, так і за іншими аспектами. Ця форма складається з шести розділів:

Розділ 1 «Демографія підприємства» містить інформацію про демографічні події, які відбулися на підприємстві впродовж звітного періоду. Зокрема, це події щодо зміни організаційної структури (створення чи припинення діяльності підприємства внаслідок появи нового, приєднання, злиття, поділу, перетворення тощо).

Розділ 2 «Розподіл обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, операційних витрат з реалізованої продукції (робіт, послуг)» складається двох частин.

У першій — відображують дані про обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), у тому числі продукції (робіт, послуг), виконаних підрядником на умовах підряду, всього по підприємству та у розрізі видів економічної діяльності, за переліком, визначеним органами державної статистики. Довідково зазначають вартість продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства.

Друга частина розділу призначена для відображення інформації про операційні витрати підприємства, які пов'язані з реалізацією продукції, робіт, послуг. Ці витрати наводять загалом та в розрізі складових, а саме: матеріальні затрати (загалом і за основними видами), затрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші (затрати на відрядження, орендна плата, податки, збори тощо).

Розділ 3 «Роботи (послуги), що виконуються на умовах підряду» заповнюють у тому випадку, коли підприємство замовляло виготовлення продукції (робіт, послуг) на сторонніх підприємствах (включаючи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) на умовах надання їм давальницької сировини. При цьому подають інформацію з вартості сировини, обсягу виготовленої продукції, робіт, послуг за видами економічної діяльності.

У розділі 4 «Кількість працівників та оплата їх праці» наводяться дані про чисельність, використання робочого часу і матеріальне стимулювання працівників. Він містить такі основні дані: середньооблікову кількість штатних працівників, середню кількість позаштатних працівників, кількість неоплачуваних працівників, кількість відпрацьованих штатними працівниками людино-годин та фонд оплати праці.

У розділі 5 «Валові капітальні інвестиції» наводять дані, що характеризують інвестиційну активність підприємства: суму валових капітальних інвестицій, у тому числі в матеріальні та нематеріальні активи.

Розділ 6 «Витрати підприємства на інновації та інформатизацію» передбачає відображення даних з витрат на технологічні інновації та інформатизацію.

Значну увагу у звітності приділено відображенню результатів виробництва у найважливішому виді економічної діяльності - промисловості. Для цього підприємства складають звіт за формою № 1П-НПП «Звіт про виробництво промислової продукції» щокварталу і за рік.

Оперативну інформацію з обсягів виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг та витрат подають у термінових формах звітності: за формою № 1-П «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг )» та формою №1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг».

У сільському господарстві основна інформація про вироблену і реалізовану продукцію фіксується у формі № 21-заг «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції». Тут відображують: кількість і вартість реалізованої продукції рослинництва і тваринництва за видами з виділенням основних каналів реалізації, тобто: заготівельно-збутові організації, споживча кооперація, колгоспні ринки, власні магазини, підприємства громадського харчування, біржі, аукціони, бартер. Цю форму складають щомісяця і за рік.

Досить повну інформацію містить також форма № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств», яку складають щороку.

Виробничі витрати відображують у формі № 5-е «Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)». Звіт містить дані про загальні витрати на виробництво продукції за їх видами (матеріальні, амортизація, оплата праці, відрахування на соціальні заходи), а також про собівартість виробленої продукції (робіт, послуг), вартість давальницької сировини, використаної у виробництві продукції. Ці дані подають загалом по підприємству та у розрізі видів економічної діяльності.

У формі № 1-Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість» відображують дані про основні фінансові результати діяльності підприємства та стан розрахунків.

Звіт складається з двох розділів.

У першому розділі «Фінансові результати» наводять такі показники: прибуток/збиток, чистий прибуток/збиток на кінець звітного періоду і за відповідний період минулого року для порівняння. Цей розділ заповнюють за перший і другий місяці кожного кварталу та за рік наростаючим підсумком з початку року.

Другий розділ «Дебіторська та кредиторська заборгованість» присвячений висвітленню розмірів дебіторської та кредиторської заборгованості (у тому числі простроченої) між підприємствами та установами в межах України, всього, а також за видами заборгованості: за товари, роботи, послуги, за векселями, з бюджетом, із внутрішніх розрахунків, зі страхування, з оплати праці тощо. Крім того, показується дебіторська і кредиторська заборгованість із суб’єктами господарської діяльності країн - колишніх республік СРСР (у розрізі 14 країн), а також із суб'єктами господарської діяльності інших країн.

Інформація про кількісний, якісний склад робочої сили та ефективність її використання міститься у таких основних формах статистичного спостереження: № 1-ПВ «Звіт з праці (термінова - місячна, квартальна)»: № 1-ПВ (заборгованість) «Звіт про стан заборгованості з виплати заробітної плати», № 1-ПВ (умови праці) «Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (річна, поштова)»; № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу (термінова, квартальна), (зведена), (термінова, квартальна)» та ін.

Розглянемо основні із вказаних форм звітності.

У формі № 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна) подається інформація за двома розділами: чисельність працівників, фонд оплати праці та заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати, допомоги по соціальному страхуванню. Цей звіт подається до територіальних органів державної статистики щомісяця не пізніше 7-го числа.

Форма № 1-ПВ «Звіт з праці» (квартальна) дещо ширша і має три розділи.

Перший розділ «Склад фонду оплати праці та інші виплати» містить інформацію про фонд оплати праці штатних працівників, у тому числі: фонд основної та додаткової оплати праці; оплата за невідпрацьований час; натуральна оплата праці, нарахована продукцією, що дозволена до виплати працівникам; виплати, що не входять до фонду оплати праці; доходи, дивіденди, проценти згідно з акціями, внесками та договорами оренди земельних ділянок і майна, що нараховані до оплати; продано продукції. Крім того, у цьому розділі наводять дані з продажу продукції та наданих послуг працівникам у рахунок заробітної плати.

У другому розділі «Чисельність та фонд оплати праці окремих категорій працівників» відображують кількість штатних працівників облікового складу і працівників, які не перебувають в обліковому складі.

Третій розділ «Розподіл працівників за розмірами зарплати» присвячений показникам, які характеризують розподіл штатних працівників за групами згідно з розміром їхньої зарплати. Характерною особливістю цього розділу є те, що його заповнюють за останній місяць кожного кварталу (березень, червень, вересень, грудень).

Аналогічно складають вказану форму за рік.

Не менш важливою є форма № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу», що заповнюється за перший квартал, півріччя, 9 місяців і за рік – «Зведений звіт про використання робочого часу». За допомогою показників, що містяться у цьому звіті, можна зробити аналіз використання робочого часу, трудової мобільності робочої сили, розрахувавши коефіцієнти використання робочого часу, а також коефіцієнти: прибуття, вибуття, обороту, плинності та оновлення кадрів.

Звіт складається із трьох розділів.

Перший розділ «Використання робочого часу» містить дані про загальний фонд робочого часу, відпрацьований та невідпрацьований час.

Другий розділ «Рух робочої сили» характеризує мобільність кадрів, а саме: прийнято, вибуло працівників, у тому числі за причинами вибуття (скорочення штатів, за власним бажанням, прогули тощо).

Третій розділ «Інформація про укладання колективних договорів» містить дані про: кількість укладених колективних договорів, чисельність працівників, які охоплені ними; суми витрачених коштів на впровадження непередбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їх сімей; розмір установленої мінімальної місячної тарифної ставки (окладу); кількість зобов'язань у колективному договорі, що підлягали виконанню на момент складання звіту, з питань зайнятості, оплати та охорони праці.

Узагальнену інформацію по формах статистичної звітності для підприємств різних галузей наведено в додатку 47.

Питання для контролю:

1.Назвіть класифікацію звітних форм підприємства.

2.Хто є користувачами фінансової звітності, в які терміни вона подається?

3.Назвіть користувачів фінансової звітності бюджетних установ.

4.Що є об’єктом оподаткування податком на прибуток?

5.Що є об’єктом оподаткування податком на додану вартість?

6.На яких працівників подається Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ)?

7.Дайте визначення та вкажіть узагальнення на рахунках бухгалтерського обліку податкового зобов’язання, податкового кредиту.

8.Охарактеризуйте об’єкт оподаткування збором за забруднення навколишнього природного середовища.

9.Охарактеризуйте об’єкт оподаткування податком з власників транспортних засобів.

10.Хто звільнений від сплати земельного палатку?

11.Охарактеризуйте об’єкт оподаткування комунальним податком.

12. Яку звітність подає підприємство до органів обов’язкового соціального страхування?

13.Назвіть послідовність підготовки звітності по зборах на обов’язкове державне пенсійне страхування.

14.Які властивості статистичної звітності?

15.Які форми квартальної статистичної звітності подають підприємства усіх галузей?