У кожній галузі народного господарства є свої специфічні особливості технології та організації як виробничого процесу, так і організаційної будови підприємства, що обумовлюють відмінності в методології та організації обліку в різних галузях. В цьому зв'язку особливого значення набувають теоретичні дослідження побудови системи обліку в розрізі підприємницької та некомерційної діяльності.

Пропонований підручник висвітлює основні аспекти організації обліку суб’єктів господарської діяльності з врахуванням особливостей їх статутної діяльності.

В процесі дослідження авторським колективом був здійснений комплексний підхід до викладення матеріалу, який є цінним з точки зору потреб підготовки фахівців з бухгалтерського обліку.

Значне місце в підручнику займає дослідження проблемних питань методологічних аспектів обліку діяльності підприємств та організацій різних галузей.

Враховано найбільш специфічні особливості найважливіших об’єктів обліку в промисловості, сільському та лісовому господарстві, будівництві, торгівлі, громадському харчуванні та автотранспорті, будівництві, житлово-комунальних господарствах, страхових компаніях, підприємствах з надання послуг, банківських установах, відображено їхній вплив на організацію бухгалтерського обліку в цих галузях економіки з урахуванням сучасних підходів до ведення бухгалтерського обліку та вибору облікової політики підприємства. Особливе місце в підручнику займають питання економіко-правового регулювання галузей, висвітлені на підставі діючих нормативно-правових актів.

Зосереджено увагу на методиці підготовки звітності підприємств та організацій різних галузей.

Для широкої читацької аудиторії безперечний інтерес становитиме інформація щодо нормативного регулювання та особливостей обліку видів діяльності операцій, що ідентифікують форму власності на підприємствах та організаціях різних галузей.

Висвітлення передбачених змістом тем здійснюється у найбільш доступній для сприйняття читачем формі, оскільки поряд із теоретичними викладками у підручнику в значній кількості наводяться приклади, що сприяють засвоєнню матеріалу.

Для зручності користування підручником значна частина інформації систематизована в таблицях, які винесені в додатки. Крім того, додатки містять інструктивний матеріал та типову кореспонденцію рахунків з управлінсько-фінансових операцій, що максимально наближені до потреб обліково-бухгалтерської та оперативної роботи.

При підготовці підручника враховано вимоги чинних законодавчих та нормативних актів, які врегульовують питання бухгалтерського та податкового обліку.

Зміст розділів підручника впродовж тривалого проміжку часу апробований при проведенні наукових досліджень та педагогічної діяльності у Національному університеті водного господарства та природокористування м. Рівне.

Підручник підготовлено авторським колективом викладачів кафедри обліку і аудиту НУВГП, які є фахівцями з питань бухгалтерського обліку та мають досвід практичної діяльності у відповідній галузі.

Авторами окремих розділів є:

к. е. н., доцент Левицька С. О., керівник авторського колективу – вступ, §1, п. 2.4.2, § 2.8, § 3, § 4;

ст. викладач Зінкевич О. В. – § 2.7, § 3;

ст. викладач Нагавичко І. П. – § 2.5, § 2.9;

асистент Мосійчук М. М. – § 2.1, § 2.2, § 2.3, § 2.6;

здобувач Немкович О. Б. – п. 2.4.1, § 2.10, висновки.

Сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки облікових працівників, тому питання, що розглядаються в підручнику і підходи до їх вирішення можуть бути цікавими практичним працівникам бухгалтерського обліку, викладачам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантам, спеціалістам, бакалаврам, магістрам.

Отже, доцільність створення цього підручника визначається роллю бухгалтерського обліку в управлінні підприємств та організацій різних галузей економіки та необхідністю точного відображення в системі обліку і звітності результатів фінансової діяльності підприємств, їх виробничого і соціального розвитку, фінансового та майнового становища, дотримання договірної, фінансової, податкової і звітної дисципліни, рівня забезпеченості обіговими коштами і джерелами фінансування капітальних вкладень для своєчасного виконання покладених на підприємства зобов’язань і їх перспективного розвитку.