Створення умов для ефективної діяльності суб’єктів господарювання передбачає вивчення особливостей як економіко-правового поля галузі, до якої належать об’єкти, так і характеристики форми власності юридичних осіб, їх організаційно-правової форми господарювання.

Для збирання, оброблення та використання статистичної та адміністративної інформації щодо аналізу та узагальнення результатів економічної діяльності призначено Класифікатор форм власності (КФВ) [202]. Класифікацію форм власності рекомендується використовувати разом з державним класифікатором «Класифікація організаційно-правових форм господарювання» (КОПФГ).

КФВ визначає наступні форми власності ( додаток 1):

  • приватну: власність юридичних та фізичних осіб;
  • державну: майно, що належить державі Україна;
  • комунальну: майно, яке належить територіальній громаді.

Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права (створюються на підставі установчих документів) та юридичних осіб публічного права (створюються розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

Предметом нашого дослідження є теоретико-методологічні засади організації обліку господарських організацій: юридичних осіб − державних, комунальних та інших підприємств, а також інших юридичних осіб (в тому числі їхніх філій, представництв, відокремлених підрозділів), які здійснюють господарську діяльність (як підприємницьку, так і некомерційну) та зареєстровані в установленому законом порядку в розрізі окремих галузей.

Визначення та характеристика об’єктів організаційно-правових форм господарювання наведено в додатку 1.

Для вивчення діяльності підприємств та організацій, прийняття обґрунтованих економічних рішень діяльність юридичних осіб відповідно до КВЕД групується по галузях – сукупності усіх виробничих одиниць, які беруть участь переважно в однакових або подібних видах виробничої діяльності [76].

Відповідність кодів загальної класифікації галузей народного господарства (ЗКГНГ) кодам класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) наведено в табл.1 додатка 2, класифікацію видів діяльності, що розглядаються в підручнику в табл. 2 цього додатка.

Різноманітність видів економічної діяльності, особливості фінансування (власними надходженнями від госпрозрахункової діяльності, цільовими коштами, бюджетними коштами), пріоритети статутних завдань визначають завдання обліку господарської діяльності, зокрема:

  • достовірність, повнота та своєчасність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку;
  • збереження аналітичного обліку в розрізі важливих для суб’єкта операцій;
  • забезпечення оперативної інформації для визначення основних показників фінансової діяльності;
  • реальність показників фінансової звітності та відповідність їх чинному обліковому законодавству тощо.

Правильна та раціональна організація обліку – невід’ємна умова формування стратегічної адміністративної політики, прийняття ефективних управлінських рішень, виконання вимог чинної системи оподаткування.